Polmic - FB

szkoła (I)

A I K M N O P S U W Z

Instytut Muzykologii - Uniwersytet Warszawski


ul. Krakowskie Przedmieście 32

00-325 Warszawa

tel. (+48 22) 552 15 35

fax (+48 22) 552 15 37

e-mail: imuz@uw.edu.pl

www: www.imuz.uw.edu.pl


Studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim mają już ponad pięćdziesięcioletnią tradycję. 1 października 1948 roku, w ramach Sekcji Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczął działalność Zakład Muzykologii. Inicjatorką powołania Zakładu była doktor nauk filozoficznych Zofia Lissa. Z czasem Zakład został przekształcony w Katedrę Muzykologii, która z kolei w 1958 roku uzyskała status Instytutu. Tworzyły go wówczas trzy Zakłady: Powszechnej Historii Muzyki kierowany przez prof. Józefa M. Chomińskiego, Historii Muzyki Polskiej kierowany przez prof. Hieronima Feichta z oddzielną Sekcją Muzyki Ludowej (doc. Marian Sobieski) oraz Historii i Teorii Estetyki kierowany przez prof. Zofię Lissę. Kolejny, czwarty Zakład – Etnografii Muzycznej pod kierunkiem doc. Anny Czekanowskiej, powołano w 1969 roku. W 1995 roku ustaliła się dzisiejsza struktura Instytutu składającego się z pięciu Zakładów: Powszechnej Historii Muzyki, Historii Muzyki Polskiej, Teorii i Estetyki Muzyki, Etnomuzykologii oraz nowo powołanego Zakładu: Muzykologii Systematycznej.

Zakład Powszechnej Historii Muzyki
Zakład obejmuje w działalności dydaktycznej i naukowej muzykę i kulturę muzyczną od XVII pod początków XX wieku. Koncentruje się nie tylko na analizie struktury dzieł muzycznych tych epok, ale także na ich kontekście teoretycznym, estetycznym, historycznym oraz na kontekście społecznego odbioru, łącząc europejskie prądy i zjawiska muzyczne z kulturą na ziemiach zachodnich.
Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska.

Zakład Historii Muzyki Polskiej
Zakład został założony z myślą o badaniach skoncentrowanych na polskiej tradycji muzycznej od czasów najdawniejszych po czasy współczesne. Zakres badawczy Zakładu ograniczono z czasem chronologicznie do muzyki staropolskiej do końca XVIII wieku i objęto nim także całą muzykę zachodnioeuropejską epok średniowiecza i renesansu.
Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Agnieszka Leszczyńska.

Zakład Teorii i Estetyki Muzyki
Działalność naukowo-badawcza Zakładu skupia się wokół trzech zasadniczych zakresów: historii, teorii oraz estetyki muzyki. Problematyka historyczna obejmuje: historię muzyki polskiej XIX wieku, wybrane zagadnienia z powszechnej historii muzyki XIX wieku, historię muzyki polskiej XX wieku, powszechną historię muzyki XX wieku. Problematyka teoretyczna obejmuje współczesne metody analizy działa muzycznego, zaś problematyka estetyczna – dzieje nowożytnej myśli o muzyce od XVIII wieku do współczesności.
Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Zbigniew Skowron.

Zakład Etnomuzykologii
Zainteresowania badawcze i działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje kultury muzyczne całego globu, ale tematem głównym jest muzyka ludowa dzisiejszej Polski. Szczegółowo traktowana jest również kultura muzyczna mniejszości narodowych na terenie naszego kraju. Duży nacisk kładzie się też ma przejawy tzw. „ożywienia” folkloru i roli mediów w utrwalaniu i zniekształcaniu tradycji.
Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Piotr Dahlig.

Zakład Muzykologii Systematycznej
Zakład prowadzi prace badawcze nad muzyką człowieka w kontekście jego osobliwości biologicznych i kulturowych. Prace te nawiązują do tradycji muzykologii systematycznej i mają charakter interdyscyplinarny. Spektrum zagadnień obejmuje więc po części dziedziny tradycyjne zaliczane do muzykologii systematycznej (psychoakustyka, psychologia muzyki, socjologia muzyki, teoria muzyki) po części zaś etnomuzykologię i antropologię muzyki.
Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek.