polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

konkursy aktualne (K)


Konkurs na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej – NCK 2016


Organizator:  Narodowe Centrum Kultury

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ PISEMNĄ Z ZAKRESU HISTORII MUZYKI POLSKIEJ

 

I. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

II. Cel Konkursu
Konkurs ma upowszechniać wiedzę o historii muzyki polskiej i zachęcać do dalszych badań nad tą tematyką.

III. Tematyka Konkursu

1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje prace dotyczące wszystkich aspektów muzyki polskiej oraz muzyki tworzonej na ziemiach polskich – tak współczesnych, jak i historycznych. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń dotyczących metodologii.
2. Prace powinny dotyczyć muzyki klasycznej.
3. Prace powinny korzystać i odnosić się do wiedzy zawartej w serii „Historia Muzyki Polskiej” pod redakcją Stefana Sutkowskiego

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział prace spełniające wymagania opisane w rozdziale III, które powstały po roku 2012.
2. Prace muszą być napisane i złożone w języku polskim.
3. W Konkursie mogą brać udział prace niepublikowane oraz opublikowane.
4. Z Konkursu wyłączone są prace:
a) licencjackie;
b) artykuły prasowe;
c) zgłoszone do poprzedniej edycji Konkursu, którego rozstrzygniecie nastąpiło w maju 2015 roku;
d) osób zasiadających w Jury Konkursu;
e) pracowników Organizatora;
f) wchodzące w skład serii wydawniczej „Historia Muzyki Polskiej” pod redakcją Stefana Sutkowskiego.

V. Sposób zgłaszania prac biorących udział w Konkursie

1. Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez wszystkie zainteresowane osoby i instytucje, w tym w szczególności przez autorów, wydawców i jednostki naukowe.
2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie zawierać powinno:
a) tekst pracy w formie wydruku i w postaci elektronicznej (w ogólnodostępnym
formacie np. DOC, PDF, ODT, DOCX);
b) wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej
www.nck.pl w zakładce Historia Muzyki Polskiej - Konkurs);
c) pisemne oświadczenie autora o zgodzie na publikację pracy przez Organizatora
w formie papierowej i/lub elektronicznej, w przypadku uhonorowania jej
Nagrodą lub Wyróżnieniem.
3. Prace należy przesyłać do 30 września 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego),
na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
(z dopiskiem „Konkurs z zakresu historii muzyki polskiej”)

VI. Przebieg i harmonogram Konkursu

1. Nadesłane prace wstępnie weryfikuje pod względem poprawności formalnej i kompletności przesłanych dokumentów przedstawiciel Organizatora.
2. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane prace przekazywane są poszczególnym członkom Jury.
3. Ogłoszenie wyników pracy Jury powinno nastąpić do końca 2016 roku.
4. Organizator zastrzega sobie, z ważnych powodów, prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników.

VII. Jury

1. Członków Jury powołuje Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
2. Członkowie Jury są zobowiązani do sporządzenia krótkich recenzji pisemnych z ocenianych prac, uzasadniających ich ocenę.
3. Decyzję o przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach Jury podejmuje na posiedzeniu.
4. Obrady Jury są tajne
5. Jury ma prawo wykluczyć z Konkursu każdą pracę, którą oceni, jako niezgodną z tematyką Konkursu określoną w rozdziale III, a także prace, które oceni, jako naruszające prawa autorskie albo dobra osobiste osób trzecich.
6. Członek Jury powinien powstrzymać się od recenzowania i głosowania nad pracą wobec której może zachodzić podejrzenie braku obiektywizmu. Chodzi tu w szczególności o prace osób spokrewnionych, spowinowaconych lub osób pozostających z Jurorem w związku emocjonalnym, a także prace, które powstały przy współudziale Jurora (np. jako promotora).
7. Prace Jury określa Regulamin Prac Jury, zaproponowany przez Dyrektora Organizatora i
zatwierdzony przez Jury na posiedzeniu.

VIII. Nagroda i wyróżnienia

1. Jury przyznaje jedną Nagrodę w wysokości 10.000 zł brutto
2. Jury, w szczególnie uzasadnionym przypadku, za zgodą Dyrektora NCK, ma prawo przyznać nagrodę dodatkową. O wysokości tej nagrody decyduje Jury za zgodą Dyrektora NCK.
2. Jury ma prawo nie przyznać Nagrody.
3. Jury ma prawo przyznać także Wyróżnienia.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Prace, które otrzymały Nagrodę lub Wyróżnienie zostaną opublikowana przez Organizatora w formie elektronicznej jako e-booki.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wydania drukiem prac nagrodzonych i wyróżnionych.
7. Organizator może odstąpić od opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac jeśli były one opublikowane wcześniej.

IX. Postanowienia końcowe

Regulamin może ulec zmianie. Decyzję o zmianach w Regulaminie podejmuje Dyrektor Organizatora. O wszelkich zmianach w Regulaminie wszyscy zainteresowani informowani są poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora www.nck.pl w zakładce Historia Muzyki Polskiej.

 

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie autora – do pobrania na stronie:
www.nck.pl/historia-muzyki-polskiej/317720-konkurs-na-najlepsza-prace-pisemna-z-zakresu-historii-muzyki-polskiej


Kontakt:

Krzysztof Kur
Narodowe Centrum Kultury
tel. (22) 21 00 167; 601 312 911
kkur@nck.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.