Polmic - FB

szkoła (O)

A I K M N O P S U W Z

Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości Witolda Lutosławskiego


Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Westerplatte 10

31-033 Kraków

tel. (+48 12) 663 16 70

fax (+48 12) 663 16 71

www: www.muzykologia.uj.edu.pl/lutoslawski


Dorobek badawczy pracowników naukowych Instytutu Muzykologii UJ, poświęcony Witoldowi Lutosławskiemu, duża ilość zgromadzonych materiałów bibliograficznych i faktograficznych, oraz nade wszystko związek kompozytora z Uniwersytetem Jagiellońskim poprzez nadanie mu tytułu doktora honoris causa tegoż Uniwersytetu w dniu 6 grudnia 1984 roku były argumentami za tym, aby przy Instytucie Muzykologii powstał ośrodek naukowy, którego zadaniem byłoby inicjowanie i prowadzenie badań nad biografią, muzyką i recepcją dzieł kompozytora.
Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości Witolda Lutosławskiego powstał z inicjatywy Stanisława Będkowskiego i Stanisława Hrabiego, autorów książki Witold Lutosławski: a bio-bibliography, opublikowanej w USA, w 2001 roku. Inicjatywa ta znalazła gorącą akceptację Dyrekcji Instytutu Muzykologii, a następnie Wydziału Historycznego i wreszcie – Senatu oraz Jego Magnificencji Rektora UJ, prof. dr hab. Franciszka Ziejki, który zarządzeniem nr 23 z dnia 31 maja 2001 roku utworzył tenże Ośrodek w Instytucie Muzykologii Wydziału Historycznego UJ.
Zadania Ośrodka zostały sprecyzowane następująco:
  • pozyskiwanie, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów związanych z życiem, działalnością, twórczością i recepcją twórczości Witolda Lutosławskiego oraz inicjowanie i prowadzenie badań w tym zakresie,
  • praca badawcza (analityczna i bibliograficzno-dokumentacyjna),
  • organizacja seminariów i konferencji,
  • organizacja koncertów,
  • prezentacja wystaw,
  • działalność informacyjna i popularyzatorska,
  • nawiązanie bezpośredniej współpracy z podobnymi instytucjami w Polsce i na świecie, w celu wymiany informacji,
  • poszerzanie kolekcji biblioteczno-archiwalnej.
Działalność dokumentacyjno-informacyjna Ośrodka polega w pierwszym rzędzie na stałym gromadzeniu informacji w komputerowej bazie danych, która będzie zawierała m.in. diariusz życia kompozytora, katalog kompozycji z informacjami o wydaniach, katalog tematyczny, bibliografię adnotowaną (w przyszłości również pełne teksty artykułów, recenzji itp.), dyskografię, listę wykonań oraz listę nagrań archiwalnych, które znajdują się w archiwach radiowych w Polsce i na świecie.