Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna – Ostromecko, 16-18 września 2019


Organizator:  Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA
16-18 września 2019, Pałac Ostromecko
Retrospekcja

Instrumenty muzyczne zmieniają się w czasie i przestrzeni. Jest to bardziej oczywiste w odniesieniu do instrumentów profesjonalnych, związanych z tradycją klasyczną, natomiast mniej oczywiste w odniesieniu do instrumentów ludowych. Te ostatnie podlegały jednak także modyfikacjom spowodowanym poszukiwaniem lepszych możliwości dźwiękowych, przemijającymi modami, nowymi materiałami, rozwojem cywilizacyjnym, naukowym i technologicznym. Zmiany kulturowe, cywilizacyjne, a nawet polityczne mogły powodować także zmiany samej praktyki instrumentalnej.

Obecnie w procesie budowy i gry na instrumentach obserwujemy dwie przeciwstawne tendencje: progresywną i retrospektywną. Pierwsza przejawia się w innowacjach, instrumentach nowych i udoskonalaniu starych. Druga zwraca się ku instrumentom historycznym. Perspektywa retrospektywna wyraża tęsknotę za minionymi czasami, inspiruje do odtwarzania dawnych stylów wykonawczych, gry na zabytkowych instrumentach i ich kopiach. Powrót do przeszłości możliwy jest jednak często kosztem mniejszej doskonałości techniczniej. Tendencja ta obecna jest także w muzyce ludowej.

III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna skupi się wokół zagadnień związanych z przeszłością, takich jak: przywracanie, odtwarzanie, odzyskiwanie, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów i praktyce wykonawczej. W obszarze tematycznym Konferencji mieszczą się także m.in. badania nad zaginionymi lub zniszczonymi dobrami kultury muzycznej oraz podejmowane próby ich odzyskania lub zastąpienia braków. Stałym punktem Konferencji jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych.

Proponowane zagadnienia referatów: przywracanie zapomnianych, zmarginalizowanych i odrzuconych instrumentów do praktyki muzycznej, powrót do brzmień przeszłości, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów, zagadnienia wykonawcze dawnej praktyki muzycznej, historia wytwórni instrumentów, edukacja w zakresie gry na instrumentach tradycyjnych, restytucja dóbr kultury muzycznej, badania historyczno-muzykologiczne w zakresie instrumentologii, badanie audiosfery przeszłości, terminologia instrumentologiczna, ikonografia muzyczna.

Podczas Konferencji odbędą się koncerty na instrumentach historycznych i ludowych.

Przewidywany charakter uczestnictwa: 15-20 minutowy referat
Pierwszy termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 15 lipca 2019

Zgłoszenia zawierające temat wystąpienia z krótkim streszczeniem oraz biogramem prosimy przesyłać na adresy mailowe:
Agata Mierzejewska-Ficek: mierzejewska.agata@gmail.com 
Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl

Organizatorzy Konferencji:
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Rada naukowa:
Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel
Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie
Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet organizacyjny:
Agata Mierzejewska-Ficek
Joanna Gul, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Andrzej Gawroński, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Miejsce Konferencji:
Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, ul. Bydgoska 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska


Kontakt:

http://konferencja.instrumenty.edu.pl/

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.