20 sierpnia 2017
English (United Kingdom)Polish (Poland)
konkursy aktualne (I)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

II Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” – Kraków, 25-26 czerwca 2016


Organizator:  Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie

Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” to pierwszy ogólnopolski, monograficzny, młodzieżowy konkurs muzyczny organizowany w Krakowie. Pomysłodawca i założyciel Konkursu, dr Gajusz Kęska, niejednokrotnie podkreślał konieczność promowania Krakowa jako centrum wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina.

Po wielu latach nieobecności „Największego Polskiego Kompozytora” w mieście i regionie należy podkreślić fakt, iż Kraków w przeszłości (zwłaszcza w latach po II Wojnie Światowej) był kolebką polskiej szkoły pianistycznej. To tu mieszkali i prowadzili mistrzowskie klasy tacy wybitni pianiści jak Halina Czerny-Stefańska, Regina Smendzianka, Adam Harasiewicz, Tadeusz Żmudziński, Jan Hoffman czy Zbigniew Drzewiecki. Wszyscy oni byli światowej sławy interpretatorami muzyki Fryderyka Chopina oraz laureatami Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie.

Pierwsza edycja Konkursu z czerwca 2015 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród krakowskiej publiczności. Uczestnicy Konkursu przybyli z całej Polski a jury podkreśliło bardzo wysoki poziom ich występów. Organizując II Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” pragniemy zatem kontynuować rozpoczęty w roku ubiegłym „powrót muzyki Chopina pod Wawel”.

W tym roku (podobnie jak w ubiegłym) uczestnicy przystąpią do Konkursu w 3 kategoriach wiekowych (uczniowie szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum oraz uczniowie liceum) i będą oceniani przez wybitnych pedagogów­-pianistów, znawców twórczości Fryderyka Chopina, profesorów wyższych uczelni – z Krakowa, Gdańska, Wrocławia i Bayreuth. Zaproszenie takich postaci jak prof. dr hab. Andrzej Pikul z Akademii Muzycznej w Krakowie (przewodniczący jury), prof. dr hab. Waldemar Wojtal z Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, dr hab. Paweł Zawadzki z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu czy prof. Michael Wessel z Uniwersytetu w Bayreuth zagwarantuje odpowiedni poziom wydarzenia.

 

 
REGULAMIN KONKURSU
 
I

 
1. II Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” organizowany przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2016 roku.
 
2. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie, w trzech grupach wiekowych. Przesłuchania grupy III będą odbywać się w dwóch etapach.

II

Do Konkursu mogą przystąpić młodzi pianiści, urodzeni w latach odpowiednio do kategorii wiekowych:
I grupa – urodzeni po 2002
II grupa – urodzeni w latach 2000 - 2002
III grupa – urodzeni w latach 1997-1999
mieszkający i uczący się w Polsce.
 
III

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie (na formularzu dostępnym na stronie www.szkolamuzyczna.os.pl) należy przesłać w terminie do 25 maja 2016 r. na adres:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. F. Chopina, ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków, z dopiskiem „Chopin pod Wawelem”.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) kopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia
b) krótką notę biograficzną
c) opinię dyrektora szkoły muzycznej lub kierownika sekcji
d) dowód wpłaty wpisowego.
Wpisowe w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto:
Stowarzyszenie PRO MUSICA HUMANA,
ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków,
nr konta: 11 1240 4533 1111 0010 4669 5421
z podaniem w tytule przelewu przeznaczenia wpłaty (Chopin pod Wawelem) i nazwiska kandydata.
Kandydaci, którzy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu nie będą mieli ukończonych 18 lat, powinni dołączyć do zgłoszenia oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów o zgodzie na uczestnictwo w Konkursie.
2. Zgłoszenia wysłane po 25 maja 2016 r. nie będą przyjęte (decyduje data stempla pocztowego).
3. Uczestnik zostanie zawiadomiony (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o przyjęciu jego zgłoszenia do Konkursu, 31 maja 2016. Nie później niż 10 czerwca 2016 r. Biuro Konkursu poinformuje o dacie przesłuchania.
4. W przypadku rezygnacji z Konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi.

IV

1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Biura Konkursu w wyznaczonym terminie.

V

1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej litery i w zasadzie kolejność ta będzie zachowana do końca Konkursu.
2. Do udziału w II etapie III grupy wiekowej zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 6 uczestników.
3. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań.

VI
Program należy wykonać z pamięci.

Grupa I
• jeden polonez spośród następujących:
Polonez g-moll op. posth.
Polonez B-dur op. posth.
Polonez As-dur op. posth.
• dowolny utwór (lub utwory) Fryderyka Chopina.
Łączny czas trwania występu 10-12 minut

Grupa II
• jeden nokturn lub jedna z etiud spośród następujących:
Etiuda E-dur op. 10 nr 3
Etiuda es-moll op. 10 nr 6
Etiuda cis-moll op. 25 nr 7
• jedna etiuda z wyłączeniem następujących:
E-dur op. 10 nr 3, es-moll op. 10 nr 6, cis-moll op. 25 nr 7
• jedno impromptu lub polonez z wyłączeniem Polonezów młodzieńczych (g-moll, B-dur, As-dur) oraz op. 22, op. 44, op. 53 i op. 61

Grupa III
Etap I
• jedna etiuda spośród następujących:
C-dur op. 10 nr 1
a-moll op. 10 nr 2
cis-moll op. 10 nr 4
Ges-dur op. 10 nr 5
C-dur op. 10 nr 7
F-dur op. 10 nr 8
As-dur op. 10 nr 10
Es-dur op. 10 nr 11
c-moll op. 10 nr 12
a-moll op. 25 nr 4
e-moll op. 25 nr 5
gis-moll op. 25 nr 6
h-moll op. 25 nr 10
a-moll op. 25 nr 11
• dwa mazurki spośród jednego z następujących opusów: 17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59
W opusach 33 i 41 obowiązuje numeracja:
op. 33: gis-moll nr 1, C-dur nr 2, D-dur nr 3, h-moll nr 4
op. 41: e-moll nr 1, H-dur nr 2, As-dur nr 3, cis-moll nr 4
• Jeden nokturn
Etap II
• jeden utwór spośród następujących:
Ballada g-moll op. 23
Ballada F-dur op. 38
Ballada As-dur op. 47
Ballada f-moll op. 52
Scherzo h-moll op. 20
Scherzo b-moll op. 31
Scherzo cis-moll op. 39
Scherzo E-dur op. 54
Barkarola Fis-dur op. 60
Fantazja f-moll op. 49
Polonez fis-moll op. 44
Polonez As-dur op. 53
Polonez - Fantazja As-dur op. 61
• dowolny utwór (lub utwory) Fryderyka Chopina
Łączny czas trwania występu 20-22 minut

Wydaniem preferowanym jest Wydanie Narodowe.

VII

1. Dyrektor Artystyczny Konkursu powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury. W razie konieczności może dokonywać zmian w składzie Jury.
2. Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości.
3. Jury ocenia występy uczestników i działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora Artystycznego Konkursu.

VIII

1. W czasie trwania Konkursu Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie umożliwi uczestnikom Konkursu korzystanie z instrumentów do ćwiczeń.
2. Uczestnikom zapewnia się próby fortepianu do występów konkursowych. Datę próby wraz z zawiadomieniem o miejscu oraz terminie ćwiczeń otrzyma uczestnik nie później niż 10 czerwca 2016 r..
3. Uczestnikom III grupy wiekowej dopuszczonym do drugiego etapu zapewnia się odbycie dodatkowej próby w wyznaczonym terminie.

IX

1. Listę nagrodzonych zatwierdza Dyrektor Artystyczny Konkursu na podstawie wniosku Jury.
2. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach.
3. Lista nagrodzonych z wyszczególnieniem przyznanych nagród zostanie podana do publicznej wiadomości.
4. Laureaci pierwszych nagród z poprzednich edycji Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów “Chopin pod Wawelem” nie mogą wystąpić ponownie w tej samej grupie wiekowej.
X

1. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród lub niektórych z nich nie przyznać. Jednak przyznane nagrody nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w Regulaminie, a ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być zwiększona.
 
2. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

XI

1. Zdobywcy nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów na zakończenie Konkursu. Koncert odbędzie się w dniu 26 czerwca 2016 roku. Nieusprawiedliwiona nieobecność na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody.
2. Program koncertu laureatów będzie ustalony przez Przewodniczącego Jury w porozumieniu z wykonawcami.

XII

Uczestnicy są zobowiązani udzielić POSM II st. im. F. Chopina nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z wykonań artystycznych i rozporządzanie prawami do nich na następujących polach eksploatacji:
– utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy wykonań artystycznych, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową
– rozpowszechnianie: nadawanie i reemitowanie oraz odtwarzanie i publiczne udostępnianie utrwaleń wykonań artystycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

XIII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nienależących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 

 

Kontakt:

dr Gajusz Kęska
Dyrektor Artystyczny II Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów "Chopin pod Wawelem"
e-mail: chopinpodwawelem@gmail.com
tel.: +48 606 398 070
www.chopinpodwawelem.com

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina
ul. Basztowa 6
31-134 Kraków
tel: 12 422 20 23 wew. 21
fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl
www.szkolamuzyczna.os.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.

ZKP

 Archiwum Cyfrowe Muzyki Polskiej

 

kliknij i posłuchaj muzyki!

włącz radio RMF Classic

Od 5 lipca do 30 sierpnia 2017 roku potrwa XVII Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne „Dziekanka”, którego dyrektorem artystycznym jest prof. Ryszard Zimak. Koncerty odbywać się będą we środy o godz. 18.00 na zabytkowym dziedzińcu Domu Studenckiego „Dziekanka” (ul. Krakowskie Przedmieście 56/60

Więcej...

Międzynarodowa Konferencja naukowo-artystyczna „Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki” – Warszawa, 23–24 IX 2017

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza w dniach 23–24 września 2017 roku do udziału w Konferencji naukowo-artystycznej „Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki

Więcej...

XXV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura – Sanok, 24 VIII 2017

Biuro organizacyjne XXVII Festiwalu im. Adama Didura ogłasza XXV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura dla twórców, którzy do dnia 31 XII 2017 r. nie ukończą 30. roku życia.

Tematem Konkursu jest pieśń, aria na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu lub kwartetu smyczkowego

Więcej...
Zaprenumeruj nasz Newsletter!

Partnerzy POLMIC

IAMIC

Projekty POLMIC

IAMIC 2011

ArtMusFair - Warsaw 2010

DMET
 

Raport 2008

o naskontaktnasi mecenasi

Copyright © 2002-2011 Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Informujemy, że strona polmic.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy naszego serwisu mogą określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony, wyrażają oni zgodę na używanie cookie.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information