Polmic - FB

konkursy aktualne (X)


XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Miłosza Magina – Łódź, 16-20 października 2015


Organizator:  Fundacja im. Miłosza Magina w Łodzi, Polski Instytut Muzyczny w Łodzi, Stowarzyszenie Les Amis de la Musique Polonaise w Paryżu

Honorowy Patronat: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień


REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się w dniach 16 – 20 października w Łodzi

16 X 2015 Koncert Inauguracyjny
17 X 2015 Przesłuchania I Etapu Grupy Koncertowej oraz Grupy Zaawansowanej
18 X 2015 Przesłuchania Grupy Podstawowej
19 X 2015 Przesłuchania II Etapu Grupy Koncertowej oraz ogłoszenie wyników
20 X 2015 Koncert Laureatów

Szczegółowy terminarz przesłuchań konkursowych może ulec zmianie ze względów organizacyjnych.

2. Konkurs jest otwarty dla muzyków wszystkich narodowości oraz bez limitu wieku.

3. Konkurs odbędzie się w 3 grupach o różnym poziomie trudności:
Grupa I Podstawowa
Grupa II Zaawansowana
Grupa III Koncertowa

Przesłuchania Grupy Podstawowej oraz Zaawansowanej są jednoetapowe.
Przesłuchania Grupy Koncertowej są 2 etapowe.

4. Wybrany program należy wykonać z pamięci i w całości nie uwzględniając repetycji, z wyjątkiem oznaczenia ” da capo” według kolejności podanej w formularzu zgłoszeniowym.
Każdy z utworów można wykonać tylko raz w czasie trwania Konkursu.

5. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić w Biurze Konkursu partytury wszystkich utworów jakie zamierzają wykonać w czasie konkursu.

6. Przesłuchania konkursowe oceniane są przez Jury, które powołuje Fundacja im. Miłosza Magina.

7. Jury pracować będzie w oparciu o Regulamin, opracowany przez organizatorów Konkursu, który również będzie podany do publicznej wiadomości.

8. Wszelkie decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

9. Jury decyduje o przyznaniu lub nie przyznaniu nagród, nagród specjalnych i wyróżnień.

10. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz podpisany regulamin konkursu należy przesłać do 20 września 2015 roku. Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi.

11. Uczestnik zostanie poinformowany o terminie występu w ciągu 7 dni po zamknięciu listy uczestników.

12. Przesłuchania konkursowe odbywają się według kolejności ustalonej przez Dyrektora Konkursu.

13.Dyrektora konkursu powołuje Fundacja im. Miłosza Magina.

14. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie przez uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania, nagrań audio i video oraz wykorzystywania ich do celów archiwalnych i medialnych.

16. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

17. Koszty podróży oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi uczestnik.

18. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić się i potwierdzić swój udział w konkursie dzień przed wyznaczonym terminem występu do Biura Konkursu .

19. We wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Jury decyzje podejmuje Dyrektor Konkursu. Decyzje te są ostateczne.

20. Zgłoszenie na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

21. Dla uczestników Konkursu przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia:

I Grupa Podstawowa

I nagroda 70 €
II nagroda 60 €
III nagroda 50 €

Wyróżnienie 30 €
Nagroda za najlepsze wykonanie utworu M. Magina 50 €
Nagroda za najlepsze wykonanie utworu F. Chopina 50 €

II Grupa Zaawansowana

I nagroda 200 €
II nagroda 150 €
III nagroda 100 €

Wyróżnienie 50 €
Nagroda za najlepsze wykonanie utworu M. Magina 100 €
Nagroda za najlepsze wykonanie utworu F. Chopina 100 €

III Grupa Koncertowa

I nagroda 2000 €
II nagroda 1500 €
III nagroda 1000 €

Wyróżnienie 500 €
Nagroda za najlepsze wykonanie IV Sonaty M. Magina 300 €
Nagroda za najlepsze wykonanie Mazurka f-moll op. posthume F. Chopina 200 €

Przewidziane są także nagrody i wyróżnienia pozaregulaminowe.

22.Laureaci Konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego występu w Koncercie Laureatów

23. Organizatorzy ustalają wpisowe w następującej wysokości:

Grupa I – 20 €
Grupa II – 50 €
Grupa III – 80 €

które należy wpłacić na konto:
Bank Gospodarki Żywnościowej S. A.
PL 59203000453110000000324970
SWIFT :GOPZPLPW

z dopiskiem XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Miłosza Magina w Łodzi.

Skan lub ksero dowodu wpłaty wpisowego należy przesłać elektronicznie lub listownie wraz ze zgłoszeniem (bez wpisowego zgłoszenia nie będą przyjmowane).

Kontakt:

Dyrektor Artystyczny Konkursu- Oliwia Różańska
tel. +48 603-058-151
e-mail - oliwia.rozanska@gmail.com
www.concours-milosz-magin.org

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.