Polmic - FB

organizacja (P)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej


ul. Mieszka I 25A

31-432 Kraków

tel. (+48 12) 417 20 14

e-mail: ptmd@pro.onet.pl


Prezes: Marcin Szelest

Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej powstało jesienią 1989 roku z inicjatywy artystów muzyków i muzykologów zajmujących się muzyką dawną. Około 250 członków towarzystwa to przede wszystkim wykonawcy muzyki dawnej, grający na instrumentach oryginalnych lub ich kopiach i kierujący się zasadami sztuki wykonawczej danej epoki. Członkami towarzystwa są także naukowcy, których przedmiotem badań jest muzyka dawna oraz miłośnicy muzyki dawnej, których grono ciągle się powiększa. W kręgu zainteresowań towarzystwa pierwsze miejsce zajmuje muzyka powstała przed 1800 rokiem, co nie wyklucza utworów napisanych później, o ile są one traktowane zgodnie z wymogami nurtu historycznego.
Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej od początku swojego istnienia organizuje festiwale i koncerty muzyki dawnej. Imprezy te odbywają się w kilku miastach Polski, ostatnio głównie w Krakowie i Warszawie. Coroczne festiwale cieszą się coraz większym uznaniem krytyki i powodzeniem wśród melomanów. Koncerty festiwalowe regularnie gromadzą komplet publiczności. Świadczy to o tym, iż pomimo pewnej elitarności tego rodzaju imprez – ze względu na charakter i brzmienie wykonywanej muzyki niemożliwe jest organizowanie ich w wielkich salach – zainteresowanie nimi jest coraz większe. Tendencja ta jest zgodna z obserwacjami rynku muzyki dawnej za granicą, który w ciągu ostatniego dwudziestolecia rozwinął się do nadspodziewanie wielkich rozmiarów. PTMD planuje stopniowe rozwijanie działalności koncertowej poprzez rozszerzenie sieci festiwalowej na inne miasta Polski na zasadzie współpracy z lokalnymi ośrodkami życia kulturalnego, a także poprzez organizację większej ilości koncertów pozafestiwalowych.
Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej nie jest jedynym organizatorem koncertów muzyki dawnej w Polsce, jest jednak jedyną organizacją, która ma możliwość koordynacji działalności różnych organizatorów oraz informowania o tej działalności. PTMD ma zamiar stać się centrum informacji o muzykach i muzykologach zajmujących się muzyką dawną, o działających w Polsce zespołach muzyki dawnej, a przede wszystkim o organizowanych w całym kraju imprezach związanych z muzyką dawną. Wydawane przez towarzystwo czasopismo „Orfeo” ma się stać forum dla badaczy muzyki dawnej, którzy na jego łamach znajdują miejsce dla bieżącej dyskusji i zaprezentują najnowsze odkrycia z zakresu historii muzyki.
Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej planuje wspieranie prowadzonych w naszym kraju badań naukowych nad muzyką dawną. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji naukowych służyć ma prezentacji najnowszych badań i wymianie poglądów między naukowcami oraz między naukowcami a muzykami. Konferencje organizowane przez PTMD mają mieć charakter otwarty i łączą się będą z imprezami towarzyszącymi, takimi jak koncerty, sprzedaż płyt i książek czy wykłady o charakterze popularnym.

Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej posiada, oprócz głównej siedziby w Krakowie, dwa oddziały - w Warszawie i w Poznaniu.

Oddział w Warszawie
ul. Zakroczymska 2 m. 2
00-225 Warszawa
tel./fax: (0-22) 8312482
e-mail: jurbi@poczta.onet.pl
e-mail: dzima@venus.ci.uw.edu.pl
venus.ci.uw.edu.pl/~dzima

Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej powstał w 1993 roku. Zrzesza obecnie 38 członków. Zajmuje się organizacją koncertów i festiwali muzyki dawnej, seminariów i kursów, działalnością wydawniczą i fonograficzną. Corocznie organizuje Festiwale Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie, które są przeglądem dorobku zespołów polskich grających muzykę dawną na instrumentach z epoki. Jest również organizatorem Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, podczas której odbywają się lekcje mistrzowskie dla muzyków specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej oraz koncerty w wykonaniu wybitnych zespołów i solistów. Towarzystwo patronuje ponadto serii fonograficznej Muzyka staropolska, w ramach której ukazały się takie płyty CD, jak:

  • Bogurodzica, hymny, sekwencje, utwory wielogłosowe polskiego średniowiecza
  • Szczodry wieczór - kolędy staropolskie
  • Jezusa Judasz przedał - polskie pieśni pasyjne XV-XVII w.
  • Muzyka Akademii Krakowskie XV w.
  • By lutnia mówić umiała...- utwory lutniowe XVI w.
  • O królach polskich - utwory na violę da gamba XVI w.
  • Bartłomiej Pękiel Msze
  • Muzyka Zamku Warszawskiego XVII w.
  • Eros staropolski - pieśni, tańce XVII w.

w wykonaniu polskich zespołów muzyki dawnej: „Ars Nova”, „I Musici Cantanti”, „Collegium Vocale”, „Dekameron”, „Cantor Anticus”, „Trombastic”, „Il Canto” i „Il Tempo” oraz solistów (m.in.): Anny Mikołajczyk, Mirosława Borczyńskiego, Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, Jacka Wisłockiego, Marcina Zalewskiego, Doroty Kozińskiej, Piotra Kusiewicza i Cezarego Morawskiego. Płyty są wydawane przez wydawnictwo TONPRESS, a sponsorowane przez Ministerstwo Kultury.