Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C F I K M N O S T V W X Z

1. Konkurs na Gdańską Piosenkę dla Dzieci 2015


Organizator:  Fundacja Wspólnota Gdańska

Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza wszystkich sympatyków Gdańska do spróbowania swych sił w konkursie na stworzenie piosenki dla dzieci o tematyce związanej z miastem. Jeśli jesteś muzykiem (profesjonalistą, czy też amatorem), z łatwością przychodzi Ci pisanie tekstów piosenek, a do tego Gdańsk jest Ci bliski, konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Termin nadsyłania prac: 15 kwietnia 2015

Najlepsze prace zostaną opublikowane w „Śpiewniku Gdańskich Lwiątek”, który będzie nieodpłatnie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Pomorski Kurator Oświaty – Elżbieta Wasilenko oraz Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz. Partnerami projektu są: Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydawnictwo EneDueRabe, Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”, Dziecięcy Zespół Piosenki i Tańca Don-Don, Radio Gdańsk. Patronaty medialne: Radio Gdańsk, portal miastodzieci.pl, portal trójmiasto.plREGULAMIN

I. CEL KONKURSU
Stworzenie zbioru piosenek o Gdańsku dla dzieci, który będzie nieodpłatnie dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób.

II. OPIS KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest ułożenie piosenki dla dzieci o tematyce związanej z Gdańskiem;
2. Obszar tematyczny konkursu obejmuje Gdańsk, jego legendy, historię, teraźniejszość, przyszłość, przyrodę, tradycje i zwyczaje, wybitne postaci, wydarzenia ważne, codzienne lub humorystyczne;
3. W konkursie są dwie kategorie:
1) Piosenka (tekst i melodia)
2) Tekst piosenki

III. ORGANIZATOR KONKURSU
Fundacja Wspólnota Gdańska
80-320 Gdańsk Oliwa | ul. Opata Jacka Rybińskiego 25
tel./fax: 58 345 2967 | e-mail: gap@wspolnotagdanska.pl  | www.wspolnotagdanska.pl

IV. PATRONI HONOROWI
•Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
•Elżbieta Wasilenko, Pomorski Kurator Oświaty

V. PARTNERZY KONKURSU
•Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
•Wydawnictwo EneDueRabe
•Dziecięcy Zespół Piosenki i Tańca Don-Don
•Stowarzyszenie Jaś i Małgosia
•Radio Gdańsk
•portal Miasto Dzieci
•portal trójmiasto.pl

VI. WARUNKI I HARMONOGRAM KONKURSU
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie - twórcy profesjonalni oraz amatorzy z Polski i z zagranicy.
2. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę piosenek lub tekstów.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2015 (decyduje data stempla pocztowego), kompletu dokumentów, zawierającego odpowiednio:
1) w kategorii „Piosenka (tekst i melodia)”
a. tekst piosenki zapisany w formacie MS WORD lub w pliku tekstowym i wydrukowany w trzech egzemplarzach;
b. muzykę w zapisie nutowym (fortepianówka z podpisanym tekstem) w trzech egzemplarzach;
c. nagranie zapisane w pliku mp3, ze wstępną aranżacją utworu określającą tempo, z linią melodyczną dowolnego instrumentu solowego lub z wykonaniem wokalnym (na płycie CD, DVD lub na pen-drivie (opis nośnika: tytuł piosenki, imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy autora piosenki lub tekstu). JAKOŚĆ NAGRANIA NIE BĘDZIE PRZEDMIOTEM OCENY;
d. Kartę Zgłoszenia, o której mowa poniżej.
2) w kategorii „Tekst piosenki”
a. tekst piosenki, zapisany w formacie MS WORD lub w pliku tekstowym i wydrukowany w czterech egzemplarzach;
b. Kartę Zgłoszenia, o której mowa poniżej;
4. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia, która jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Prace bez dołączonej i wypełnionej Karty Zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
5. Osoby biorące udział w konkursie dostarczają swoje prace na adres:
o Fundacja Wspólnota Gdańska, 80-320 Gdańsk Oliwa, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.
7. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej wykonywane, publikowane ani nagradzane w innym konkursie.
8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
9. Autorzy zgłoszonych piosenek ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona kompozycja naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem.
11. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na stronach internetowych Fundacji Wspólnota Gdańska.
12. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnie – w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony – licencji niewyłącznej do przesłanej przez niego piosenki lub tekstu piosenki, na następujących polach eksploatacji:
•w zakresie utrwalania – wytwarzanie ich egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
•w zakresie obrotu oryginałem – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
•publiczne, w tym poprzez sieć internet udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wspolnotagdanska.pl w ciągu czternastu dni od zakończeniu naboru prac. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

VII. NAGRODY, WYROŻNIENIA I JURY
•Nagrody za trzy pierwsze miejsca zostaną przyznane osobno w każdej kategorii.
•Nagrody w kategorii „Piosenka (tekst i melodia)”
o 1. nagroda – 2000 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
o 2. nagroda – 1500 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
o 3. nagroda – 1000 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
•Nagrody w kategorii „Tekst piosenki”
o 1. nagroda – 1000 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
o 2. nagroda – 750 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
o 3. nagroda – 500 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
•Jury przyzna także wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych utworów otrzymają dyplomy honorowe. Wyróżnione utwory zostaną opublikowane w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek.
•Jury konkursu zostanie powołane przez organizatora.
•Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.

VIII. KONTAKT
•Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Fundacji Wspólnota Gdańska, tel. 517 599 027, e-mail: gap@wspolnotagdanska.pl

Kontakt:

gap@wspolnotagdanska.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.