Polmic - FB

kalendarium konferencji (X)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

XVIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica”: Monografia artysty. Człowiek – Muzyka – Kultura – Poznań, 12–13 IV 2022


Organizator:  Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Monografia artysty. Człowiek – Muzyka – Kultura, która odbędzie się w dniach 12–13 kwietnia 2022 roku w Sali Prezydenckiej Akademii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 stycznia 2022 roku.

Podstawową kwestią – jakże często pojawiającą się nie tylko w badaniach muzykologicznych, ale i w teorii kultury w ogóle – jest problem relacji wiążących twórcę i jego dzieło. Wydaje się bowiem, że mając na względzie zasadę pluralizmu metodologicznego (C. Dahlhaus) to właśnie charakter owej relacji w dużym stopniu determinować będzie wybór metodologii badawczej. W ostatnich latach natomiast możemy zaobserwować wzrost zainteresowania naukowców kompozytorami, których twórczość opisywana jest w perspektywie nie tylko relacji człowiek – dzieło, ale i w ścisłym związku z historią lokalnych kultur oraz społeczności. Tego rodzaju badania wpisują się w nurt mikrohistorii, owocując powstawaniem rozmaitych biografii, biogramów, rysów biograficznych etc.

W ramach konferencyjnych rozważań mile widziane będą zatem tematy przedstawiające monograficzne badania z jednej strony oraz rozważania czysto metodologiczne – z drugiej. Najważniejsze zakresy problemowe pojawiające się w kontekście pisania monografii, które stanowić mogą ramy proponowanych tematów to:

• typy relacji twórca – dzieło w perspektywie wyboru metody historiograficznej,

• analiza kulturowa, muzyczna i biografistyka – zrównoważenie trzech perspektyw,

• twórczość monograficzna w perspektywie metodologicznej,

• metodologia prowadzenia badań jednostkowych w ramach tzw. mikrohistorii,

• prezentacja autorskich badań ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia wybranej metody,

• dzieło ujęte pomiędzy twórczym indywiduum, a kontekstem kulturowym,

• monografia popularnonaukowa.

Prezentacja referatu łącznie z przykładami muzycznymi nie powinna przekraczać 20 minut. Językiem konferencyjnym jest język polski oraz angielski, przy czym wygłaszaniu referatu w języku polskim powinna towarzyszyć prezentacja w języku angielskim lub przetłumaczony referat, dostarczony organizatorom do dnia 8 marca 2022 roku.

Uczestnikom konferencji organizatorzy oferują zakwaterowanie, wyżywienie oraz skromne honorarium. W zgłoszeniu chęci uczestnictwa w konferencji (w języku polskim i angielskim) należy przesłać:

• tytuł wystąpienia,

• notę biograficzną (do 300 znaków),

• abstrakt referatu (do 2000 znaków).

Po otrzymaniu – do dnia 10 lutego 2022 r. – informacji o przyjęciu w poczet uczestników konferencji, organizatorzy proszą – w terminie do 28 lutego 2022 r. – o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 zł. na konto Akademii:

BZ WBK S.A. VI O/POZNAŃ 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907

Zgłoszenie, temat, notę biograficzną i abstrakt oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać dr Julii Gołębiowskiej na adres: golebiowska.julia@gmail.com 

Szczegółowe informacje: https://amuz.edu.pl/event/musica-practica-musica-theoretica-monografia-artysty-czlowiek-muzyka-kultura/

Kontakt:

golebiowska.julia@gmail.com

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.