Polmic - FB

centraum kulturalne (M)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Miejskie Centrum Kultury


ul. Parkowa 3

87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. (+48 54) 282 25 25

fax (+48 54) 282 25 27

e-mail: mckfenix@poczta.onet.pl


Miejskie Centrum Kultury działa na podstawie Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114 poz. 493) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także Statutu Miejskiego Centrum Kultury nadanego przez Radę Miejską.
MCK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz rozwijania i zaspokajania potrzeb społeczeństwa w tej dziedzinie. Celem nadrzędnym MCK jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
Do szczegółowych zadań MCK należy miedzy innymi:
1. rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
2. kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
3. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
4. zespołowe uczestnictwo w kulturze,
5. różnorodne formy edukacji kulturalnej,
6. formy indywidualnej aktywności kulturalnej,
7. imprezy kulturalne,
8. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
9. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu,
10. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej popularyzacji książek i czytelnictwa,
11. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowym w rozwijaniu potrzeb oświatowo-kulturalnych społeczeństwa,
12. świadczenie usług dla ludności związanych z podstawowym zakresem działalności biblioteki,
13. prowadzenie wypożyczalni, czytelni, oddziału dziecięcego, filii, punktów bibliotecznych tworzonych w zależności od zapotrzebowania środowiska oraz organizowanie innych form udostępniania zbiorów bibliotecznych.
MCK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:
1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek, dzieł sztuki, kaset video,
2. prowadzić naukę języków obcych,
3. prowadzić impresariat artystyczny,
4. organizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjno-aportowe i turystyczne,
5. prowadzić działalność wydawniczą,
6. świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne i filmowe,
7. prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
8. prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego oraz sprzedaż detaliczną,
9. realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe), świadczyć usługi gastronomiczne i inne.