Polmic - FB

musicologists (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Ludwik Bielawski,

ethnomusicologist, music theoretician; b. 27th July 1929 in Chojnice. He first attended a Polish primary school (1936-44) and then a German-run one in Bursy. In 1944-45 he was a prisoner of the Nazi concentration camp in Potulice. After the war, he completed a secondary school in Chojnice, took private piano lessons, and was a church organist. Between 1950 and 1954 he studied musicology at the Poznań University under Adolf Chybiński, Maria Szczepańska, Hieronim Feicht, and Marian Sobieski. He took part in the music folklore fieldwork project implemented on a national scale in 1950-54. After graduation, he moved to Warsaw to work with the State Institute of Art which was renamed as the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences (PAN) in 1957. In 1965 Ludwik Bielawski obtained a PhD degree, having written a thesis on the rhythmics of Polish folk songs (published in Kraków in 1970) under Józef Michał Chomiński. In 1974 he obtained a habilitation for a thesis on zonal theory of time and its significance for musical anthropology (Kraków, 1976). In 1987 he was appointed an associate professor, and in 1997 – a full professor. He has been leading the Folklore Lab at PAN Institute of Art, as well as the Department of Music History since 1992. Since 1975 he has been teaching ethnomusicology at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, where he led the Department of Music Theory in 1987-92. In 1981 he joined the Committee on Art Studies of the Polish Academy of Sciences, while in 1985-91 he was a member of the board of UNESCO's Council for Traditional Music. Currently, he is a member of the Central Commission for Academic Degrees and Titles (Poland) and scientific boards of PAN Institute of Art, Institute of Musicology of the University of Warsaw, and the Musicologists' Section of the Polish Composers' Union.

Ludwik Bielawski's research is devoted to Polish and European music traditions, music theory, research methodology, and the concept of time and space in music and culture. He is also focusing on administrative work at the PAN Institute of Art, where he has been dealing with the procedure of awarding doctoral degrees and habilitations. He also supervises the publication of Polish folk music source materials as part of a series titled "Polska pieśń i muzyka ludowa – źródła i materiały” (as yet the volumes devoted to the regions of Kujawy, Kaszuby, Warmia and Mazury have been released). He has co-edited more than a dozen of musicological volumes, and prepared Adolf Chybiński's and Jadwiga and Marian Sobieski's ethnomusicological writings for publication. He has taken part in a range of academic conferences in Poland and abroad. In 2014 he was a member of the Honorary Committee of the Kolberg Year.

He has received the Golden Medal of Merit (1975), Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta (1999), Kolberg Award (1999), Award of the Polish Composers' Union (2001). Gold Medal for Merit to Culture – Gloria Artis" (2010), and the Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta (2014) for "outstanding contribution to Polish folk culture and achievements in research and scientific work".

updated: 2014 (ab), 2020 (ac)

PUBLICaTIONS

books

Drogi i bezdroża muzykologii polskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986
Piosenki z Pomorza, PWM, Kraków 1955
Rytmika polskich pieśni ludowych, PWM, Kraków 1970
Strefowa teoria czasu i jej znaczenie dla antrolopogii muzycznej, PWM, Kraków 1976
Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999
 
dissertations

Działalność Jadwigi i Mariana Sobieskich na polu dokumentacji i badań polskiej muzyki ludowej w: Jadwiga i Marian Sobiescy. Polska muzyka ludowa i jej problemy, red. L. Bielawski, PWM, Kraków 1973 s. 11-65
O przenikaniu kultur muzycznych w: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski, ZKP, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003
The human perspective of time: At the foundations of music w: Polish Art Studies II, red. S. Mossakowski, Wrocław 1980, s. 133-144
The zones of time in music and human activity w: The Study of Time, ed. J. T. Fraser, N. Lawrence, D. Park, New York - Heidelberg - Berlin, 1981 nr 4, s. 173-179
Wartość rytmiczna a tempo w zapisach melodii ludowych w: Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata, red. Z. Lissa, PWM, Kraków 1967
Związki polskiego folkloru muzycznego z folklorem wschodnich Słowian w XIX wieku w: Kultura polska w XVIII i XIX wieku, Ossolineum, Wrocław 1984
 
articles

Adolf Chybiński - twórca polskiej etnografii muzycznej, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2004 nr 3, s. 213-218
Die Zeit als systematische Kategorie der Musikwissenschaft: Zeitbereiche und Zeitebenen, "Musicologica Austriaca" 1986 nr 6, s. 127-135
Dzieło sztuki - poziomy istnienia w: Artes atque humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998, s. 427-436
Ethnomusicology in the Turn w: A. Czekanowska "Pathways of Ethnomusicology" red. L. Bielawski, P. Dahlig, S. Żerańska-Kominek, Warszawa 1999, s. 15-23
Etnografia muzyczna w XXV-leciu PRL, "Muzyka" 1970 nr 2, s. 3-10
Formale Aspekte der Ordnungsmethoden bei Volksliedwiesen w: Analyse und Klassifikation von Volksmelodien, red. D. Stockmann, J. Stęszewski, PWM, Kraków 1973, s. 31-40
History in ethnomusicology, "Yearbook of Traditional Music", 1985 nr 17, s. 8-14
Instrumentalmusik als Transformation der menschlichen Bewegung, "Mensch - Instrument - Musik. Studia Instrumentorum Musicae Popularis", 1979 nr 6, s. 27-33
Instrumientalnaja muzyka - transformacija cziełowieczieskich dwiżienij. Cziełowiek - instrumient - muzyka. w: Narodnyje muzykalnyje instrumienty i instrumientalnaja muzyka I, tłum. L.N. Tuchomirowoj, red. E. W. Hippius, "Sowietskij Kompozytor", Moskwa 1987, s. 106-115
Ludzka perspektywa czasu u podstaw muzyki, "Muzyka" 1999 nr 2, s. 137-148
Materiały muzyczne z teki pomorskiej Oskara Kolberga, "Muzyka" 1959 nr 1, s. 43-57
Muzyka jako system fonologiczny, "Res facta 3", PWM, Kraków 1969, s. 166-171
Muzyka ludowa w tradycji i życiu współczesnym w: Oskar Kolberg - prekursor antropologii kultury, red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, Instytut Sztuki PAN, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 1995, s. 147-155
On the Diffusion of Musical Cultures, "Musicology Today" 2004, s. 9-15
Opis i interpretacja instrumentu muzycznego w: Instrumenty muzyczne w polskiej kulturze ludowej, red. L. Bielawski, P. Dahlig, A. Kopoczek, Instytut Sztuki PAN, Ludowy Instytut Muzyczny, Warszawa-Łódź 1990, s. 9-20
Pieśń obrzędowa jako gatunek. Spojrzenie ontologiczne i semantyczne, "Polski Rocznik Muzykologiczny", Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, 2006, s. 183-188
Polish instrumental folk ensembles, "Studia Instrumentorum Musicae Popularis" 1992 nr 10, s. 50-55
Polnische Folklore in der Geschichte der Musikkultur vom 18. bis 20. Jahrhundert w: Slawische Kulturen in der Geschichte der europäischen Kulturen von 18. bis 20. Jahrhundert. Internationaler Studienband, wyd. Ziegengeist, Berlin 1982, s. 249-252
Polnische Volksgesänge ohne Strophenbau und primitive Strophenformen w: Analyse und Klassifikation von Volksmelodien, red. D. Stockmann, J. Stęszewski, PWM, Kraków 1973, s. 53-72
Poziomy czasu. U podstaw antropologii muzycznej w: Zeszyty Naukowe 25 (Witoldowi Rudzińskiemu w 80-lecie urodzin), red. L. Bielawski, H. Kowalczyk, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 1993, s. 195-217
Siegmientacija narodnych mełodij na AK-4 w swietie zonnoj tieoii muzykalnogo wriemieni w: Pierwyj wsjesojuznyj sieminar po maszinnym aspiektam ałgoritmiczieskogo formalizowannogo analiza muzykalnych tiekstow, red. L. Horoszowski, Erewan 1977, s. 127-147
Śpiewy i pieśni od Adama i Ewy do krakowskiej szkoły analizy i interpretacji w: Muzyka w kontekście kultury. Studia dedukowane prof. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, red. M. Janicka-Słysz, T. Malecka, K. Szwajgier, Akademia Muzyczna, Kraków 2001, s. 567-574
System metro-rytmiczny polskich melodii ludowych, "Muzyka" 1959 nr 4, s. 123-146
Systemowość wiedzy o tańcach ludowych. Poziomy etnochoreologii w: Taniec, rytuał i muzyka, red. L. Bielawski, G. Dąbrowska, Polskie Towarzystwo Etnochoreologiczne, Instytut Sztuki PAN, Instytut Kultury, Warszawa 1997, s. 173-179
Zur Klassifikation der polnischen Volkslieder w: Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen (z J. Stęszewskim), red. O. Elschek, D. Stockmann, Bratislava 1969, s. 47-55
 
editions

A. Chybiński "Karol Szymanowski a Podhale" red. L. Bielawski (przedruk z Wierchów t. XVI, 1938), PWM wyd. 2, Kraków 1958
A. Chybiński "O polskiej muzyce ludowej: wybór prac etnograficznych" red. L. Bielawski, PWM, Kraków 1961
A. Czekanowska "Pathways of Ethnomusicology" red. L. Bielawski, P. Dahlig, S. Żerańska-Kominek, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1999
Europejski repertuar muzyczny na ziemiach polskich. Materiały z XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich "Ponad granicami narodów i religii. Obecność europejskiego repertuaru muzycznego na terenie Polski i jej pograni red. L. Bielawski, E. Wojnowska, K. Dadak-Kozicka, ZKP, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003
Historische Volksmusikforschung. Bericht über die 4. Arbeitstagung der Studiengruppe zur Erfoschung und Edition Historischer Volksmusikquellen im International Folk Music Council vom 7. bis 12. April 1975 in Kazimierz Dolny  red. L. Bielawski, A. Mauerhoffer, W. Suppan, PWM, IS PAN, Kraków 1979
Instrumenty muzyczne w polskiej kulturze ludowej red. L. Bielawski, P. Dahlig, A. Kopoczek, Ludowy Instytut Muzyczny, Warszawa-Łódź 1990
J. i M. Sobiescy "Polska muzyka ludowa i jej problemy" red. L. Bielawski, PWM, Kraków 1973
Muzyka wobec przemian kultury i cywilizacji. XXX Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, 20-21 kwietnia 2001 red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, A. Leszczyńska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001
Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia. Teoria i praktyka. XXIX Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie 14-15 kwietnia 2000 red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2000
Oskar Kolberg - prekursor antrolopogii kultury red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, Instytut Sztuki PAN, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 1995
Polska pieśń i muzyka ludowa - źródła i materiały t. 1 Kujawy, t. 2 Kaszuby, t. 3 Warmia i Mazury, tomy w opr. zespołów pod red. L. Bielawskiego, Instytut Sztuki PAN, PWM, Warszawa 1974-2002
Studia etnomuzykologiczne red. L. Bielawski, A. Czekanowska, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978
Taniec, rytuał i muzyka red. L. Bielawski, G. Dąbrowska, Polskie Towarzystwo Etnochoreologiczne, Instytut Sztuki PAN, Instytut Kultury, Warszawa 1997
Ze studiów nad metodami etnomuzykologii red. L. Bielawski, A. Czekanowska, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975
Źródła muzyczne. Krytyka - analiza - interpretacja. XXVIII Konferencja Muzykologiczna Związku Komozytorów Polskich, Gdańsk 7-8 maja 1999 red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, ZKP, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999
 
encyclopedic entries

Muzyka ludowa polska w: Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965
Oskar Kolberg w: Encyklopedia Muzyczna PWM, tom KLŁ, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 1997

publikacje

dissertations

The human perspective of time: At the foundations of music in: Polish Art Studies II, ed. S. Mossakowski, Wrocław 1980, s. 133-144
The zones of time in music and human activity in: The Study of Time, ed. J. T. Fraser, N. Lawrence, D. Park, New York - Heidelberg - Berlin, 1981 nr 4, s. 173-179
articles

Ethnomusicology in the Turn in: A. Czekanowska "Pathways of Ethnomusicology" ed. L. Bielawski, P. Dahlig, S. Żerańska-Kominek, Warszawa 1999, s. 15-23
History in ethnomusicology, "Yearbook of Traditional Music", 1985 nr 17, s. 8-14
editions

A. Czekanowska "Pathways of Ethnomusicology" ed. L. Bielawski, P. Dahlig, S. Żerańska-Kominek, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1999