Polmic - FB

szkoła (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


ul. Łąkowa 1/2

80-743 Gdańsk

tel. (+48 58) 300 92 00

fax (+48 58) 300 92 10

e-mail: rektorat@amuz.gda.pl

www: www.amuz.gda.pl


Celem działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest kształcenie wysoko kwalifikowanych artystów muzyków: instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, teoretyków muzyki, dyrygentów chórów, pedagogów sztuki muzycznej, nauczycieli wychowania muzycznego, nauczycieli rytmiki, instruktorów zespołów wokalno-instrumentalnych, organizatorów życia muzycznego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów i tytuł magistra sztuki. Akademia Muzyczna w Gdańsku jest aktywnym członkiem programu edukacji Unii Europejskiej Socrates/Erasmus. Dzięki niemu studenci począwszy od drugiego roku studiów mają szansę odbyć do dwóch semestrów zajęć – w czasie trwania studiów – w jednej z dziesięciu partnerskich uczelni w krajach Unii Europejskiej: w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i Portugalii.

Wydział I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Studia trwają 5 lat. Absolwenci Kompozycji przygotowywani są do samodzielnej pracy w zakresie twórczości muzycznej. Specjalność Teoria Muzyki przygotowuje do podejmowania badań naukowych, pracy w charakterze organizatora życia muzycznego, prelegenta i publicysty muzycznego. Dyplom ukończenia studiów ze specjalności kompozycja lub teoria muzyki wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej w zakresie umuzykalnienia, zasad muzyki, kształcenia słuchu, harmonii i ćwiczeń harmonicznych, kontrapunktu, instrumentacji, czytania partytur, współczesnych technik kompozytorskich, form muzycznych, historii muzyki, literatury muzycznej, folkloru muzycznego w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia, na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych i w zakładach kształcenia nauczycieli.

Wydział II - Instrumentalny

Studia trwają 5 lat. Specjalność: gra na instrumencie przygotowuje do działalności koncertowej solowej oraz do pracy w zespołach orkiestrowych i kameralnych. Dyplom ukończenia Wydziału Instrumentalnego wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych I i II stopnia, akademiach muzycznych, uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych. Specjalność: pedagogika instrumentalna kształci nauczycieli instrumentu głównego dla szkół muzycznych I i II stopnia.

Wydział III - Wokalno-Aktorski

Studia przygotowują do podjęcia pracy w charakterze aktora scen muzycznych (opera, operetka) i działalności koncertowej (oratorium, kantata, recitale wokalne). Studia kończą się dwoma egzaminami: solowym recitalem dyplomowym z towarzyszeniem fortepianu i dyplomowym spektaklem operowym. Po napisaniu i obronie pracy magisterskiej absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki w zakresie wokalistyki w specjalności śpiew solowy. Dyplom Wydziału Wokalno-Aktorskiego wraz z zaświadczeniem ukończenia studium pedagogicznego uprawnia absolwenta do pracy pedagogicznej.

Wydział IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Studenci kształceni są w zakresach: chóralistyki – dla potrzeb zawodowych instytucji muzycznych i społecznego ruchu muzycznego, akademii muzycznych, zakładów kształcenia nauczycieli, szkolnictwa muzycznego I i II stopnia, szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego; rytmiki – nauczycieli przedmiotów kierunkowych w specjalności „rytmika” w akademiach muzycznych, szkołach muzycznych I i II stopnia, szkołach baletowych i teatralnych, prowadzących zajęcia muzyczno ruchowe w zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach oświatowo-wychowawczych i społecznego ruchu artystycznego; edukacji artystycznej – nauczycieli umuzykalnienia i nauki o muzyce dla potrzeb szkół muzycznych I stopnia oraz metodyków dla potrzeb zakładów kształcenia nauczycieli.