Polmic - FB

szkoła (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy


ul. Słowackiego 7

85-008 Bydgoszcz

tel. (+48 52) 321 11 42

fax (+48 52) 321 23 50

e-mail: sekr@amuz.bydgoszcz.pl

www: www.amuz.bydgoszcz.pl


Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy jest uczelnią artystyczną, państwową. Kształci wysoko kwalifikowanych artystów muzyków – instrumentalistów i wokalistów, pedagogów, kompozytorów, teoretyków, nauczycieli wychowania muzycznego, dyrygentów, instruktorów zespołów wokalno-instrumentalnych oraz animatorów życia muzycznego.
Akademia rozpoczęła działalność 1 października 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Kierowanie Filią bydgoską zostało powierzone doc. Mirosławowi Pietkiewiczowi – prodziekanowi Wydział Instrumentalnego, od października 1977 roku – prorektorowi do spraw Filii w Bydgoszczy. Struktura bydgoskiej szkoły była w tym okresie dwuwydziałowa. Tworzyły ją: Wydział Instrumentalny i Wydział Wychowania Muzycznego.
Usamodzielnienie Uczelni nastąpiło 27 listopada 1979 roku. Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy nadano imię Feliksa Nowowiejskiego. Pierwszym rektorem został prof. Roman Suchecki, który funkcję tę pełnił do 1987roku. Drugim rektorem (w latach 1987-1993) był prof. Franciszek Woźniak. Od roku akademickiego 1981/82 Uczelnia ma pełną czterowydziałową strukturę: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydział Instrumentalny z sekcją Pedagogiki Instrumentalnej, Wydział Wokalno-Aktorski i Wydział Wychowania Muzycznego.
Kolejną ważną datą był dzień 1 stycznia 1982 roku, kiedy to Uczelnię przemianowano na Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Lata następne zapisały się powołaniem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego (1984), Podyplomowego Studium Emisji Głosu (1989), Studium Pedagogicznego (1994) oraz Podyplomowego Studium Instrumentalistyki (1999).
Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami muzycznymi (m.in. Filharmonią Pomorską, Operą “Nova”, Krajowym Biurem Koncertowym i Towarzystwem Muzycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy), wszystkimi uczelniami muzycznymi w kraju, z Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu (Niemcy), Conservatoire National de Région de Strasbourg (Francja), Instituto Musicale “Achille Peri” w Reggio Emilia (Włochy), Fondazione Romualdo Del Bianco we Florencji (Włochy), Narodową Akademią Ukrainy im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Akademia prowadzi także współpracę z firmą Steiway & Sons w zakresie promocji i szkolenia kadry konserwatorów i stroicieli fortepianów.
Obecnie Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy kształci ponad 400 studentów (w tym cudzoziemców) pod kierunkiem blisko 180 pedagogów, którzy pracę dydaktyczną łączą z ożywioną działalnością koncertową, twórczą i naukową.

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
Absolwenci sekcji kompozycji przygotowywani są do samodzielnej pracy w zakresie twórczości muzycznej. Absolwenci teorii muzyki są przygotowywani do podejmowania badań nad twórczością muzyczną, do pracy publicystycznej oraz działalności prelegenta muzycznego, animatora życia muzycznego, a także nauczycieli przedmiotów teoretycznych we wszystkich typach szkół muzycznych.

Wydział Instrumentalny
Absolwenci są przygotowywani do podjęcia działalności koncertowej jako soliści, kameraliści, muzycy orkiestrowi i akompaniatorzy oraz do pracy jako nauczyciele gry na instrumentach w szkołach muzycznych I i II stopnia.

Wydział Wokalno-Aktorski
Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w teatrach muzycznych jako śpiewający soliści i śpiewacy kameraliści oraz do podjęcia pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych I i II stopnia.

Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej
Studia trwają 5 lat i prowadzone są w czterech specjalnościach:
I. Prowadzenie zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, (dyrygentura chóralna) - absolwenci są przygotowani do prowadzenia różnego rodzaju zespołów wokalnych (chóralnych) zarówno zawodowych jak i amatorskich.
II. Edukacja muzyczna szkolna - absolwenci przygotowani są do podjęcia działalności dydaktycznej w szkołach wyższych prowadzących kierunek “Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” w szkolnictwie muzycznym oraz posiadają uprawnienia do pracy dydaktycznej w zakresie edukacji artystycznej szkolnej ( w tym jako nauczyciele muzyki, sztuki itp.).
Od 1 października 2003 r. nowe specjalności:
III. Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej – absolwenci przygotowani są do prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych jazzowych i rozrywkowych oraz gry w tych zespołach.
IV. Muzyka kościelna – kantor – absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze organistów i dyrygentów chórów w kościołach.