Polmic - FB

ogłoszenia

Konkurs na dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

PFBZarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Głównym zadaniem dyrektora PFB będzie kierowanie całokształtem działalności samorządowej instytucji artystycznej. Nowy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych.

Od kandydata wymagane jest udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny) oraz co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach artystycznych lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym.

Preferuje się kandydatów mających wykształcenie i kwalifikacje w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową filharmonii; stopnie i tytuły naukowe w jednej z dziedzin związanych z muzyką; międzynarodowe kontakty w świecie artystycznym; znajomość przynajmniej jednego języka obcego; znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego i przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, zagadnień z zakresu prawa pracy i finansów publicznych, pozyskiwania i wydatkowania funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE.

Oferty muszą wpłynąć do dnia 28 lutego 2020 roku, do godziny 15.45.

Szczegółowe informacje – na stronie https://www.filharmonia.gda.pl/pl/aktualnosci/1097-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-polskiej-filharmonii-baltyckiej-w-gdansku