Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

I Ogólnopolski Konkurs Kreatywny na internetowy mem artystyczny – Warszawa 2016


Organizator:  Centrum Sztuki Współczesnej

Przemiana | Miasto | Wędrowiec
I Ogólnopolski Konkurs Kreatywny
na internetowy mem artystyczny

w ramach edukacyjnego programu Centrum Sztuki Współczesnej
dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


I. Organizatorzy i partnerzy konkursu:
Konkurs organizowany jest przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach programu edukacyjnego i działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs realizowany jest we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

II. Cele konkursu:
a. pobudzenie twórczej aktywności młodzieży w dziedzinie sztuk wizualnych, nowych mediów, wysokiej wartości sztuki internetowej;
b. pobudzenie zainteresowania muzyką współczesną;
c. inspiracja do pracy zespołowej i integracji wokół sztuki współczesnej;
d. podniesienie kompetencji plastycznych, muzycznych i językowych młodzieży;
e. promocja kreatywności i kreatywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą w polskich szkołach;
f. wykorzystanie sztuki współczesnej jako środka porozumienia i twórczej ekspresji młodzieży;'
g. pobudzenie aktywności nauczycieli w dziedzinie kreowania i wdrażania nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą;
h. stworzenie wzorców nowatorskich działań kreatywnych, artystycznych i zespołowych w pracy z odbiorcą sztuk wizualnych i muzycznych.

III. Przedmiot i kategorie konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie wizualnego artystycznegomemu internetowego (dalej zwanego „memem”), czyli obrazu cyfrowego o dowolnych parametrach technicznych, na którym zostanie przedstawiona dowolna autorska forma wizualna (obraz), przygotowanego techniką grafiki komputerowej i/lub kolażu cyfrowego;
2.Mem powinien spełniać następujące warunki:
a. powinien zawierać cyfrową wizualizację (artystyczną wizję, obraz), przygotowaną przez dowolny zespół młodzieży (kategoria I - zespołowa) lub indywidualną osobę (kategoria II - indywidualna), zawsze pod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna artystycznego;
b. warstwa tekstowa memu (tzw. „przesłanie”) powinna być oryginalna, stworzona przez zespół lub ucznia i nie przekraczać 200 znaków ze spacjami; powinna się zawierać znamiona sentencji, przesłania lub poezji;
c. warstwa wizualna memu może być wykonana dowolną techniką grafiki komputerowej, fotografii lub collage’u cyfrowego, dobraną w dowolny sposób przez autora lub kolektyw autorów;
d. warstwa wizualna wraz z tekstową powinny stanowić całość znaczeniową, osnutą wokół jednego z trzech zaproponowanych przez organizatorów Konkursu tematów, inspirowanych twórczością senegalskiego artysty i kuratora El Hadji Sy:
Temat nr 1:Przemiana
Temat nr 2:Miasto
Temat nr 3:Wędrowiec
3. Zgłoszenia konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach:
Kategoria I – mem zrealizowany w grupie szkolnej o dowolnej liczbie osób w wieku lat 13-19, pracującejpod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna artystycznego, reprezentującej szkołę gimnazjalną i ponadgimnazjalną;
Kategoria II – mem zrealizowany przez indywidualną osobę w wieku 13-19 lat, pracującą pod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna artystycznego.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnychw wieku od 13 do 19 roku życia, wraz z nauczycielami.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a. wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adresa.kierkosz@csw.art.pl„Formularz zgłoszeniowy” (dostępny na stronie www.csw.art.pl),w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 roku do godziny 24.00)
b. przesłać pracę konkursową (mem) w postaci zamkniętego pliku graficznego wysokiej jakości (formaty: JPG, png lub PDF), wielkości około 1 MB na adres a.kierkosz@csw.art.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 roku (do godziny 24.00).

V. Komisja oceniająca
Prace zostaną ocenione przez jury, powołane przez organizatora. Planowany skład Jury to:
- Małgorzata Ludwisiak – przewodnicząca jury, Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski”, historyk sztuki, kuratorka wielu wystaw sztuki współczesnej w Polsce i za granicą;
- Tadeusz Wielecki – kompozytor, Dyrektor Festiwalu „Warszawska Jesień”
- Adriana Prodeus – historyk sztuki, animatorka kultury, stypendystka Fulbrighta na Tisch School of the Arts (NYU) w Nowym Jorku, dyrektor ds. Rozwoju Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski”;
- Marta Śniady – kompozytorka,która stworzy warstwę muzycznąmemoopery;
- Marta Frej – polska artystka, autorka artystycznych memów
- Iga Fijałkowska – historyk sztuki, edukatorka, koordynatorka projektów edukacyjnych Centrum Sztuki Współczesnej sekretarz Konkursu.

VI. Kryteria oceny:
Jury oceni zgłoszone memy według następujących kryteriów:
a. wartość literacka lub znaczeniowa tekstu i przekazu słownego memu;
b. kompozycja warstwy wizualnej memu;
c. oryginalność warstwy wizualnej i koncepcji memu;
d. spójność wizualna i literacka (słowna) memu;
e. wkład pracy nauczyciela (aktywność, opieka, nadzór merytoryczny i artystyczny);
f. wkład pracy uczniów/ ucznia (kreatywność, pomysłowość, wizja, realizacja);
g. istnienie wartości dodanej (np. interesująca gra słów, skojarzenia, nawiązania, wysokiej klasy dowcip, itp.);
h. jakość realizacji obrazu i typografii memu.

VII. Nagrody
1. Główną nagrodą w Konkursie będzie prezentacja zwycięskich prac (memów) jako podstawy spektaklu operowego, którego premiera odbędzie się 17 września 2016 roku w ramach 59. Międzynarodowego Festiwalu „Warszawska Jesień” w Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie.
2. Autorom zwycięskich prac zostaną przyznane po 3 najwyższe miejsca w każdej z dwóch kategorii, o których mowa w punkcie III.3 Regulaminu, a także pula dodatkowych wyróżnień specjalnych. Autorzy zwycięskich prac otrzymają wartościowe nagrodyrzeczowe orazbilety wstępu na 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” i czasowe karnety wstępu do Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski”.
3. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy i nauczyciele/opiekunowie artystyczniotrzymają indywidualne dyplomy oraz publikacje (książkowe lub płytowe). Jednocześnie jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z nagród głównych, w zależności od jakości nadesłanych zgłoszeń.
4. Nagrodzeni uczniowie i zespoły wraz z nauczycielami zostaną zaproszeni na Galę Finałową Konkursu, połączoną z premierową prezentacją memów w ramach spektaklu, o którym mowa w Punkcie VII.1regulaminu.

VIII. Memoopera
Wybrane memyzostaną wykorzystane do stworzenia opery. W ten sposób powstanie nowa forma o nazwie „memoopera”. Muzykę do memoopery skomponuje Marta Śniady – polska kompozytorka. Warstwa wizualna wybranych memów wraz z przesłaniami będą prezentowane jako część wizualna opery podczas jej premiery w ramach 59. Festiwalu „Warszawska Jesień”, którą poprzedzi oficjalne wręczenie nagród w konkursie.
XI. Wykorzystanie i promocja memów
Wybrane memy będą prezentowane na stronie internetowej oraz fanpage’ach Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” a także Festiwalu „Warszawska Jesień”. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody autora lub autorów prac na wykorzystanie ich i upowszechnienie na wszelkich polach eksploatacji
i nośnikach, w celu realizacji libretta opery oraz spektaklu memoopery, a także promocji Konkursu, wydarzeń powiązanych z premierą,samych memów iw ramach wszelkich merytorycznych, artystycznych i edukacyjnych działań, publikacji i wydawnictw Centrum Sztuki Współczesnej Centrum Sztuki Współczesnej ”Zamek Ujazdowski” i Festiwalu „Warszawska Jesień”.

X. Terminy:
Termin nadsyłania prac – 31 maja 2016 roku, godz. 24.00
Termin obrad jury i wyboru najwyżej punktowanych memów – 10 czerwca 2016 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenie wyników oraz ostateczny wybór memów do realizacji memoopery – 10 czerwca 2016 roku
Termin gali finałoweji premiery memoopery – 17 września 2016 roku
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów bez podawania przyczyny.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronach Centrum Sztuki Współczesnej (www.csw.art.pl) oraz Festiwalu „Warszawska Jesień” (www.warsaw-autumn.art.pl), w miarę możliwości na stronach partnerów, a także rozesłane do mediów w całym kraju.Kontakt:

Informacje i zapytania w sprawie konkursu i regulaminu należy kierować e-mailem na adres: a.kierkosz@csw.art.pl, telefonicznie pod numery: 606 111 003, 734 784 001 lub na adres Sekretarz Konkursu Igi Fijałkowskiej: i.fijalkowska@csw.art.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.