muzykolodzy (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Zbigniew Przerembski,
etnomuzykolog; ur. 3 lutego 1952, Szczecin. Absolwent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1979 roku obronił pracę magisterską Preferencje muzyczne górali podhalańskich napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej. W latach 1979-80 był zatrudniony w Filharmonii Narodowej w Warszawie na stanowisku konsultanta programowego. Od 1981 roku pracuje w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN (początkowo jako asystent, kolejno na stanowisku starszego asystenta, adiunkta, docenta i profesora nadzwyczajnego). W Instytucie Sztuki PAN przygotował rozprawę doktorską Style i formy melodyczne polskich pieśni ludowych (1991, promotor: prof. dr hab. Ludwik Bielawski) i habilitacyjną Dudy w dawnej Polsce (2006). Od 2006 roku pracuje też na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie jako kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Katedrze Muzykologii.
Specjalizuje się w badaniach polskiej i europejskiej muzyki ludowej oraz historii muzyki tradycyjnej, szczególnie interesuje się problematyką analizy, klasyfikacji i typologii, stylów i form, instrumentów muzycznych, praktyki wykonawczej. Jest autorem książek i szeregu artykułów poświęconych tej tematyce. Uczestniczy w pracach zespołowych nad kolejnymi tomami serii Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały wydawanej przez Instytut Sztuki PAN ("Kaszuby", "Warmia i Mazury", "Podlasie", "Wielkopolska"). Jest jurorem licznych festiwali folklorystycznych, a także członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, International Council for Traditional Music (Canberra, Australia), International Biographical Centre w Cambridge (England) i American Biographical Institute w Raleigh (North Carolina, Stany Zjednoczone).

 
aktualizacja: luty 2015 (ab)

publikacje

książki

Dudy. Dzieje instrumentu w kulturze staropolskiej, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2006
Dudy. Instrument mało znany polskim ludoznawcom, Instytut Sztuki PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2007
Style i formy melodyczne polskich pieśni ludowych, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994
artykuły

"Visio macaronica" muzyki góralskiej w: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski, red. E. Wojnowska, L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, Związek Kompozytorów Polskich, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003
About the Religious Music Folklore, "Polish Art Studies" 1991 nr 13
Bernard Garaj: Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku, "Muzyka" 1998 nr 3
Charakterystyka instrumentów dudowych. Zarys problematyki, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2006 t. V
Concerning the Problems of Computer Analysis in Investigations of Melodics of Folk Songs, "Musica Iagellonica" 2004 vol. 3
Do dziejów tańca zbójnickiego. Ćwiczenia toporkami realizacją postulatu unarodowienia gimnastyki w polskim ruchu sokolim na początku XX wieku, "Wychowanie Fizyczne i Sport" 2002 nr 3
Do interpretacji skali góralskiej, "Muzyka" 1987 nr 2
Do typologii i historii instrumentów dudowych polskich Karpat w: Szlakiem karpackich tradycji ludowych, red. B. Lewandowska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
Dudy podhalańskie - budowa i cechy muzyczne (wybrane aspekty) w: VIII Conferentia Investigatorum Musicae Popularis Russiae Rubrae Regionumque Finitimarum. Materiały, red. B. Łukaniuk, Wyższij Muzicznij Institut im. M. Łysenka, Lwów 1997
Dudziarz na Podhalu (1919-1939) w: Duda i Kozieł, t. 6, red. J. Jaskulski, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, Poznań-Zbąszyń 2002
Dźwiękiem w niepogodę, czyli o dawnych sposobach na burzę, gradobicie etc., "Wieś Radomska" 2011 nr 9
Innovations dans la construction des cornemuses de Podhale w: Studia instrumentorum musicae popularis, t. 9, red. E. Emsheimer, E. Stockmann, Musikmuseet, Stockholm 1989
Innowacje w budowie dud żywieckich w: Instrumenty muzyczne w polskiej kulturze ludowej, red. L. Bielawski, P. Dahlig, A. Kopoczek, Instytut Sztuki PAN, Ludowy Instytut Muzyczny, Warszawa-Łódź 1990
Innowacje w budowie liry korbowej w Polsce, "Muzyka" 1993 nr 3-4
Katalog słowackich ballad, "Twórczość Ludowa" 2002 nr 3
Kulminacja melodyczna a warstwy historyczne¬go rozwo¬ju pieśni ludowych w: Oskar Kolberg. Prekursor antropologii kultury, red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, K. Lesień-Płachecka, Instytut Sztuki PAN, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 1995
Ludowa kultura muzyczna - tradycja modyfikowana, "Muzyka" 2006 nr 1-2
Ludowa muzyka instrumentalna w Konińskiem w: Folklor muzyczny z okolic Konina, z. 6, red. K. Pydyński, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Rhytmos, Konin-Poznań 2001
Melodic form of Polish folk ballads. A comparative approach w: Historische Volksmusikforschung, red. D. Stockmann, A. Erler, Edition Re, Göttingen 1994
Muzyka w krakowskich uroczystościach grunwaldzkich 1910 roku, "Studia Historyczne" 2003 z. 2
Muzykalni zbójnicy w: Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze, red. M. Madejowa, A. Mlekodaj, M. Rak, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2007
O dawnych dudziarzach Podhala w: Duda i Kozieł, t. 5, red. J. Jaskulski, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, Poznań-Zbąszyń 2001
O metodzie badania melodyki w pieśniach ludowych. Struktura linii melodycznej jako kryterium analizy i klasyfikacji pieśni ludowych w: V Conferentia Investigatorum Musicae Popularis Russiae Rubrae Regionumque Finitimarum. Materiały, red. B. Łukaniuk, Wyższij Muzicznij Institut im. M. Łysenka, Lwów 1994
O najdawniejszych kolekcjach ludowych instrumentów muzycznych w Polsce w: 30 lat Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, Szydłowiec 2005
O niektórych archaicznych cechach śpiewów Górali podhalańskich, "Muzyka" 1989 nr 4
O stylu gry i repertuarze polskich dudziarzy, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2005 t. IV
O sygnałowych funkcjach ludowych instrumentów muzycznych w: Instrumentarium Muzyki Ludowej, Biuro Promocji Zakopanego, Zakopane 2011
O sygnałowych funkcjach ludowych instrumentów muzycznych w: Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej, zbiór prac pod red. Z. J. Przerembskiego, Biuro Promocji Zakopanego, Zakopane 2011
O źródłach, funkcjach i niedostatkach festiwali folklorystycznych w Polsce w: Znaczenie i funkcje festiwali folklorystycznych we współczesnej kulturze, red. B. Lewandowska, S. Trebunia-Staszel, Biuro Promocji Zakopanego, Zakopane 2009
Okrężne u hrabiego Marchockiego – z najstarszych przekazów o udziale muzyki w obrzędach dożynkowych, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2011 t. IX
On the Playing Style and Repertory of Polish Bagpipe Players, "Musicology Today" 2006 vol. 3
Problematyka struktury linii melodycznej w pieśniach narracyjnych w: VI Conferentia Investigatorum Musicae Popularis Russiae Rubrae Regionumque Finitimarum. Materiały, red. B. Łukaniuk, Wyższij Muzicznij Institut im. M. Łysenka, Lwów 1995
Problematyka transkrypcji muzyki ludowej w polskich badaniach etnomuzykologicznych, "Etnomuzyka" 2010 nr 6
Przemiany we współczesnych zainteresowaniach folklorem – nurt retrospektywny w: Rodzina, tradycja, regionalizm. Oświata i kultura na Podbeskidziu, t. 4, red. D. Czubala, M. Miczka- Pajestka, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2007
Regionalna zmienność wysokości śpiewu ludowego w Polsce, "Muzyka" 1993 nr 3-4
Regionalne zróżnicowanie kulminacji melodycznej w polskich pieśniach ludowych, "Muzyka" 1986 nr 2
Sceny muzyczne na kaflach gotyckich i renesansowych w Polsce, "Muzyka 1999 nr 2
Siesieńki na Krupówkach – przemieszanie czy synteza tradycji? w: Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia. Teoria i praktyka, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2000
Style i formy melodyczne polskich pieśni ludowych, "Muzyka" 1991 nr 1
Tematyka muzyczna w dekoracjach zamku malborskiego, "Studia Zamkowe" 2012 t. 4
The Melodic Form of Polish Folk Ballads, "Transcultural Music Review" 2000 nr 5
The multicultural nature of mountain-folk music in Poland, "Musicology Today" 2004 vol. 1
The muzykant as a product of nature and of culture, "Interdisciplinary Studies in Musicology" 2009 vol. 8
Wędrowni muzykanci na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w: Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne, red. J. Adamowski, K. Smyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011
Współczesna praktyka folklorystyczna: problemy funkcji, repertuaru, stylu wykonawczego, instrumentarium muzycznego w: Przekaz tradycji ludowej we współczesnej kulturze, Biuro Promocji Zakopanego, Zakopane 2010
Współczesna praktyka folklorystyczna: problemy funkcji, repertuaru, stylu wykonawczego, instrumentarium muzycznego w: Przekaz tradycji ludowej we współczesnej kulturze, zbiór prac pod red. B. Lewandowskiej, S. Trebuni-Staszel, Biuro Promocji Zakopanego, Zakopane 2011
Wystawy ludoznawcze jako źródło w badaniach kultury muzycznej, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2004 t. III
Z badań nad preferencjami muzycznymi górali podhalańskich, "Muzyka" 1981 nr 3-4
Z dziejów praktyki lirniczej na ziemiach Rzeczypospolitej, "Muzyka" 1996 nr 3
redakcje naukowe

Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej praca zbiorowa pod red. Z. J. Przerembskiego, Biuro Promocji Zakopanego, Zakopane 2011