Polmic - FB

ogłoszenia

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

FKZarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego wojewódzkiej instytucji kultury – Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Kandydaci swój udział w konkursie mogą zgłaszać do 3 marca 2020 roku.

Z dniem 31 sierpnia br. upływa okres powołania Pana Bogdana Toszy na stanowisku Dyrektora Naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zgodnie z Uchwałą Nr 1583/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Województwo Małopolskie podjęło decyzję o wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego instytucji w drodze konkursu.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa w składzie: trzech przedstawicieli organizatora (w tym przewodniczący), dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych (działających w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie) oraz dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Filharmonię.

Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 3 marca 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (ul. Racławicka 56 w Krakowie) lub przesłać na adres:

• Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz te dotyczące wymagań dostępne na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,331120,2020.html