Polmic - FB

our projects

Projekt „Technologia cyfrowa w rozwoju europejskiej infrastruktury"

DMETCelem projektu „Digital Music Education and Training” (DMET) jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie rynku muzyki cyfrowej, skierowanego do osób zajmujących się profesjonalnie muzyką: kompozytorów, wykonawców, producentów i wydawców. Projekt umocni pozycję twórców europejskich, szczególnie promujących się samodzielnie, oraz małych i średnich przedsiębiorstw działających poza głównym nurtem sceny muzycznej, poprzez zapewnienie im lepszego przygotowania do wyzwań cyfrowego rynku muzycznego i rozwój nowych grup docelowych.

Partnerzy uczestniczący w projekcie:
mica – Music Information Center Austria – koordynator projektu,
IMZ – International Music and Media Centre, Austria,
MCS – Music Centre Slovakia,
IEMA – Institute for Research on Music and Acoustics, Grecja
IMPALA – Independent Music Companies Association, Belgia,
POLMIC – Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Polska.
 


W wyniku działań podjętych przez partnerów projektu profesjonaliści muzyczni w poszczególnych krajach zdobędą lepszą niż do tej pory orientację w działaniach biznesowych, zwiększy się udział europejskiego repertuaru w europejskim i światowym rynku muzycznym, a słuchacze z różnych krajów będą mieli szersze możliwości dostępu do muzyki europejskiej w Internecie.

 

Główne obszary działalności w ramach projektu DMET to:

  • przegląd internetowego rynku muzycznego (sektor komercyjny i nonprofit), ze szczególnym zwróceniem uwagi na współdziałanie z tradycyjnym sektorem muzyczny
  • rozwój sieci organizacji dysponujących dostępem do informacji rynkowych w celu stworzenia „wirtualnego obserwatorium” rozwoju rynku muzycznego
  • przegląd publicznych i prywatnych ofert edukacyjnych w zakresie biznesu muzycznego dostępnych w krajach europejskich
  • przygotowanie materiałów naukowych i udostępnienie ich online
  • zorganizowanie serii sześciu międzynarodowych konferencji w celu uświadomienia problemu i nagłośnienia idei oraz możliwości projektu DMET
  • przygotowanie programu edukacyjnego dotyczącego muzyki cyfrowej wraz z materiałami szkoleniowymi, zaprojektowanymi „jednostkami szkoleniowymi”, wyedukowanymi wykładowcami na poziomie lokalnym oraz certyfikatami
  • zbudowanie sieci instytucji zajmujących się edukacją muzyczną do realizacji przygotowanego program
  • współpraca z partnerami projektu.


Główną internetową platformą warsztatową projektu jest Manymusic(s)www.manymusics.org – platforma downloadowa rozwinięta przez IAMIC (International Association of Music Information Centers). Strona informacyjna o projekcie to www.dmet.eu. Informacje na temat polskiego udziału w projekcie można znaleźć na stronie Polskiego Centrum Informacji Muzycznej: www.polmic.pl/dmet/pl 

Pierwsza konferencja w ramach projektu DMET zatytułowana „Music on Internet: Information – Promotion – Distribution”, zorganizowana przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej, odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie w dniach 25-26 września 2006. Poruszano na niej zagadnienia związane z digitalizacją plików muzycznych, muzyką online, prawami autorskimi i pokrewnymi, promocją artystów w Internecie oraz dystrybucją muzyki w sieci. Referaty wygłaszali wybitni specjaliści polscy i zagraniczni.

Czas trwania projektu: od października 2005 do października 2008 roku

Projekt realizowany dzięki wsparciu programu Unii Europejskiej „Kultura 2000”