festiwal (U)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Uczniowskie Forum Muzyczne


Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1
ul. Miodowa 22c

00-246 Warszawa


Uczniowskie Forum Muzyczne to festiwal od dziesięciu lat odbywający się z inicjatywy uczniów ZPSM nr 1 w Warszawie. Pierwsze jego edycje związane były z istnieniem w szkole specjalnego wydziału przygotowującego uczniów do innych niż instrumentalistyka kierunków studiów muzycznych. Uczniowie tego wydziału oprócz tradycyjnych zajęć mieli w planie nauczania m. in. zajęcia z kompozycji i dyrygentury, zaś jednym z egzaminów dyplomowych było wygłoszenie referatu na wybrany temat związany z muzyką. Chcąc przygotować podopiecznych do takiego egzaminu pedagog szkoły Maria Magdalena Radziejowska (obecnie Dyrektor szkoły) organizowała próbne sesje teoretyczne dyplomantów. Dużą aktywność na polu dydaktycznym wykazywał też Sławomir Czarnecki prowadząc zajęcia z propedeutyki kompozycji oraz organizując uczniowskie koncerty kompozytorskie. Z połączenia tych dwóch nurtów zrodziło się pierwsze Uczniowskie Forum Muzyczne, zaś obydwoje nauczyciele stali się jego opiekunami i „dobrymi duchami”. Funkcję tę pełnią do dziś.
Obecnie festiwal ma już wyrobioną markę. Pierwsi „forumiści” pokończyli studia i z powodzeniem weszli w dorosłe życie muzyczne jako kompozytorzy, dyrygenci, muzykolodzy, teoretycy muzyki, reżyserzy dźwięku. Wśród nich wymienić należy chociażby: Bartosza Kowalskiego-Banasewicza, Jana Duszyńskiego, Pawła Jankowskiego, Klaudię Pasternak, Miłosza Bembinowa, Jana Kaliszewskiego, czy Antoniego Grzymałę.
Przekształcenia związane z kolejnymi reformami szkolnictwa muzycznego (w tym likwidacja wydziałów teoretycznych) nie zahamowały rozwoju Uczniowskiego Forum Muzycznego. Z biegiem lat impreza rozszerzała się. Powiększał się zakres dyscyplin podejmowanych na Festiwalu (poezja, taniec, plastyka, kino, teatr, kuchnia artystyczna). Do opiekunów Festiwalu dołączyła Renata Kosskowska-Lichtor – młody pedagog ZPSM nr 1 i jednocześnie „wychowanka” Uczniowskiego Forum Muzycznego. Grono „forumijnych” twórców powiększyli: Andrzej Kwieciński, Michał Łukasz Niżyński, Renata Baszun, Urszula Dąbrowska, Seweryn Ścibior i wielu innych.
W 2006 roku - od 22 do 24 lutego - festiwal obchodził swój jubileusz – dziesięciolecie. Z tego względu impreza wyszła poza mury budynku Szkoły przy ulicy Miodowej.