Polmic - FB

muzykolodzy (Z)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Antoni Zoła,
etnomuzykolog; ur. 15 grudnia 1948, Załęż (k. Jasła), zm. 22 stycznia 2015, Lublin. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, w latach 1972-77 studiował w Instytucie Muzyki Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym czasie uczestniczył w akcjach zbierania ludowych śpiewów religijnych na terenie Polski. W 1977 roku po obronie pracy magisterskiej Problem wariabilności międzystroficznej polskich śpiewów religijnych z żywej tradycji, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. B. Bartkowskiego, został zatrudniony w Instytucie Muzyki Kościelnej. W 1980 roku został sekretarzem redakcji opracowującej Śpiewnik Liturgiczny na zlecenie Episkopatu Polski, a następnie asystentem przy Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierowanej przez ks. prof. dr hab. B. Bartkowskiego. W 1992 roku obronił rozprawę doktorską Problem tonalności w polskich śpiewach religijnych z żywej tradycji, w 1997 roku został adiunktem w Instytucie Muzykologii KUL. W 2004 roku trzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce, został także kierownikiem Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii. W latach 2005-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Był członkiem kilku towarzystw naukowych. Współpracował z różnymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, uczestniczył w badaniach nad historią, żywą tradycją i praktyką wykonawczą śpiewów religijnych w Polsce. Efektem jego badań i pracy jest kolekcja ponad 22 000 pieśni zebranych w całej Polsce oraz edycje kilku śpiewników, zbiorów pieśni i innych opracowań.
 


aktualizacja: styczeń 2015 (mkk, ab)

publikacje

książki

Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce, Polihymnia, Lublin 2003
artykuły

Archetypy modalne w polskich śpiewach religijnych w żywej tradycji w: Staropolszczyzna muzyczna red. J. Guza-Pasiakowa, A. Leszczyńska, M. Perz, Warszawa 1998
Badania nad ludowym śpiewem religijnym w Instytucie Muzykologii KUL (1970-1991), "Twórczość ludowa" 1991 nr 2
Bogactwo kultury muzycznej. Ludowe pieśni religijne z perspektywy 30 lat badań, "Czas kultury" 2001 nr 4-5
Diabolus in musica, czyli problemy z ideą porządku w: Homo meditans, Lublin 2008
Gregorian chant and folk culture in Poland w: Traditional musical cultures in Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and folk transmission red. P. Dahlig, Warszawa 2009
Koncepcja badań nad żywą tradycją polskich śpiewów religijnych w ujęciu Bolesława Bartkowskiego, "Additamenta Musicologica Lublinensia" 2008 nr 1
Ludowa recepcja śpiewów Wielkiego Tygodnia w: W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych red. J. Bień, Lublin 2007
Ludowe pieśni maryjne w: CD-booklet Kapela Brodów, Warszawa 2008
Ludowe pieśni religijne w Polsce w dobie kulturowych transformacji, "Studia Sandomierskie" 2001 nr 8
Ludowe śpiewy religijne w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim w: Przemiany w kulturze na Pomorzu Zachodnim po 1989 roku red. B. Matławski, Kamień Pomorski 2006
Pastorałki i kolędy w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych, "Muzyka w liturgii" 1989 nr 2
Pieśni maryjne w żywej tradycji. Typologia i charakterystyka w: Muzyka Sakralna. Materiały z seminariów "Gaude Mater" red. J. Masłowska, Warszawa 1998
Polskie pieśni religijne w żywej tradycji w: CD-booklet Polskie pieśni religijne, seria wydawnicza Polskiego Radia "Muzyka Źródeł" red. J. Popis, Warszawa 2006
Polskie pieśni wielkopostne w: CD-booklet Pieśni Polskie: Wielkopostne, Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej, Fundacja "Muzyka Kresów", Lublin 2005
Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji w Szczawnicy w: CD-booklet Szczawnica 1973 - Szczawnicki Chór Kameralny, Szczawnica 2009
Posoborowa praktyka muzyczno-liturgiczna a ludowe tradycje muzyczne w Polsce w: Artificium, ars, scientia. Księga jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin ks. profesora Jana Chwałka, red. M. Szymanowicz, Lublin 2010
Problem autentyczności żywej tradycji polskich śpiewów religijnych w: Współczesna polska kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii red. B Bartkowski, S. Dąbek, A. Zoła, Lublin 1992
Śpiewy za zmarłych w źródłach fonograficznych Instytut Muzykologii KUL, "Etnolingwistyka" 1997-98 nr 9-10
Struktury harmoniczne w towarzyszeniu organowym do polskich pieśni religijnych, "Zeszyty Naukowe KUL" 1998 nr 1-2
Struktury tonalne "Gorzkich żali" i ich recepcja ludowa w: Studia Pro Musica Sacra t. 4 "Perły muzyki kościelnej: chorał gregoriański i Gorzkie żale", red. R. Tyrała, Kraków 2007
Z badań na muzycznym folklorem religijnym w Polsce (współautor: B. Bartkowski), "Literatura Ludowa" 1987 nr 4
Z problematyki badań nad tonalnością polskich śpiewów religijnych z żywej tradycji, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 1987
redakcje naukowe

Polski śpiewnik popularny red. A. Zoła, Fundacja Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im. T. Goniewicza, Lublin 1997
Śpiewnik kresowy red. A. Zoła, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza, Lublin 1993
Śpiewnik Liturgiczny red. B. Bartkowski, Z. Bernat, K. Mrowiec, I. Pawlak, A. Zoła, Z. Rogala , Lublin 1991