Polmic - FB

muzykolodzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Zofia Stęszewska,
(z d. Samborska) muzykolog; ur. 10 maja 1930, Lublin, zm. 1 stycznia 1999, Warszawa. Studiowała na Wydziale Pedagogicznym w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (1949-52) i w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (1949-54). W latach 1954-90 była związana z Instytutem Sztuki PAN (do 1959 roku: Państwowy Instytut Sztuki), a w latach 1972-82 z Akademią Teologii Katolickiej (późniejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Zajmowała się gromadzeniem mało znanego materiału muzycznego oraz prowadzeniem działalności popularyzatorskiej w zakresie muzyki dawnej, muzyki ludowej i tańca we współpracy z różnymi ośrodkami szkoleniowymi (m.in. z Centralnym Ośrodkiem Metodyki Upowszechniania Kultury i Ogólnopolską Radą Artystyczną Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca). Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1979) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990).

 
aktualizacja: luty 2015 (ab)

literatura wybrana

Morawska Katarzyna Stęszewska Zofia w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. Sm-Ś, PWM, Kraków 2007

publikacje

artykuły

Bemerkungen zur Aufführungspraxis und Interpretation der Polonaisen von G. Ph. Telemann w: Zur Aufführungspraxis und Interpretation der Instrumentalmusik von G. Ph. Telemann, ks. konferencji 1981, red. E. Thom, F. Zschoch, Blankenburg 1983
Der Tanz in der europäischen Musik des 16. Bis 18. Jahrhunderts w: Zu Fragen der Improvisation in der Instrumentalmusik der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ks. konferencji 1979, red. E. Thom, R. Bormann, Blankenburg 1980
Do genezy i chronologii rytmów mazurkowych w Polsce (współautor: J. Stęszewski), "Muzyka" 1960 nr 3
Elementy polskie w twórczości G. Ph. Telemanna, "Muzyka" 1981 nr 3/4
Konkordancje "polskich" melodii tanecznych w źródłach od XVI do XVIII wieku, "Muzyka" 1966 nr 2
Muzyka taneczna jako źródło badań międzynarodowych kontaktów kulturalnych na przykładzie Polski i Francji, "Muzyka" 1972 nr 2
Nurt świecki w kulturze muzycznej Śląska w: Piastowie brzescy i ich epoka, materiały sesji naukowej w Brzegu 13-14 X 1972, Opole 1973
Opracowania tańców polskich na zepoły instrumentalne w wieku XVI i XVIII  w: Z zagadnień muzyki kameralnej, "Zeszyty naukowe Katedry Historii i Teorii Muzyki Uniwesytetu Jagiellońskiego" nr 2, red. W. Poźniak, Kraków 1966
Polonika w źródłach muzycznych pochodzenia niemieckiego i w twórczości kompozytorów niemieckich od XVI do początku XVIII wieku, "Muzyka" 1977 nr 3
Polonika z okresu od XVI do XVIII wieku w zbiorach muzycznych północnych ziem Polski w: VI Ogólnopolska konferencja muzykologiczna, Gdańsk 1972 red. T. Chylińska, Gdańsk 1973
Popularność pieśni włoskiej w Polsce w XVII wieku, "Pagine" II, Kraków 1974
Rękopis siedmiogrodzki z 1757 roku i rękopis Ms. 10.076/1 Biblioteki Węgierskiej Akademii Nauk, "Muzyka" 1968 nr 1
Renesans i barok jako okres wykształcenia się cech narodowych w tanecznej muzyce europejskiej, "Pagine" II, Kraków 1974
Tabulatura lutniowa nr 1985 z Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie, "Muzyka" 1980 nr 3
Tańce polskie w Musikhandskrift nr 10, "Muzyka" 1967 nr 2
Tańce polskie w publikacjach G. Neumarka, "Muzyka" 1970 nr 2
Tańce włoskie w Polsce i tańce polskie we Włoszech w XVI i XVII wieku, "Muzyka" 1970 nr 1
Tańce XVI i XVII wieku i ich powiązania z folklorem, "Muzyka" 1976 nr 2
Z zagadnień historii poloneza, "Muzyka" 1960 nr 2
Z zagadnień kształtowania sie stylu narodowego w muzyce polskiej XVI-XVIII wieku, "Muzyka" 1979 nr 4
Z zagadnień staropolskiej muzyki tanecznej w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej t. 2, red. Z.M. Szweykowski, S. Łobaczewska, T. Strumiłło , PWM, Kraków 1958
redakcje naukowe

Mazury do tańcowania Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe", t. I, wybór i opracowanie: Z. Stęszewska, Polska Sekcja CIOFF, Warszawa 1997
Muzyczne silva rerum z XVII wieku: rękopis 127/56 Biblioteki Jagiellońskiej przygotowanie do wyd. J. Gołos, J. Stęszewski, Z. Stęszewska, PWM, Kraków 1970
Piosenki z Mazowsza red. Z. Stęszewska, PWM, Kraków 1957
Renesans 7 - Muzyka instrumentalna: Tańce red. P. Poźniak; utwory przygot. do wyd. P. Poźniak, Z. Stęszewska, PWM, Kraków 1994
Saltus Polonici, Polonoises, Lengjel Tántzok: z I poł. XVIII wieku przygotowanie do wyd. Z. Stęszewska, PWM, Kraków 1970
Tańce polskie z tabulatur lutniowych cz. 1-2, oprac. Z. Stęszewska, PWM, Kraków 1962-66
Tańce polskie z Vietoris-Kodex: druga połowa XVII wieku oprac. Z. i J. Stęszewscy, PWM, Kraków 1960
Z polonezem przez stulecia Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe", t. IV, wybór i opracowanie: Z. Stęszewska, Polska Sekcja CIOFF, Warszawa 1999