Polmic - FB

konkursy aktualne (M)


Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski "FIS-ART-PITTURA"


Organizator:  Fundacja Art Forum

Fundacja Art Forum ogłasza Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „FIS-ART-PITTURA”. Tematem Konkursu jest utwór na akordeon solowy lub dwa akordeony o czasie trwania nie krótszym niż 8 i nie dłuższym niż 10 minut. Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest otwarty dla dorosłych twórców z Polski i zagranicy, którzy do dnia 31 grudnia 2015 roku nie ukończą 35 roku życia.

Termin zgłaszania: 15 czerwca 2015

Dla zwycięzcy konkursu organizator przewiduje nagrodę w wysokości 1000 zł. Prawykonanie nagrodzonej kompozycji, wręczenie dyplomu, nastąpi podczas koncertu prawykonań akordeonowych, który będzie imprezą towarzyszącą III Krakowskiemu Festiwalowi Akordeonowemu w 2016 roku.
 

Regulamin
 
§ 1.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Art Forum KRS 0000378612 , z siedzibą przy ul. Św. Gertrudy 9/9 A, 31-046 Kraków
NIP 676 243 59 17, REGON 121457480
tel./fax: +48 12-429 59 06, e-mail: artforumfundacja@gmail.com, www.artforum.net.pl

§ 2.
Dyrektorem Konkursu jest Bożena Boba-Dyga – Prezes Fundacji Art Forum

§ 3.
Tematem Konkursu jest utwór na akordeon solo lub dwa akordeony o czasie trwania nie krótszym niż 8 i nie dłuższym niż 10 minut.

§ 4.
Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym III edycji Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego.

§ 5.
Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest otwarty dla twórców z Polski i zagranicy, którzy do dnia 31.12.2015 nie ukończą 35 roku życia.

§ 6.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę kompozycji.

§ 7.
Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

§ 8.
Nadesłane utwory nie mogą być do dnia rozstrzygnięcia konkursu publicznie prezentowane ani publikowane.

§ 9.
Należy nadesłać pięć egzemplarzy kompozycji. Kompozycje muszą być opatrzone tytułem i oznaczone godłem. Do przesyłki należy dołączyć następujące dane w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym co kompozycja godłem:
a) imię i nazwisko
b) b) adres zamieszkania
c) c) numer telefonu
d) d) adres e-mail
e) e) notkę biograficzną
f) nr konta bankowego

§ 10.
Prace konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi konkursu na adres: Fundacja Art Forum, ul. Św. Gertrudy 9/9a, 31-046 Kraków z dopiskiem "Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski "FIS-ART-PITTURA", a także w wersji elektronicznej (plik PDF) na płycie CD dołączonej do wydruków kompozycji, do dnia 15.06.2015 (Decyduje data wpłynięcia prac, a nie data stempla pocztowego)

§11.
Oceny nadesłanych kompozycji dokona profesjonalne Jury powołane przez Dyrektora Konkursu.

§ 12.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

§ 13.
Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na dzień 30.09.2015.

§ 14.
Dla zwycięzcy konkursu organizator przewiduje nagrodę w wysokości 1000 zł. Płatne na wskazane konto do dnia 31.12.2015. Jury może także przyznać wyróżnienia.

§ 15.
1.Prawykonanie nagrodzonej kompozycji, wręczenie dyplomu, nastąpi podczas koncertu prawykonań akordeonowych, który będzie imprezą towarzyszącą III Krakowskiemu Festiwalowi Akordeonowemu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do prawykoniania nagrodzonego utworu.

§ 16.
We wszelkich sporach wynikłych w trakcie uczestnictwa w Konkursie ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Konkursu.

§ 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

§ 18.
Organizatorowi przysługuje niewyłączne prawo do wydania kompozycji

§ 19.
Organizator zastrzega sobie prawo do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz danych dotyczących kompozycji w celach promocyjnych Konkursu, Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego i koncertów prawykonań

§ 20.
Organizator zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (D.U. z 1997r. Nr 133, poz. 833 z pózn. zm.) zapewnia odpowiednią ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych uczestników i zwycięzców Konkursu.

§ 21.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

§ 22.
Regulamin został sporządzony w dwóch językach: polskim i angielskim. W przypadku nieścisłości w interpretacji niniejszego Regulaminu o rozstrzygnięciu wątpliwości decyduje tekst regulaminu w języku polskim.

§ 23.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt:

Fundacja ART FORUM
ul. Św. Gertrudy 9/14a
31-046 Kraków

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.