Polmic - FB

muzykolodzy (Ż)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Alina Żórawska-Witkowska,
muzykolog, ur. 23 marca 1949, Elbląg. W latach 1967-1972 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1985 roku uzyskała doktorat na podstawie pracy Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta Poniatowskiego napisanej pod kierunkiem A. Chodkowskiego. W 1998 roku uzyskała habilitację, a rok później została mianowana profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-98 pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Muzykologii UW, następnie Prodziekana Wydziału Historycznego UW (w latach 1999-2002 była Prodziekanem ds. Studenckich i między 2002 a 2005 rokiem - Prodziekanem ds. Finansów). W kadencji 2005-2008 była członkiem Senackiej Komisji do Spraw Polityki Kadrowej, a w ostatniej kadencji ponownie Prodziekanem ds. Studenckich. Od 2004 roku kieruje Zakładem Powszechnej Historii Muzyki w Instytucie Muzykologii UW.
Brała udział w rozmaitych badaniach w archiwach i bibliotekach włoskich oraz niemieckich, uczestniczyła w licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych (Włochy, Niemcy, Francja, Chorwacja, Słowenia, Czechy). W roku akademickim 1984/85 przebywała na stypendium rządu włoskiego w Università degli Studi di Bologna. Od 1988 roku wielokrotnie korzystała z pobytów studyjnych w Dreźnie, prowadząc badania w Sächsische Hauptstaatsarchiv oraz Sächsische Landesbibliothek (Staats- i Universitätsbibliothek). W latach 1996-2001 współpracowała z European Science Foundation w ramach projektu „Musical Life in Europe 1600-1900. Circulation, Institutions, Representation” będąc w grupie roboczej zajmującej się tematyką związaną z operą włoską w środkowej Europie. W latach 2008 i 2009 pracowała w bibliotekach i archiwach w Rzymie jako stypendystka Fundacji Lanckorońskich. Przez wiele lat współpracowała z PWM jako redaktor naukowy i autorka haseł w Encyklopedii Muzycznej. Redagowała również hasła polskie w Appendice (t.13) do Dizionario enciclopedico universale della musica e dei misicisti (Turyn 1990) oraz wspólnie z P. Maculewiczem przygotowała źródłowe opracowania partytur opery Zenobia i serenaty Il Signo di Scipione J. A. Hassego, które stały się podstawą wykonania dla Warszawskiej Opery Kameralnej. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Johann Adolf Hasse Gesellschaft w Monachium.
Zainteresowania badawcze koncentruje na problemach związanych z historią muzyki baroku i klasycyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej w Rzeczpospolitej i recepcji opery włoskiej. Charakter jej badań określają przede wszystkim wnikliwe kwerendy prowadzone w archiwach polskich i zagranicznych, kompleksowa analiza odnajdywanych tam dokumentów w konfrontacji z wcześniej dostępnym zasobem źródłowym oraz ich interpretacja heurystyczna. Książki badaczki poświęcone muzyce na dworze królewskim w Warszawie otrzymały szereg nagród. W 2015 roku została uhonorowana doroczną Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich za „zasadniczą zmianę stanu wiedzy o muzyce polskiej XVIII wieku”.

 
aktualizacja: czerwiec 2015 (ab)

literatura wybrana

Paczkowski Szymon Żórawska-Witkowska Alina w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. W-Ż, PWM, Kraków 2012

publikacje

książki

Muzyczne podróże królewiczów polskich: cztery studia z dziejów kultury muzycznej XVII i XVIII wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992
Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, Arx Regia, Warszawa 1997
Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta, Arx Regia, Warszawa 1995
Muzyka na polskim dworze Augusta III. Część I, Polihymnia, Lublin 2012
rozprawy

"La Nitteti" Pietra Metastasia i Johanna Adolfa Hassego: między Wiedniem (1754), Wenecją (1758) i Warszawą (1759) w: Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, red. R. D. Golianek, P. Urbański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010
Domenico Annibali i jego Händlowskie wcielenia operowe w: Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, red. R. D. Golianek, P. Urbański, Rhytmos, Poznań 2010
Il teatro musicale nei paesi dell’Est Europeo e nei Paesi Bassi współautor: C. Santarelli, w: Musica in scena. Storia dello spettacolo musicale, red. A. Basso, vol.I "Il teatro musicale dalle origini al primo Settecento", U.T.E.T., Torino 1995
Kultura muzyczna w: Warszawa w wieku Oświecenia, red. A. Zahorski, Ossolineum, Wrocław 1986
artykuły

Archiwalia królewskie jako przedmiot badań muzykologicznych, "Muzyka" 2002 nr 3-4
Artisti italiani nella vita teatrale delle corti dei magnati polacchi nella seconda metà del XVIII secolo w: Musica, teatro, nazione dall’Emilia all’Europa nel Settecento, S.T.E.M. Mucchi, Modena 1981
Beitrag zur Bildungsgeschichte der italienischen Opernsänger: ‘I virtuosi di S. M. il Re di Polonia, Elettore di Sassonia’, 1724-1730 w: Musica Antiqua Europae Orientalis X, vol. 1 "Acta musiclogica", red. I. Poniatowska, C. Lelkowski, Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 1997
Between Dresden and Warsaw. The Travels of the court of August III of Poland (Friedrich August II of Saxony), "Musicology Today" 2009
Böhmische Musiker in Warschau unter der Regierung von Stanislaus August Poniatowski (1764-1795) w: Musicology without frontiers. Essays in honour of Stanislav Tuksar, ed. I. Cavallini, H. White, Croatian Musicological Society, Zagreb 2010
Canti natalizi in Polonia nel Seicento w: Il Tempio Armonico. Giovanni Giovenale Ancina e le musiche devozionali nel contesto internazionale del suo tempo, a cura di C. Bianco, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2006
Carlo Soliva e la Polonia w: Soliva musicista europeo (1791-1853), ed. S. Baldi, Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, Torino 2001
Das Ensemble der italienischen Oper von Antonio Lotti am Hof des Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen August II. des Starken (1717-1720) w: Musica Antiqua IX, vol. 1 "Acta musicologica", Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 1991
Das italienische Oratorium in Warschau zur Zeit der Herrschaft von August III. im Licht neuer Forschungen w: Musica Antiqua Europae Orientalis XIII, "Acta Musicologica", red. I. Poniatowska, C. Nelkowski, Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 2004
Die Karriere von Domenico Annibali und seine Händelschen Opernrollen, "Händel-Jahrbuch" 2012 (58)
Die Oper in Warschau in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Vom Hoftheater Augusts III zum öffentlichen Theater von Stanisław August Poniatowski w: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz, Heft 3, red. H. Loos, E. Möller, Gudrun Schröder Verlag, Chemnitz 1998
Dramma per musica at the court of Ladislaus IV Vasa (1627-1648) w: Italian Opera in Central Europe, vol. 1 "Institutions and Ceremonies", ed. by M. Bucciarelli, N. Dubowy, R. Strohm, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006
Esperienze musicali del principe polacco Federico Augusto in viaggio attraverso l’Europa (1711-1719), "Studi Musicali" 1991 nr 1
Giovanni Alberto Ristori and his Serenate at th Polish Court of Augustus III w: Music as Social and Cultural Practice. Essays in honour of Reinhard Strohm, ed. by M. Bucciarelli, B. Joncus, The Boydell Press, Woodbridge 2007
Giovanni Alberto Ristori i jego serenate dla polskiego dworu Augusta III w: Włosi i italianizm w Europie środkowej i wschodniej XV-XVIII wieku, red. B. Rojek, S. Redaelli, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008
Giovanni Antonio Ricieri w Polsce w: Prace Zakładu Powszechnej Historii Muzyki, z. 1, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1991
Giovanni Claudio Pasquini i Giovanni Alberto Ristori: festa di camera ‘I Lamenti d’Orfeo’ (1749) w: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, red. S. Żerańska,, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003
Giuseppe Cervellini, "Muzyka" 1992 nr 2
Gli Accademici Filarmonici di Bologna in Polonia. Giuseppe Cervellini w: Studi e materiali per la storia dell’Accademia Filarmonica, A.M.I.S., Bologna 1990
Głos utracony – kastrat jako fenomen fizjologiczny, artystyczny, kulturowy, "Barok. Historia – Literatura – Sztuka" 2005 nr 23
Historia w operze, czyli postacie władców w operach "Jadwiga królowa polska" Karola Kurpińskiego (1814) oraz "Król Łokietek" Józefa Elsnera (1818), "Muzyka" 2005 nr 3
I drammi per musica di Johann Adolf Hasse rappresentati a Varsavia negli anni 1754-1763 w: Johann Adolf Hasse und Polen, red. I. Poniatowska, A. Żórawska-Witkowska, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1995
Il teatro musicale francese alla corte di Augusto II a Varsavia w: Actes du Congrès International „Théâtre, Musique et Arts dans les cours Européennes de la Renaissance et du Baroque”, Varsovie 23-28 septembre 1996, red. K. Sabik, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997
Il teatro musicale italiano a Varsavia al tempo di Augusto II il Forte (1697-173). Un tentativo di ricostruzione del repertorio w: Il teatro musicale italiano nel Sacro Romano Impero nei secoli XVII e XVIII, ed. A.Colzani, N.Dubowy, A.Luppi, M.Padoan, A.M.I.S., Como 1999
Influssi Italiami sulla musica polacca nel Clasicismo: l’esempio del melodramma varsaviano w: Musical Cultures in the Adriatic Region During the Age of Classicism, ed. V. Katalinić, S.Tuksar, Croatian Musicological Society, Zagreb 2004
Ivan Mane Jarnović alla luce delle fonti polacche w: Zagreb 1094-1994. Zagreb i hrvatske zemlje kao most izmedu sredjoeuropskich o mediteranskich glazbenih kultura, red. S. Tuksar, Zagreb 1998
Johann Adolf Hasse. Oberkapellmeister króla polskiego i elektora saskiego: sława – zapomnienie – przywracanie sławy w: Sława i zapomnienie. Studia z historii sztuki XVIII-XX wieku, red. D. Konstantynow, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2008
Johann Gottlieb Naumann nella corrispondenza con Padre Martini, "Quadrivium" 1990 (nuova serie)
Kapela Antoniego Tyzenhauza w Grodnie, "Muzyka" 1977 nr 2
Kawalerska tura Augusta II w świetle doświadczeń muzyczno-teatralnych 1687-1689 w: Arx Felicitatis. Księga ku czci Prof. A.Rottermunda, red. M. Dłutek, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2001
Krasicki a muzyka w: Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenie, red. Z. Galiński, T. Kostkiewiczowa, K.Stasiewicz, DiG, Warszawa 2001
Kultura muzyczna w stanisławowskiej Polsce, "Ruch Muzyczny" 1985 nr 16
La "Zenobia" per il teatro reale di Varsavia w: Johann Adolf Hasse in seiner Zeit. Bericht über das Symposium vom 23. bis 26. März 1999 in Hamburg, Hasse-Studien. Sonderreihe, Bd. 1, Carus-Verlag, Stuttgart 2006
La musica italiana nelle relazioni dei viaggiatori polacchi del XVIII secolo, "Quadrivium" 1987
La Varsavia dei tempi di Stanislao Augusto (1764-95) - uno dei centri europei della vita operistica w: Evropski glasbeni Klasicizem in njegov odmev na slovenskem, red. D. Cvetko, D. Pokorn, Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani, Ljubljana 1988
Legami di Giovanni Paisiello con Varsavia w: Off-Mozart. Musical Culture and the „Kleinmeister” of Central Europe 1750-1820, red. V. Katalinić, Zagreb 1995
Livia Dorotea Nanini-Costantini, zwana La Polacchina w: Complexus effectuum musicologiae, red. T. Jeż, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2003
L’insegnamento della musica e del ballo in Polonia nella seconda metà del XVIII secolo, "A.M.I.S. Antiqae Musicae Italicae Studiosi. Bolletino dell’Assoziazione" 1990 nr 15
Mozart a "sprawa polska" czyli o muzycznych koneksjach Warszawy i Wiednia w drugiej połowie XVIII wieku w: Mozart i współcześni. Muzyka w Europie środkowej w XVIII wieku, red. R. D. Golianek, B. Stróżyńska, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź 2007
Muzyczny repertuar teatru francuskiego na dworze Augusta II w Warszawie, "Barok. Historia – Literatura – Sztuka" 1998 nr 9
Muzyka na dworze Jana Klemensa Branickiego, DiG, Warszawa 2005
Muzyka w barokowym ogrodzie: grands divertissements wersalskie – 1664, 1668, 1674, "Biuletyn Historii Sztuki" 2001 nr 1-4
Muzyka włoska w relacjach podróżników polskich XVIII wieku w: Prace Zakładu Powszechnej Historii Muzyki, z. 2, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1991
Noch einmal zur "Pohlnischen Capelle" Augusts III w: Johann Georg Pisendel - Studien zu Leben und Werk, ed. O. Landmann, H.G. Ottenberg, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2010
O recepcji drammi per musica Pietra Metastasia w kulturze polskiej XVIII wieku w: Muzyka wobec tradycji. Idee – dzieło – recepcja, red. S. Paczkowski, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 2004
Opera w Warszawie w drugiej połowie XVIII wieku. Od dworskiego teatru Augusta III do publicznego teatru Stanisława Augusta Poniatowskiego (organizacja i repertuar) w: Opera polska w XVIII i XIX wieku, red. M. Jabłoński, J.Stęszewski, J.Tatarska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000
Palestrina i Polska (1584-1865) w: Prace Zakładu Powszechnej Historii Muzyki, z. 5, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1995
Parodie ‚dramma per musica’ w warszawskim teatrze Augusta III, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2006 vol. IV
Parodies of ‚Dramma per Musica’ at the Warsaw Theatre of August III w: Italian Opera in Central Europe 1614-1780, vol. 3 "Opera Subjects and European Relationships", ed. by N. Dubowy, C. Herr, A. Żórawska-Witkowska, BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2007
People, Nation and Fatherland in Three Operas: "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale" (1794), "Jadwiga, królowa polska" (1814), "Król Łokietek, albo Wiśliczanki" (1818) w: Nation and/or Homeland. Identity in 19th Century Musica and Literature Between Central and Mediterranean Europe, ed. Ivano Cavallini, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2012
Recepcja „Cyrulika sewilskiego” Gioacchina Rossiniego w Polsce 1825-1830 w: Prace Zakładu Powszechnej Historii Muzyki, z. 3, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1994
Repertuar muzyczno-teatralny na warszawskim dworze Augusta III (w świetle nowych badań) w: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach polskich, red. E. Wojnowska, Związek Kompozytorów Polskich, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003
Serenata na otarcie łez królewskich w: Literatura Historia Dziedzictwo. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, A. Grześkowiak-Krwawicz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006
Społeczny status muzyka w baroku, "Barok. Historia – Literatura – Sztuka" 1999 nr 11
Stanisław August i muzyka, "Ruch Muzyczny" 1985 nr 15
Tancerze na polskim dworze Augusta III w: W stronę Francji … Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia, red. E. Z. Wichrowska, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2007
Teatro e musica alla corte della regina vedova di Polonia Maria Casimira Sobiesca a Roma w: Musica se extendit ad omnia’. Studi in onore di Alberto Basso in occasione del suo 75-o compleanno, a cura di R. Moffa, S. Saccomani, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2007
The Comici Italiani Ensemble at the Warsaw Court of Augustus III, "Musicology Today" 2005
The Saxon Court of the Kingdom of Poland w: Music at German Courts, 1715-1760: Changing Artistic Priorities, ed. S. Owens, B. M. Reul, J. B. Stockigt, Boydell & Brewer, Woodbridge 2011
Twórczość operowa kompozytorów środowiska warszawskiego w drugiej połowie XIX wieku współautor: A. Lisowska, w: Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980
U źródeł polskiego baletu, "Ruch Muzyczny" 1985 nr 13
Über die polnischen Elemente im dramma per musica "Ottone, re di Germania" (London 1722/23) von Georg Friedrich Händel, "Händel-Jahrbuch" 2011 (57)
Warszawska ‘Galatea’ (1628) – fakty i domysły, "Muzyka" 2003 nr 4
Weselne festyny w ogrodach Drezna – wrzesień 1719 w: Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce, red. S. Żerańska-Kominek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010
Wiek XVIII – apogeum i schyłek muzyki staropolskiej w: Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzysy (wieki XVII-XIX), red. U. Augustyniak, A. Karpiński, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997
Wojenne straty w kulturze muzycznej Warszawy w latach okupacji hitlerowskiej, "Ruch Muzyczny" 1981 nr 14
Wokół polskiej prapremiery ‚Il Dissoluto punito, o sia il Don Giovanni’ W.A.Mozarta (Warszawa, 14 października 1789) w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i współczesności, red. Z. Skowron, Musica Iagellonica, Instytut Muzykologii UW, Kraków-Warszawa 2007
Włoski teatr muzyczny w Warszawie w czasach Augusta II Mocnego (1697-1733) w: Staropolszczyzna muzyczna. Księga konferencji Warszawa 18-20 października 1996, red. J. Guzy-Pasiakowa, A. Leszczyńska, M. Perz, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 1998
Zur Rezeption der drammi per musica von Pietro Metastasio in der polnischen Kultur des 18. Jahrhunderts w: Italian Opera in Central Europe 1614-1780, vol. 2 "Italianità: Image and Practice", ed. C. Herr, H. Seifert, A. Sommer-Mathis, R. Strohm, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2008
Związki Giovanniego Paisiella z Warszawą w: Prace Zakładu Powszechnej Historii Muzyki, z. 5, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1995
Związki Stanisława Augusta z muzyką w ostatnich latach jego życia, "Muzyka" 1984 nr 3
Życie muzyczne Warszawy XVI-XVIII wieku. Stan i potrzeby badań, "Rocznik Warszawski" 2004, vol. XXXII
redakcje naukowe

Hasła poświęcone polskim twórcom w: Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, vol. 13, ed. A. Basso, U.T.E.T., Torino 1993
Italian Opera in Central Europe 1614-1780 vol. 3 "Opera Subjects and European Relationships", ed. N. Dubowy, C. Herr, A. Żórawska-Witkowska, BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2007
Johann Adolf Hasse in seiner Epoche und in der Gegenwart. Studien zur Stil- und Quellenproblematik red. A. Żórawska-Witkowska, Sz. Paczkowski, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 2002
Johann Adolf Hasse und Polen red. I. Poniatowska, A. Żórawska-Witkowska, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1995
hasła encyklopedyczne

Kozłowski Józef w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Zweite, neubearbeitete Ausgabe, Personenteil 10, red. L.Finscher, Bärenreiter-Metzler, Kassel-Stuttgart 2003
Lessel Franciszek, Lessel Wincenty, Madonis Luigi w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Zweite, neubearbeitete Ausgabe, Personenteil 11, red. L.Finscher, Bärenreiter-Metzler, Kassel-Stuttgart 2004
Polen, 18. Jahrhundert w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Zweite, neubearbeitete Ausgabe, Sachteil 7, red. L. Finscher, Bärenreiter-Metzler, Kassel-Stuttgart 1997
Ponad sto haseł (m.in. Jommelli Niccolò, Hasse Johann Adolf) w: Encyklopedia muzyczna PWM, część biograficzna, pod red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 1979-1993
Stachowicz Damian, Ścigalski Franciszek w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Zweite, neubearbeitete Ausgabe, Personenteil 15, red. L.Finscher, Bärenreiter-Metzler, Kassel-Stuttgart 2006
Verocai Giovanni, Bärenreiter-Metzler, Kassel-Stuttgart 2006
Warschau w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Zweite, neubearbeitete Ausgabe, Sachteil 8, red. L.Finscher, Bärenreiter-Metzler, Kassel-Stuttgart 1998