Polmic - FB

kalendarium konferencji (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Konkurs na najlepszą pracę z dziedziny historii muzyki polskiej


Organizator:  Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło Konkurs na najlepszą pracę pisemną z dziedziny historii muzyki polskiej. Do konkursu można zgłaszać prace, które powstały po roku 2010. Termin przesyłania prac upływa 31 grudnia 2014 roku.

 

 

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ PISEMNĄ Z DZIEDZINY HISTORII MUZYKI POLSKIEJ

I. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

II. Cel Konkursu
1. Konkurs ma upowszechniać wiedzę o historii muzyki polskiej i zachęcać do dalszych badań nad tą tematyką.
2. Konkurs ma za zadanie:
a. zachęcanie do prowadzenia badań nad historią muzyki polskiej,
b. wyłonienie najwartościowszych prac z zakresu historii muzyki polskiej.

III. Tematyka Konkursu
1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje prace dotyczące wszystkich aspektów muzyki polskiej oraz muzyki tworzonej na ziemiach polskich – tak współczesnych, jak i historycznych. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń dotyczących metodologii.
2. Prace powinny dotyczyć tzw. muzyki klasycznej.
3. Prace powinny korzystać i odnosić się do wiedzy zawartej w serii „Historia Muzyki Polskiej” pod redakcją Stefana Sutkowskiego

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział prace spełniające wymagania opisane w rozdziale III, które powstały po roku 2010
2. Prace muszą być złożone w języku polskim.
3. W Konkursie mogą brać udział prace niepublikowane oraz opublikowane.
4. Z Konkursu wyłączone są prace osób zasiadających w Jury Konkursu, pracowników Organizatora oraz dzieła wchodzące w skład serii wydawniczej „Historia Muzyki Polskiej” pod redakcją Stefana Sutkowskiego, a także autorów książek składających się na tę serię wydawniczą.

V. Sposób zgłaszania prac biorących udział w Konkursie
1. Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez wszystkie zainteresowane osoby i instytucje, w tym w szczególności przez autorów, wydawców i jednostki naukowe.
2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie zawierać powinno:
a) tekst pracy w formie wydruku i w postaci elektronicznej (w ogólnodostępnym formacie np. DOC, PDF, ODT, DOCX);
b) wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej www.nck.pl z zakładce Historia Muzyki Polskiej - Konkurs);
c) pisemne oświadczenie autora o zgodzie na publikację pracy przez Organizatora w formie papierowej i elektronicznej, w przypadku uhonorowania jej Nagrodą
lub Wyróżnieniem.
3. Prace należy przesyłać do 31 grudnia 2014 (decyduje data stempla), na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
(z dopiskiem „Konkurs z dziedziny Historii Muzyki Polskiej”)

VI. Przebieg i harmonogram Konkursu
1. Nadesłane prace wstępnie weryfikuje pod względem poprawności i kompletności przesłanych dokumentów przedstawiciel Organizatora.
2. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane prace przekazywane są poszczególnym członkom Jury.
3. Ogłoszenie wyników pracy Jury nastąpi 15 maja 2015 roku.
4. Organizator zastrzega sobie, z ważnych powodów, prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników.

VII. Jury
1. Członków Jury powołuje Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
2. Członkowie Jury są zobowiązani do sporządzenia krótkich recenzji pisemnych z ocenianych prac, uzasadniających ich ocenę.
3. Decyzję o przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach Jury podejmuje na posiedzeniu odbywającym się w siedzibie Organizatora.
4. Obrady Jury są tajne
5. Jury ma prawo wykluczyć z Konkursu każdą pracę, którą oceni, jako niezgodną z tematyką Konkursu określoną w rozdziale III, a także prace, które oceni, jako naruszające prawa autorskie albo dobra osobiste osób trzecich.
6. Prace Jury określa Regulamin Prac Jury, zaproponowany przez Dyrektora Organizatora i zatwierdzony przez Jury na posiedzeniu.

VIII. Nagroda i wyróżnienia
1. Jury przyznaje jedną Nagrodę w wysokości 10.000 zł brutto
2. Jury ma prawo nie przyznać Nagrody.
3. Jury ma prawo przyznać także wyróżnienia.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Prace, które otrzymały Nagrodę lub Wyróżnienia zostaną opublikowana przez Organizatora w formie elektronicznej jako e-booki.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wydania drukiem prac nagrodzonych i wyróżnionych.
7. Organizator może odstąpić od opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac jeśli były one opublikowane wcześniej.

IX. Postanowienia końcowe
Regulamin może ulec zmianie. Decyzję o zmianach w Regulaminie podejmuje Dyrektor Organizatora. O wszelkich zmianach w Regulaminie wszyscy zainteresowani informowani są poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora www.nck.pl w zakładce Historia Muzyki Polskiej.

Kontakt:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
www.nck.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.