Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej – NCK 2016


Organizator:  Narodowe Centrum Kultury

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ PISEMNĄ Z ZAKRESU HISTORII MUZYKI POLSKIEJ

 

I. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

II. Cel Konkursu
Konkurs ma upowszechniać wiedzę o historii muzyki polskiej i zachęcać do dalszych badań nad tą tematyką.

III. Tematyka Konkursu

1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje prace dotyczące wszystkich aspektów muzyki polskiej oraz muzyki tworzonej na ziemiach polskich – tak współczesnych, jak i historycznych. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń dotyczących metodologii.
2. Prace powinny dotyczyć muzyki klasycznej.
3. Prace powinny korzystać i odnosić się do wiedzy zawartej w serii „Historia Muzyki Polskiej” pod redakcją Stefana Sutkowskiego

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział prace spełniające wymagania opisane w rozdziale III, które powstały po roku 2012.
2. Prace muszą być napisane i złożone w języku polskim.
3. W Konkursie mogą brać udział prace niepublikowane oraz opublikowane.
4. Z Konkursu wyłączone są prace:
a) licencjackie;
b) artykuły prasowe;
c) zgłoszone do poprzedniej edycji Konkursu, którego rozstrzygniecie nastąpiło w maju 2015 roku;
d) osób zasiadających w Jury Konkursu;
e) pracowników Organizatora;
f) wchodzące w skład serii wydawniczej „Historia Muzyki Polskiej” pod redakcją Stefana Sutkowskiego.

V. Sposób zgłaszania prac biorących udział w Konkursie

1. Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez wszystkie zainteresowane osoby i instytucje, w tym w szczególności przez autorów, wydawców i jednostki naukowe.
2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie zawierać powinno:
a) tekst pracy w formie wydruku i w postaci elektronicznej (w ogólnodostępnym
formacie np. DOC, PDF, ODT, DOCX);
b) wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej
www.nck.pl w zakładce Historia Muzyki Polskiej - Konkurs);
c) pisemne oświadczenie autora o zgodzie na publikację pracy przez Organizatora
w formie papierowej i/lub elektronicznej, w przypadku uhonorowania jej
Nagrodą lub Wyróżnieniem.
3. Prace należy przesyłać do 30 września 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego),
na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
(z dopiskiem „Konkurs z zakresu historii muzyki polskiej”)

VI. Przebieg i harmonogram Konkursu

1. Nadesłane prace wstępnie weryfikuje pod względem poprawności formalnej i kompletności przesłanych dokumentów przedstawiciel Organizatora.
2. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane prace przekazywane są poszczególnym członkom Jury.
3. Ogłoszenie wyników pracy Jury powinno nastąpić do końca 2016 roku.
4. Organizator zastrzega sobie, z ważnych powodów, prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników.

VII. Jury

1. Członków Jury powołuje Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
2. Członkowie Jury są zobowiązani do sporządzenia krótkich recenzji pisemnych z ocenianych prac, uzasadniających ich ocenę.
3. Decyzję o przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach Jury podejmuje na posiedzeniu.
4. Obrady Jury są tajne
5. Jury ma prawo wykluczyć z Konkursu każdą pracę, którą oceni, jako niezgodną z tematyką Konkursu określoną w rozdziale III, a także prace, które oceni, jako naruszające prawa autorskie albo dobra osobiste osób trzecich.
6. Członek Jury powinien powstrzymać się od recenzowania i głosowania nad pracą wobec której może zachodzić podejrzenie braku obiektywizmu. Chodzi tu w szczególności o prace osób spokrewnionych, spowinowaconych lub osób pozostających z Jurorem w związku emocjonalnym, a także prace, które powstały przy współudziale Jurora (np. jako promotora).
7. Prace Jury określa Regulamin Prac Jury, zaproponowany przez Dyrektora Organizatora i
zatwierdzony przez Jury na posiedzeniu.

VIII. Nagroda i wyróżnienia

1. Jury przyznaje jedną Nagrodę w wysokości 10.000 zł brutto
2. Jury, w szczególnie uzasadnionym przypadku, za zgodą Dyrektora NCK, ma prawo przyznać nagrodę dodatkową. O wysokości tej nagrody decyduje Jury za zgodą Dyrektora NCK.
2. Jury ma prawo nie przyznać Nagrody.
3. Jury ma prawo przyznać także Wyróżnienia.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Prace, które otrzymały Nagrodę lub Wyróżnienie zostaną opublikowana przez Organizatora w formie elektronicznej jako e-booki.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wydania drukiem prac nagrodzonych i wyróżnionych.
7. Organizator może odstąpić od opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac jeśli były one opublikowane wcześniej.

IX. Postanowienia końcowe

Regulamin może ulec zmianie. Decyzję o zmianach w Regulaminie podejmuje Dyrektor Organizatora. O wszelkich zmianach w Regulaminie wszyscy zainteresowani informowani są poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora www.nck.pl w zakładce Historia Muzyki Polskiej.

 

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie autora – do pobrania na stronie:
www.nck.pl/historia-muzyki-polskiej/317720-konkurs-na-najlepsza-prace-pisemna-z-zakresu-historii-muzyki-polskiej


Kontakt:

Krzysztof Kur
Narodowe Centrum Kultury
tel. (22) 21 00 167; 601 312 911
kkur@nck.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.