Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

International Chopinological Congress “Through the Prism of Chopin: Reimagining the 19th Century” – Warsaw, 1–4 December 2020


Organizator:  The Fryderyk Chopin Institute

W dniach 1–4 grudnia 2020 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66) odbędzie się Międzynarodowy Kongres Chopinologiczny „Through the Prism of Chopin: Reimagining the 19th Century”. Obrady konferencji odbywać się będą w językach angielskim i francuskim.

U progu XIX wieku w muzyce dokonała się rewolucja, zmieniająca trwale hierarchię jej celów i stosowanych do ich uzyskania środków, wpływająca przez to na wszelkie relacje pomiędzy dziełem muzycznym, jego twórcą i odbiorcami. Tak złożona i nowa sytuacja dzieła muzycznego daje inspirację dla przemyśleń, których efekty są tym istotniejsze, im bardziej prowadzone studia osadzają przedmiot zainteresowań badacza w kontekście – zestawiając go z innymi dziełami w jego rodzaju i gatunku, ale też uwzględniając specyfikę jego czasów, praktyk społecznych, prądów umysłowych, historii jego recepcji itp.

Celem Chopinologicznego 2020 jest spojrzenie na XIX stulecie przez pryzmat Chopinowskiego dzieła – przez pryzmat, gdyż Chopina nie widzimy jako kres i podsumowanie rozważań, lecz raczej jako ich punkt wyjścia lub punkt odniesienia. Jego muzyka i cały otaczający ją kontekst nie zawęża naszego widzenia, ale przeciwnie – otwiera nas na bogactwo artystyczne, intelektualne, społeczne czy historyczne XIX wieku. Organizatorzy chcieliby stworzyć pole dla badań komparatystycznych, zarówno w obrębie samej muzykologii oraz teorii muzyki, jak i w rozumieniu interdyscyplinarnym, pozwalającym interpretować XIX stulecie dzięki perspektywie właściwej dla innych nauk humanistycznych – w tym literaturoznawstwa, sztuk wizualnych, historii sztuki, psychologii, socjologii, ekonomii kultury i innych.

Proponowane zgłoszenia przyszłych uczestników konferencji powinny koncentrować się na XIX-wiecznym dziele muzycznym i kulturze muzycznej w relacjach lub przy pomocy następujących dyscyplin:

 • Muzykologia, teoria muzyki i historia muzyki
 • Semiologia
 • Literaturoznawstwo
 • Filozofia
 • Kognitywistyka
 • Socjologia
 • Instrumentologia
 • Sztuki wizualne
 • Historia Sztuki
 • Edycje cyfrowe i analiza skomputeryzowana

Organizatorzy proszą o nadsyłanie proponowanych tytułów wystąpień oraz abstraktów do 1 marca 2020 na adres congress2020@nifc.pl 

Nadesłane abstrakty, o objętości do 500 słów (bez bibliografii), powinny zawierać: stawianą hipotezę, informację o metodzie, o materiale, jaki zostanie poddany analizie przez referenta, oraz wynikłe z badania wnioski (dodatkowo także bibliografię oraz słowa kluczowe).

Komitet naukowy wybierze referaty nie później niż w czerwcu 2020 r.

Zaproszeni do udziału w konferencji uczestnicy zobowiązani będą do przesłania pełnych tekstów swoich wystąpień do 1 września 2020; treść wystąpień dostępna będzie tylko organizatorom Kongresu w celu ich przetłumaczenia na język angielski lub francuski i zostanie rozpowszechniona wyłączenie podczas wydarzenia.

Organizator pobiera opłatę konferencyjną w wysokości: 50 euro [200 zł], którą należy wpłacić na konto Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Szczegóły:

71 1130 1017 0020 1462 3620 0008 (EUR)

lub

39 1130 1017 0020 1462 3620 0002 (PLN)

SWIFT CODE: GOSKPLPW

Materiały zgodnie z wyborem organizatorów będą opublikowane. Uczestnicy konferencji zostaną poproszeni o podpisanie zgody na publikację swoich artykułów. Zgłoszone i przedstawione artykuły mogą zostać zredagowane i zaktualizowane do potrzeb publikacji.

Komitet naukowy:

 • Prof. Jeffrey Kallberg (przewodniczący)
 • Prof. Zofia Chechlińska
 • Prof. Irena Poniatowska
 • Prof. John Rink
 • Prof. Jim Samson
 • Prof. Alexander Stefaniak
 • Dr Artur Szklener


Kontakt:

congress2020@nifc.pl

ebogula@nifc.pl

jokolowicz@nifc.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.