Polmic - FB

organizacja (Z)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Związek Kompozytorów Polskich


Zarząd Główny Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

tel. (+48 22) 831 16 34

fax (+48 22) 831 17 41

tel./fax (+48 22) 887 40 52

e-mail: zkp@zkp.org.pl

www: www.zkp.org.pl


Związek Kompozytorów Polskich został utworzony podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Kompozytorów w Krakowie w 1945 roku jako kontynuacja przedwojennej, założonej w 1925 roku organizacji - Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich. Jego pierwszym prezesem był Piotr Perkowski, I wiceprezesem - Roman Palester, II wiceprezesem - Stanisław Wiechowicz, a sekretarzem i skarbnikiem - Witold Lutosławski. Do 1948 roku zrzeszał tylko kompozytorów, po tym czasie IV Walne Zebranie Członków ZKP powołało do życia Sekcję Muzykologów. Obecnie członkiem Związku może być kompozytor lub muzykolog „w trwały sposób związany z polską kulturą muzyczną”. Obecnie istnieją kategorie członka honorowego, zwyczajnego, kandydata lub wspierającego.
Statutowym celem ZKP jest działanie na rzecz kultury muzycznej. Związek realizuje go poprzez organizowanie koncertów, festiwali, konferencji, kursów, wystaw i konkursów oraz poprzez działalność wydawniczą. Prowadzi bibliotekę (Bibliotekę-Fonotekę Związku Kompozytorów Polskich - Ośrodek Dokumentacji Polskiej Muzyki Współczesnej - Archiwum Festiwalu „Warszawska Jesień”), gdzie gromadzi i udostępnia zbiory muzyczne oraz informacje dotyczące kultury muzycznej, w szczególności współczesnej polskiej. ZKP stawia sobie za zadanie wypowiadanie się w istotnych kwestiach dotyczących kultury i innych spraw publicznych oraz stwarzanie swoim członkom udogodnień pomagających w pracy twórczej i naukowo-badawczej. Podejmuje również działania na rzecz ochrony praw autorskich i zawodowych środowiska kompozytorów i muzykologów. Ponadto stara się uczestniczyć w kulturze ogólnoświatowej poprzez nawiązywanie kontaktów zagranicznych, wymianę informacji i uczestnictwo w działalności innych organizacji międzynarodowych.
Do najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd Główny ZKP należy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, zainicjowany w 1956 roku przez Tadeusza Bairda i Kazimierza Serockiego. Od 1988 roku organizuje także koncerty pod nazwą „Portrety kompozytorów”.
Przy Związku działa również Koło Młodych ZKP, powołane do życia w 1949 roku. Jego głównym celem jest szkolenie, przygotowywanie młodych kompozytorów, teoretyków i muzykologów do członkostwa w organizacji i do twórczego uczestnictwa w życiu muzycznym. Promocji młodych twórców służy wiele imprez. Od 1958 roku organizowane są konkursy dla młodych kompozytorów - początkowo pod nazwą Konkursu Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a obecnie jako Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda. Ponadto od 1969 roku corocznie do programu festiwalu „Warszawska Jesień” włączany jest koncert Koła Młodych jako impreza towarzysząca.
Związek Kompozytorów Polskich od 1949 roku przyznaje Nagrody ZKP - do 1991 roku dla uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku - „polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia”. Od 1971 roku przyznaje także Honorową Odznakę ZKP. Wyróżnienie to zostało ustanowione w 25-lecie istnienia Związku z myślą o osobach i instytucjach szczególnie zasłużonych w propagowaniu polskiej muzyki współczesnej.
Związek posiada 8 oddziałów - do 1987 roku zwanych kołami terenowymi - zrzeszających członków zamieszkałych na terenie objętym działalnością danego oddziału. Znajdują się one w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie i Lublinie.

LAUREACI NAGRODY ZKP

 

Oddział Gdański
ul. Łąkowa 1/2
80-743 Gdańsk
tel.: (+48 58) 300 92 01
e-mail: zkp@amuz.gda.pl
www.amuz.gda.pl/zkp

Gdański Oddział ZKP powstał w 1963 roku - początkowo jako Koło ZKP w Sopocie, później jako Oddział ZKP Ziem Polski Północnej.

Oddział w Katowicach
Akademia Muzyczna w Katowicach
Ul. Zacisze 3
40-025 Katowice
tel.: (+48 32) 255 40 17
fax: (+48 32) 256 44 85

Katowicki Oddział ZKP powstał w 1953 roku. Organizuje dwa festiwale: Śląskie Dni Muzyki Współczesnej oraz Śląską Trybunę Kompozytorów.

Oddział Krakowski
Biuro Międzynarodowego Festiwalu "Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich"
ul. J. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
faks: (+48 12) 267 30 69
e-mail: zkp@zkp.krakow.pl
www.zkp.krakow.pl

Krakowski Oddział ZKP powstał w 1953 roku. Należą do niego tak wybitni i sławni kompozytorzy i muzykolodzy, jak: Krzysztof Penderecki, Roman Berger, Stanisław Radwan, Marek Stachowski, Bogusław Schaeffer, Krystyna Moszumańska-Nazar, Zbigniew Bujarski, Zygmunt Szweykowski i Mieczysław Tomaszewski. Od 1988 roku Oddział organizuje Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich”.

Oddział w Łodzi
Akademia Muzyczna w Łodzi
Ul. Gdańska 32
90-716 Łódź
tel.: (+48 42) 633 69 52, 636 36 73
fax: (+48 42) 633 79 36

Łódzki Oddział ZKP powstał w 1953 roku. Od 1977 roku organizuje Festiwal Twórczości Muzycznej Dla Dzieci i Młodzieży „DO-RE-MI”.

Oddział w Lublinie
ul. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin

Lubelski Oddział ZKP powstał w 1989 roku.

Oddział w Poznaniu
ul. Św. Marcin 87
61-808 Poznań

Poznański Oddział ZKP powstał w 1953 roku. Od 1961 roku organizuje Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, zainicjowany przez Tadeusza Szeligowskiego i Floriana Dąbrowskiego.

Oddział Warszawski
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa
tel.: (+48 22) 831 16 34
tel./fax: (+48 22) 831 17 41

Oddział Warszawski ZKP powstał w 1963 roku. Od 1986 roku staraniem prezesa Władysława Słowińskiego organizuje corocznie festiwal Warszawskie Spotkania Muzyczne „Muzyka Dawna - Muzyka Nowa”.

Oddział we Wrocławiu
Pl. 1 Maja 2
50-043 Wrocław

Wrocławski Oddział ZKP powstał w 1958 roku. Od 1962 roku organizuje co dwa lata Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej, do 1988 zwany Wrocławskim Festiwalem Polskiej Muzyki Współczesnej, a zainicjowany przez Ryszarda Bukowskiego, Tadeusza Natansona i Radomira Reszke.

 

***

Sekcja Muzykologów

"Polski Rocznik Muzykologiczny"

Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa
tel.: (+48 22) 831 16 34

www.polskirocznikmuzykologiczny.pl