Polmic - FB

kalendarium konkursów (V)

C E F I K M N O S T V W X Z

VI Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych - Białystok, 21-27 września 2015


Organizator:  Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku

REGULAMIN
I

1. Inicjatorem i Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowych Konkursów Duetów Fortepianowych jest prof. Barbara Halska z Katedry Kameralistyki Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, współorganizatorem Konkursu jest Opera i Filharmonia Podlaska wraz z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku.
3. Patronat nad Konkursem obejmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4. Konkurs odbędzie się w Białymstoku w dniach 21-27 września 2015; I etap w Sali Koncertowej Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC, II i III etap (Finał) w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej u. Podleśna 2 w Białymstoku.

II

Konkurs jest otwarty dla pianistów wszystkich narodowości. Wiek członków danego duetu, w dniu rozpoczęcia konkursu nie może po zsumowaniu przekraczać 70 lat. W konkursie nie mogą brać udziału Laureaci poprzednich edycji konkursu.

III

Zgłoszenie do udziału w Konkursie, na załączonym do niniejszego regulaminu formularzu, wypełnionym czytelnie literami drukowanymi lub na komputerze w języku polskim albo angielskim, należy nadesłać w terminie do 31 maja 2015 roku pod adresem:

VI Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku
Ul. Kawaleryjska 5
15-324 Białystok, Polska
Lub mailem:
mbogusz@chopin.man.bialystok.pl

załączając:
a) 3 aktualne fotografie portretowe (wspólne lub indywidualne) na błyszczącym papierze (format 9x12 cm) lub w wersji elektronicznej (JPG. TIF.) do wykorzystania w programie konkursu i publikacjach prasowych.
b) kopia dowodu osobistego lub paszportu z widoczną datą urodzenia i zdjęciem
c) kopia dokumentu stwierdzającego odbywanie studiów muzycznych lub ich ukończenia
d) dowód wpłaty wpisowego od każdego kandydata w wysokości 75 euro (od duetu 150 euro), przekazanej na konto:
Bank Zachodni WBK 2 Oddział w Białymstoku
15-277 Białystok, Świętojańska 16, Polska
PL 71 1090 2587 0000 0001 1418 1873
kod SWiFT WBK PPLPP
IBAN 17632132
z dopiskiem „VI Konkurs Duetów Białystok” i podaniem nazwiska kandydata.
Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.
Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

IV

1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Konkursie zostaną zawiadomieni w terminie do 30 czerwca 2015 roku.
2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie pomiędzy organizatorami a uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
3. Kandydaci, których zgłoszenia nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot wpisowego po potrąceniu kosztów transferu.

V

1. Za zgodą Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, bez jakichkolwiek odpłatności dla uczestników, wszystkie przesłuchania i koncerty laureatów mogą być:
a) transmitowane przez radio i telewizję,
b) rejestrowane, nagrywane i filmowane a następnie rozpowszechniane przez radio i telewizję, on-line, jak również w formie kronik filmowych i filmów dokumentalnych oraz płyt i kaset, zawierających kronikę Konkursu,
c) fotografowane dla prasy.
d) transmitowane na żywo w Internecie
2. Organizatorom przysługuje prawo wyprodukowania (bez ograniczeń i bez odpłatności dla wykonawców) płyt i kaset z nagraniami całości lub fragmentów programów wykonywanych przez uczestników podczas przesłuchań konkursowych oraz na uroczystości rozdania nagród.

VI

1. Koszty podroży do Białegostoku i z powrotem oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszą uczestnicy.
2. Istnieje możliwość zarezerwowania przez organizatorów tanich miejsc noclegowych w domach studenckich.
3.Organizatorzy konkursu umożliwią uczestnikom korzystanie z instrumentów do ćwiczeń na jednakowych prawach.
4. Uczestnikom dopuszczonym do finału zapewnia się odbycie jednej próby z orkiestrą.

VII

Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się do Biura Konkursu najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem konkursu.

VIII

1. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie w dwóch etapach i finale.
2. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed Konkursem w drodze losowania i w zasadzie będzie zachowana do końca Konkursu.
3. Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 14 duetów, a do finału nie więcej niż 5 duetów.

IX

Program Konkursu obejmuje następujące utwory, które można wykonać z nut:

Etap I
A. W. A. Mozart – wybrana sonata na cztery ręce lub na dwa fortepiany
B. W. Lutosławski – Wariacje na temat Paganiniego (Polskie Wydawnictwo Muzyczne)

Etap II
Czas trwania – 35-40 minut.
A. F. Chopin – Rondo C-dur op. 73
B. Wybór pozostałych utworów na dwa fortepiany lub cztery ręce dowolny. (możliwa realizacja prawykonań utworów dzieł współczesnych)
Lista utworów polskich kompozytorów do fakultatywnego wykorzystania w programie dowolnym w II etapie konkursu:
1. Henryk Mikołaj Górecki - Pięć utworów op. 13 na dwa fortepiany (1959)
2. Henryk Mikołaj Górecki - Toccata op. 2 na dwa fortepiany (1955)
3. Witold Lutosławski - Miniatury” na 2 fortepiany (1953)
4. Roman Maciejewski - Pianoduo concertante (1935-36)
5. Roman Maciejewski -Negro spirituals
6. Roman Maciejewski -Kołysanka na dwa fortepiany
7. Władysława Markiewiczówna -Suita na dwa fortepiany
8. Moszkowski -Tańce Hiszpańskie na 4 ręce
9. Ignacy Jan Paderewski-Album Tatrzańskie na 4-ręce
10. Roman Palester- Sonatina na 4-ręce
11. Marta Ptaszyńska -3 interludia
12. Michał Spisak -Koncert na 2 fortepiany
13. Tomasz Sikorski - Diafonia na dwa fortepiany(1969)
14. Aleksander Tansman -Sonata na 2 fortepiany
15. Romuald Twardowski - Introdukcja i toccata

Etap III (Finał)
A. J. Maksymiuk - Scherzo Grandioso na 2 fortepiany i orkiestrę smyczkową (2015)
B. Jeden z wybranych koncertów:
J. S. Bach - Koncert C-dur BWV 1061
W. A. Mozart - Koncert Es-dur KV 365
B. Bartok - Sonata na dwa fortepiany i perkusję (1937)

X

Uczestnicy mają możliwość dokonania zmian w programie także po wysłaniu zgłoszenia do dnia 30 maja 2015.

XI

Jury pracuje w oparciu o regulamin Jury.
W I etapie osobno oceni wykonanie „Wariacji na temat Paganiniego” Witolda Lutosławskiego, a w II etapie Rondo C-dur op. 73 Fryderyka Chopina.

XII

1. Duetom biorącym udział w finale zostaną przyznane następujące nagrody główne wypłacone w walucie polskiej o równowartości:
I nagroda – 30 000 PLN
II nagroda – 25 000 PLN
III nagroda – 20 000 PLN
IV nagroda – 15 000 PLN
Zdobywcom nagród głównych przysługuje tytuł laureata VI Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych.
2. Niezależnie od wymienionych nagród przewiduje się nagrody specjalne
- 2500 PLN za najlepsze wykonanie „Wariacji na temat Paganiniego” W. Lutosławskiego,
- 2500 PLN za najlepsze wykonanie Ronda C-dur op. 73 F. Chopina.
- 5000 PLN za najlepsze wykonanie utworu polskiego z listy
3. Organizatorzy przewidują również nagrody pozaregulamionowe. O ich przyznaniu zadecyduje jury Konkursu.

XIII

Uczestnicy II etapu zakwalifikowani do finału otrzymają dyplomy honorowe.

XIV

1. Jury ma prawo większością głosów zmienić układ nagród i wyróżnień z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody i wyróżnienia nie mogą być niższe ani wyższe od przewidzianych w regulaminie.
2. Jury ma prawo nie przyznać nagród specjalnych lub zadecydować o ich podziale.
3. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

XV

1. Nagrody i wyróżnienia regulaminowe i pozaregulaminowe zostaną wręczone laureatom i wyróżnionym 26 września 2015 roku podczas uroczystości rozdania nagród.
2. Wszyscy laureaci obowiązani są wziąć udział w uroczystości rozdania nagród
3. Laureaci zobowiązani są do wzięcia udziału w koncercie laureatów 27.09.2015 w Suwalskim Ośrodku Kultury. Program koncertu będzie ustalony przez Jury Konkursu w porozumieniu z wykonawcami.
4. Laureaci zobowiązani są do wykonania programu według ustaleń Jury.

XVI

Istnieje możliwość ufundowania nagród pieniężnych lub rzeczowych zarówno przez instytucje jak i osoby prywatne. Nagrody należy zgłosić do Biura Konkursu w terminie do 15 września 2015 roku. Nagrody zaakceptowane przez Biuro Konkursu będą miały charakter nagród pozaregulaminowych. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w walucie, w jakiej zostały zdeponowane. Nagrody pozaregulaminowe zostaną wręczone na uroczystości rozdania nagród.

XVII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, Biuro Konkursu ma prawo podejmować decyzje.

XVIII

Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego jako jedynie autentycznego.


Kontakt:

Zuzanna Całka
Rzecznik Konkursu
konkurs@pianoduo.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.