23 czerwca 2017
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Danuta Gwizdalanka

postać

dnia

Danuta

Gwizdalanka

Krzysztof Meyer  Concertos

płyta

dnia

Krzysztof Meyer

Concertos

Amnestia polega na niepobieraniu naliczonych opłat za zwrot przetrzymanych książek, nut i czasopism

książka

dnia

Amnestia polega na niepobieraniu naliczonych opłat

za zwrot przetrzymanych książek, nut i czasopism

NOWA MUZYKA POLSKA

LogowanieJSTOR online

JSTOR
Chcesz wejść?
Skontaktuj się z nami!

 

muzykolodzy (A)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Jan Adamowski,
językoznawca, kulturoznawca, folklorysta; ur. 1948. W 1972 roku obronił pracę magisterską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1982 roku uzyskał doktorat, a w 2000 roku - habilitację. W latach 1972-74 pracował jako nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach oraz w charakterze asystenta w Muzeum Wsi Lubelskiej. Od 1974 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w UMCS, początkowo w Zakładzie Języka Polskiego, następnie w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego. W 2000 roku został mianowany kierownikiem Pracowni, a kolejno Zakładu Kulturoznawstwa UMCS. Od 2004 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa i kierownika Zakładu Kultury Polskiej UMCS. W 2003 roku otrzymał stopień profesora nadzwyczajnego UMCS.
Jego główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia tekstologii i gatunkowej systematyzacji tekstów, języka i poetyki folkloru, problemy etnolingwistyki, obrzędowość doroczną i rodzinną, folklor współczesny i przemiany tradycji, problemy kultury regionalnej, kwestie idei regionalizmu, wschodnich pograniczy kulturowych, komunikacji niewerbalnej (w szczególności małej architektury sakralnej i semiotyki cmentarza), religijności tradycyjnej, wierzeń oraz problematykę tradycji i wartości. Członek licznych komitetów i stowarzyszeń naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwo Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Etnolingwistycznej PAN, Rady Naukowej Instytutu Oskara Kolberga. Od 2012 roku przewodniczy powołanemu dwa lata wcześniej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespołowi ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jest organizatorem licznych konferencji naukowych oraz autorem ponad 400 publikacji, w tym książek, redakcji, współredakcji, artykułów i materiałów naukowych, sylwetek i biogramów, artykułów popularnych.
Otrzymał szereg nagród i odznaczeń – m.in. nagrody II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1978), Złotą Honorową Odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1985), Srebrny Krzyż Zasługi (1985), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1997), Złoty Krzyż Zasługi (1998), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), "Ludowego Oskara" za wydarzenie folklorystyczne w roku 2003, odznakę honorowa "Zasłużony dla Kultury Polski" (2003), Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2009), Medal Prezydenta Lublina (2009), nagrodę II stopnia Rektora UMCS (2010, 2011).

 
aktualizacja: luty 2015 (mkk)
publikacje
książki

Baśń o siwym wilczku: bajka ludowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988
Kategoria przestrzeni w folklorze: studium etnolingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin 1999
Śpiewanejki moje… Najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar cz. 1-2, transkrypcje muz.: A. Michalec, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Lublin 2003-05
Złote ziarna: antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1995
artykuły

"Dół" w ludowym obrazie świata (pochodzenie i lokatywność) w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1990
"Wesele krakowskie" jako widowisko bożonarodzeniowe w: Kolędowanie na Lubelszczyźnie, red. J. Bartmiński, Cz. Hernas, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1986
Archaiczne formy folkloru z obszaru wschodniego pogranicza – zalimany, chachułki, taratona w: Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-bialoruskim, red. F. Czyżewski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2001
Archaizmy leksykalne pieśni ludowych a problematyka formuły, "Literatura Ludowa" 1977 nr 4-5
Archaizmy leksykalne w polskim folklorze wierszowanym, "Annales UMCS" 1990 vol.5
Chełmskie opowieści o strachach, "Region Lubelski" 1987 t. 2/4
Chłopski poeta – Jan Rak w: Literatura ludowa i literatura chłopska, red. A. Aleksandrowicz, Cz. Hernas, J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1977
Czy istnieje folklor współczesny?, "Twórczość Ludowa" 2000 nr 1
Diabeł w przekazach ludowych z Lubelszczyzny, "Twórczość Ludowa" 2008 nr 3-4
Dolina jako przestrzeń miłości w: Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. T. Smolińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999
Działalność i spuścizna naukowa Romana Reinfussa jako profesora UMCS w Lublinie (współautor: M. Wójcicka), "Twórczość Ludowa" 2011 nr 1-4
Echa powstań narodowych we współczesnym folklorze (współautor: G. Żuraw), "Akcent" 1981 nr 2
Etnolingwistyka jako metoda badań folklorystycznych (współautor: K. Smyk) w: Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red. naukowa T. Smolińska, Kraków-Opole 2009
Folklor a współczesność. Co pozostaje z tradycji?, "Twórczość Ludowa" 1988 nr 4
Folklor a współczesność. Nowe teksty, nowe sytuacje, "Twórczość Ludowa" 1990 nr 2
Folklor polsko-ruskiego pogranicza – studium indywidualnego przypadku, "Twórczość Ludowa" 1992 nr 3-4
Folklorysta z Podlasia (O A. Oleszczuku), "Zielony Sztandar" 1975 nr 94
Folklorystyczne pieśni bohaterskie okresu drugiej wojny światowej w: Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. E. Łoch, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986
Formy uobecniania i organizowania przestrzeni w tekście (na materiale folkloru polskiego) w: Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998
Gwara i jej miejsce w literackiej twórczości ludowej (współautor: L. Zioło), "Językoznawca" 1972 nr 25
Językowo-kulturowy obraz miast polskich zawarty w przysłowiach, "Twórczość Ludowa" 2006 nr 1-4
Językowy portret "lądu" w polskiej kulturze ludowej, "Etnolingwistyka" 1992 nr 5
Kolędy aktualizowane (współautor: M. Wójcicka) w: Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4 "Lubelskie", cz. 1 Pieśni i obrzędy doroczne, red. J. Bartmiński, Polihymnia, Lublin 2011
Kolędy okresu II wojny światowej, "Twórczość Ludowa" 1997 nr 1
Kolędy okupacyjne w: Kolędowanie na Lubelszczyźnie, red. J. Bartmiński, Cz. Hernas, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1986
Kolędy z okolic Janowa Lubelskiego, "Twórczość Ludowa" 1998 nr 4
Korespondencja Juliana Fontany z Wincentym Polem, "Muzyka" 1975 nr 1
Lubelskie przekazy o zachowaniach magicznych, "Etnolingwistyka" 2001 nr 13
Ludowa pamięć o wojnie – pieśni o pacyfikacjach i rozstrzeliwaniach w: Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu. Materiały konferencji naukowej poświęconej martyrologii lat II wojny światowej w literaturze (Majdanek 18-19 IV 1989 r.), red. J. Święch, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowe Muzeum w Majdanku, Lublin 1990
Ludowe sposoby składania życzeń (słowo w kontekście kultury) w: Język a kultura, t. 6 "Polska etykieta językowa", red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992
Ludowi instrumentaliści – soliści i kapele w: Współczesna twórczość ludowa między Wisłą i Bugiem, red. A. Gauda, Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Krajowy Dom Twórczości Ludowej, Lublin 1999
Na rozstaju dróg, czyli o semantyce skrzyżowania w polskiej kulturze tradycyjnej w: Droga w języku i kulturze, red. J. Adamowski, K. Smyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011
Nadbużańskie bajki i opowieści, "Region Lubelski" 1988 t. 3/5
Najwybitniejsi ludowi soliści śpiewacy w: Współczesna twórczość ludowa między Wisłą i Bugiem, red. A. Gauda, Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Krajowy Dom Twórczości Ludowej, Lublin 1999
Neologizmy w literaturze fantastyczno-naukowej (rozmowa ze Stanisławem Lemem), "Językoznawca" 1971 nr 23-24
O kolędowaniu na Zamojszczyźnie, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 1986 nr 4
O nowszym słownictwie w języku polskiego folkloru wierszowanego, "Annales UMCS" 1990 vol.6
O uogólnianiu znaczeń wyrazów w pieśni ludowej w: Literatura popularna, język, folklor, t. 2, red. W. Nawrocki, M. Waliński, Uniwersytet Śląski, Katowice 1981
O zbieraniu i wydawaniu tekstów folkloru (współopr.: J. Bartmiński), "Literatura Ludowa" 1979 nr 1/3
Obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru województwa lubelskiego (współautor: M. Tymochowicz) w: Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, red. A. Gauda, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Lublin 2001
Obrzędy kolędnicze południowego Podlasia – formy, typy, funkcje w: Tam Na Podlasiu, t. 2 "Tradycje podlaskiej obrzędowości", red. J. Adamowskiego, M. Wójcicki, Lublin 2009
Obrzędy, zwyczaje i wierzenia okresu Wielkanocy z południowo-wschodniego Podlasia, "Twórczość Ludowa" 1996 nr 2
Opowieść o "sztuce Heroda" z Janówki w: Kolędowanie na Lubelszczyźnie, red. J. Bartmiński, Cz. Hernas, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1986
Partyzancki pieśniarz (O Michale Basie), "Zielony Sztandar" 1974 nr 98
Pieśni o papieżu (współautor: S. Niebrzegowska-Bartmińska) w: Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4 "Lubelskie", cz. 3 Pieśni i teksty sytuacyjne, red. J. Bartmiński, Polihymnia, Lublin 2011
Pieśni o polskim papieżu Janie Pawle II, "Twórczość Ludowa" 1991 nr 2
Pieśni pogrzebowe z okolic Biłgoraja, "Twórczość Ludowa" 1994 nr 3/4
Pieśni Powstania Listopadowego, "Akcent" 1981 nr 2
Pieśni z repertuaru XXV Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, "Twórczość Ludowa" 1991 nr 3-4
Pisarstwo ludowe Zamojszczyzny, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 1985 nr 1
Podlaski folklorysta – Aleksander Oleszczuk (1900-1983), "Literatura Ludowa" 1984 nr 2
Podlaskie pieśni weselne z Wólki Polinowskiej, "Etnolingwistyka" 1988 nr 1
Polskie pieśni pogrzebowe, "Twórczość Ludowa" 1994 nr 3/4
Postać obcego w polskiej obrzędowości dorocznej. Od obcości do wspólnoty, "Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury" 2008 t. 20
Problemy tożsamości kulturowej subregionu chełmskiego, "W kręgu kultury" 2005 nr 3
Przeszłość i teraźniejszość pisarstwa ludowego na Zamojszczyźnie, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 1993 nr 4
Przypominanie pieśni (o zspole śpiewaczym z Rudy Solskiej i jego repertuarze), "Tygodnik Zamojski" 1987 nr 13
Religijność jako wartość w polskiej kulturze tradycyjnej w: Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje, red. B. Truchlińska, Lublin 2012
Repertuar Ludowego Zespołu Śpiewaczego z Niedrzwicy Kościelnej w: Zwołała nas pieśń. Monografia zespołu śpiewaczego z Niedrzwicy Kościelnej, Zarząd i Rada Gminy Niedrzwica Duża, Lublin-Niedrzwica 1995
Rola Kościoła w utrwalaniu i przekazywaniu kultury ludowej (współautor: L. Adamowska), "Twórczość Ludowa" 1991 nr 3-4
Sakralizacja przestrzeni w polskiej kulturze ludowej w: Folklor – sacrum – religia, red. J. Bartmiński, M. Jasińska-Wojtkowska, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1995
Semantyka drogi w obrzędzie weselnym, "Twórczość Ludowa" 1998 nr 2-3
Śmierć i pogrzeb w relacjach Polaków mieszkających na Białorusi (współautor: J. Doda, H. Mickiewicz), "Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury" 1998 nr 9/10
Sosnowickie historie, "Region Lubelski" 1986 t. 1/3
Tradycyjne nazewnictwo gatunkowe folkloru wierszowanego (współautor: G. Żuraw), "Literatura Ludowa" 1979 nr 4-6
Wiejskie zespoły śpiewacze, obrzędowe i teatralne w: Na ludową nutę – ginące piękno: informator o ludowych kapelach, zespołach śpiewaczych, obrzędowych i teatralnych oraz pieśni i tańca, red. A. Gauda, Zarząd Główny Stowarzyszenia Twóców Ludowych, Krajowy Dom Twórczości Ludowej, Lublin 2003
Wierzenia i zwyczaje polsko-ruskiego pogranicza, "Twórczość Ludowa" 1992 nr 3-4
Wigilia polska na obszarze północno-zachodniej Lubelszczyzny, "Twórczość Ludowa" 1996 nr 4
Wincenty Pol – człowiek nieznany, "Kurier Lubelski" 1974 nr 290
Współczesne opowieści i pieśni Maryjne z Mazowsza i Podlasia, "Etnolingwistyka" 1996 nr 8
Współczesny teatr ludowy a obrzęd w: Krystyna Hoduń Dajżesz nam Boże szczęśliwy ranek. Scenariusze widowisk obrzędowych z Rozkopaczewa, Wojewódzki Dom Kultury, Lublin 2004
Wywiad o herodach z Woli Krasienińskiej w: Kolędowanie na Lubelszczyźnie, red. J. Bartmiński, Cz. Hernas, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1986
Z badań nad segmentacją tekstu pieśni ludowej w: Tekst ustny – Texte oral, red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1989
Z polskich pieśni ludowych, "Akcent" 1986 nr 4
Z problemów systematyki polskiej pieśni ludowej (współautor: J. Bartmiński) w: Z problemów badania kultury ludowej, red. T. Kłak, Uniwersytet Śląski, Katowice 1988
Zespoły ludowe – śpiewacze, obrzędowe i teatralne w: Współczesna twórczość ludowa między Wisłą i Bugiem, red. A. Gauda, Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Krajowy Dom Twórczości Ludowej, Lublin 1999
Zestawienia typu srebro złoto, ojciec matka w polskiej pieśni ludowej w: Z polskich studiów slawistycznych, t. 2, seria V, PWN, Warszawa 1978
Żniwa i dożynki (współautor: B. Maksymiuk-Pacek, A. Michalec) w: Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4 "Lubelskie", cz. 1 Pieśni i obrzędy doroczne, red. J. Bartmiński, Polihymnia, Lublin 2011
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Bożego Narodzenia z południowego Podlasia (współautor: L. Adamowska), "Twórczość Ludowa" 1995 nr 4
Złote ziarna na nadzieje w: Złote ziarna. Antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1985
redakcje naukowe

Droga w języku i kulturze red. J. Adamowski, K. Smyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 1967-1987 (wybór i redakcja pieśni do wydawnictwa), zredagował zespół pod kierunkiem E. Sendejewicz, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin 1989
Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011
Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona red. J. Adamowski, K. Smyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin-Warszawa 2013
O Tobie Ziemio nasza. Opowieść o Zespole Ludowym z Wólki Kątnej z wyborem pieśni wybór: J. Adamowski, A. Michalec, Wojewódzki Dom Kultury, Lublin 2001
Obrazy drogi w literaturze i sztuce red. J. Adamowski, K. Smyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012
Przestrzeń w języku i kulturze. Problemy teoretyczne. Interpretacje tekstów religijnych red. J. Adamowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005
Przestrzeń w języku i w kulturze. Analizy tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki red. J. Adamowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005
Szczęśliwa dla Polski godzina wybiła: wybór pieśni o Polskim Papieżu wstęp i red. J.Adamowski (współpraca: J. Biegalska), Wojewódzki Dom Kultury, Lublin 2002
Tam na Podlasiu t. 2 "Tradycje podlaskiej obrzędowości", t. 3 "Wierzenia i religijność", t. 4 "Pożywienie - czyli coś dla ciała i coś dla ducha", t. 5 "Codzienny i świąteczny ubiór ludności południowego Podlasia", red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2009-11, Wola Osowińska 2014
Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana t. 2 "Tradycja w tekstach kultury", red. J. Adamowski, J. Styk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009
Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana t. 4 "Tradycja w kontekstach kulturowych", t. 6 "Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej", red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011-12
W zwierciadle języka i kultury tom dedykowany Profesorowi J. Bartmińskiemu w 40-lecie pracy naukowej, red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Kazimierskie nuty. Z repertuaru od XXXII do XXXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Kazimierz 1998 – 2005 wybór, red. i opr. J. Adamowski, transkr. muz. A. Michalec, A. Kusto, A. Gmoch, M. Pucia, A. Sar, Lublin-Kazimierz 2008
Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierz 1993 zebrał i oprac. J. Adamowski, transkr. muz. M. Chyżyński, P. Dahlig, A. Michalec, A. Zoła, Wojewódzki Dom Kultury, Lublin-Kazimierz 1994
Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz 1994 zebrał i opr. J. Adamowski, transkr. muz. M. Chyżyński, A. Michalec, A. Zoła, Wojewódzki Dom Kultury, Lublin-Kazimierz 1995
Uśnij, mój ty aniołeczku. Kołysanki zebrał i opracował J. Adamowski, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Lublin 1991
hasła encyklopedyczne

Folklor (współautor: K. Smyk), w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2009
o naskontaktnasi mecenasi

Copyright © 2002-2011 Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Informujemy, że strona polmic.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy naszego serwisu mogą określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony, wyrażają oni zgodę na używanie cookie.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information