Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C F I K M N O S T V W X Z

Konkurs dla Młodych Kompozytorów w ramach III Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara 2015


Organizator:  Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska ogłasza III edycję Konkursu dla Młodych Kompozytorów, który organizowany będzie w ramach III Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara.

Tegoroczna edycja zadedykowana jest skomponowaniu utworu na orkiestrę symfoniczną – co z jednej strony stanowi kontynuację formuły konkursowej, a zarazem wyróżni tegoroczną edycję na tle poprzednich, które dedykowane były kompozycjom na składy kameralne (kwartet smyczkowy – 2013, duet perkusyjny – 2014). Konkurs adresowany jest do kompozytorów narodowości polskiej, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat. Oceny prac konkursowych dokonywać będzie 4-osobowe profesjonalne jury, w składzie: Edward Pałłasz - przewodniczący, Marcin Błażewicz, Grzegorz Duchnowski i Monika Wolińska. W konkursie nagrodzone zostaną dwie najlepsze prace (nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Gali Inaugurującej Festiwal), a ich prawykonania odbędą się podczas obu koncertów galowych - 15 i 22 maja 2015.

 

REGULAMIN

I. KONKURS
1. Konkurs ogłaszany jest w ramach III Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej -Filharmonia Gorzowska.
2. Konkurs ma na celu pozyskanie wartościowych i twórczych kompozycji przeznaczonych do wykonania podczas III Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, który odbędzie się w Filharmonii Gorzowskiej w dniach 15-22 maja 2015.
3. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy narodowości polskiej, którzy w dniu ogłoszenia konkursu nie ukończyli 35 roku życia.
4. Nadesłane utwory nie mogą być publikowane, wykonywane publicznie i nagrodzone jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach, aż do daty ich prawykonania w ramach III Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara.
5. Harmonogram konkursu jest następujący:
-ogłoszenie konkursu –19 stycznia 2015
- nadsyłanie prac –do 17 kwietnia 2015
- posiedzenie Jury, ogłoszenie wyników –do 30 kwietnia 2015
- wręczenie nagród –15 maja 2015
- prawykonania nagrodzonych prac –15 i 22 maja 2015.

II. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest oryginalna kompozycja przeznaczona na orkiestrę symfoniczną o maksymalnym składzie: 2222-4230/Timp+2batt/archi
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną kompozycję swojego autorstwa.
3. Czas trwania utworu: 15-20 min.
4. Kwalifikacji i oceny prac dokona czteroosobowe Jury Konkursu powołane przez CEA-Filharmonię Gorzowską w składzie: Edward Pałłasz –przewodniczący, Marcin Błażewicz, Grzegorz Duchnowski, Monika Wolińska.

III. ZGŁASZANIE UTWORÓW
1. Praca konkursowa winna zawierać 4 egzemplarze partytury oraz pojedyncze egzemplarze wszystkich głosów orkiestrowych.
2. Warunkiem dopuszczenia partytury do Konkursu będzie przekazanie utworu w postaci:a) zapisu elektronicznego na płycie CD,b) wydruku komputerowego z programu do edycji nut.
Płyta CD oraz każdy egzemplarz partytury i głosów winien być podpisany wyłącznie hasłem (godłem).
3. Wraz z pracą konkursową na adres Organizatora powinny zostać wysłane następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wraz z podpisaną zgodą autora na przetwarzanie i publikację danych osobowych
b) podpisane przez autora oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia należy dołączyć w kopercie oznaczonej hasłem (godłem).
4. Pracę konkursową oraz wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem (godłem) na adres Organizatora konkursu:
CEA –Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 739 27 00
e-mail: konkurs_fmw@filharmoniagorzowska.pl
5. Termin nadsyłania materiałów upływa 17 kwietnia 2015. Decyduje data stempla pocztowego.
6. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 kwietnia 2015 na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

IV. NAGRODY
1. Jury przyzna dwie nagrody pieniężne, w wysokości:
I nagroda –12000 zł
II nagroda –8000 zł
2. Nagrody pieniężne są kwotami brutto i stosownie do zapisu art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator zobowiązany jest pobrać podatek w formie ryczałtu, w wysokości 10% wartości nagrody. Nagroda zostanie wypłacona w kwocie netto, przelewem na konto bankowelaureata w terminie 14 dni od ogłoszenia werdyktu.
3. Jury może zdecydować o nieprzyznaniu nagród lub o przyznaniu dodatkowych wyróżnień.
4. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.
5. W ramach przyznanych nagród Organizator Konkursu zapewnia dodatkowo prawykonanie kompozycji przez Orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej podczas koncertów galowych organizowanych w ramach III Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, promocję tych prawykonań oraz ich rejestrację archiwalną.
6. Nagrodzeni kompozytorzy wyrażają zgodę na nieodpłatną rejestrację wykonania utworu w postaci nagrania live, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nagranym materiałem.
7. Wypłata nagród nastąpi w przeciągu miesiąca od daty oficjalnego ogłoszenia wynikówpodczas III Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara.
8. Decyzje Jury są ostateczne.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
2. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
3. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
4. Załączniki do Regulaminu znajdują się na stronie Organizatora w formie plików do pobrania.

Kontakt:

CEA – Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 739 27 00
e-mail: konkurs_fmw@filharmoniagorzowska.pl
www.filharmoniagorzowska.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.