Polmic - FB

indeks osób (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Maciej Prochaska, muzykolog, kompozytor; ur. 14 sierpnia 1971, Szamocin.
Wykształcenie muzykologiczne otrzymał w latach 1991-1996 w obecnej Katedrze Muzykologii na wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska Zapisy muzyczne Oskara Kolberga jako źródło do historii folkloru została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej. W 2017 otworzył przewód doktorski w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Teorii Muzyki, Dyrygentury i Kompozycji pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Lorkowskiej.

W 1994 roku był stypendystą Dartington International School of Music. W 2010 otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na realizację badań nad historią kultury muzycznej Wielkopolski. W 2016 został stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach 2001-2017 był pracownikiem naukowym w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu oraz członkiem Zarządu tej instytucji. Zajmował się analizą, opracowaniem i przygotowywaniem do opublikowania zapisów muzycznych Oskara Kolberga, oraz popularyzacją jego dorobku w formie wykładów, referatów i odczytów. Jest współredaktorem siedmiu tomów Dzieł Wszystkich. Uczestniczył w planowaniu i wdrażaniu grantów badawczych realizowanych w Instytucie. W latach 2015-2016 pełnił funkcję eksperta merytorycznego w zespole sterującym przy MKiDN w programie „Kultura Ludowa i Tradycyjna”.

W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolberg 2014 – Promesa” w realizowanym przez fundację Harmonia Artis projekcie dokonał źródłowego opracowania, częściowej rekonstrukcji i całościowej instrumentacji jednoaktowej opery Oskara Kolberga Scena w karczmie czyli powrót Janka. W ramach obchodów Roku Kolberga 2014 na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca opracował i przygotował do realizacji oryginalną, Kolbergowską wersję partytury opery Król pasterzy oraz zrekonstruował i opracował fragmenty trzeciej, niedokończonej opery Pielgrzymka do Częstochowy. Jest współautorem aplikacji na urządzenia mobilne „Przewodnik Śladami Oskara Kolberga”, konsultantem muzykologicznym biografii Oskara Kolberga i współtwórcą elektronicznego indeksu folkloru muzycznego z DWOK.

W 2017 na zamówienie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu przygotował źródłową wersję partytury kantaty Widma Stanisława Moniuszki; nagranie tej wersji w wykonaniu solistów, chóru NFM i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Adrzeja Kosendiaka otrzymało nagrodę „Fryderyk” (2019) w kategorii Album Roku - Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Kantatowa. W latach 2018/2019 przygotował opracowanie naukowe i komentarz źródłoznawczy do Widm dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Dokonał rekonstrukcji czterech Canzon Marcina Mielczewskiego dla zespołu Wrocław Baroque Ensamble (2017). Na zamówienie Baletu Cracovia Danza skompletował i przygotował w formie partytury orkiestrowej rekonstrukcję baletu „Wesele w Ojcowie” z muzyką Karola Kurpińskiego, Jana Stefaniego i Józefa Damsego; spektakl został zaprezentowany w 2017 roku. Na zlecenie Filharmonii Szczecińskiej w ramach obchodów Roku Feliksa Nowowiejskiego cdokonał orkiestracji 12 pieśni kompozytora, których premierowe wykonanie odbyło się podczas Turnieju Muzyków Prawdziwych 2017. Na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Muzycznegopod kierunkiem prof. Marcina Gmysa, jako współwykonawca, dokonał w 2017 roku źródłowego opracowania wyciągu fortepianowego opery Legenda Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego.

Na zlecenie Towarzystwa Teatralnego Maciej Prochaska przygotował do wykonania partyturę operetki Karmaniol Stanisława Moniuszki - premiera spektaklu odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie w roku 2018. Na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej (również w 2018) przygotował źródłową wersję komedii muzycznej Nocleg w Apeninach na podstawie rękopisu Moniuszki zachowanego w Bibliotece Narodowej oraz zorkiestrował i przygotował do wykonania scenicznego inną operę tegoż kompozytora Szwajcarska chata na podstawie zachowanego wyciągu fortepianowego odkrytego przez Grzegorza Zieziulę w zbiorach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Ponadto w latach 2018/2019 na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej zrekonstruował na podstawie różnych zachowanych fragmentarycznie źródeł partyturę orkiestrową wileńskiej wersji Halki Moniuszki; wznowienie tej wersji scenicznej w reżyserii Kazimierza Dejmka miało miejsce w 2019 podczas Festiwalu Moniuszkowskiego w WOK.

Na zamówienie Towarzystwa Teatralnego we Wrocławiu w 2019 przygotował rekonstrukcję partytury moniuszkowskiej komedii Ideał, której materiał źródłowy przechowywany jest w zbiorach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Na zlecenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na podstawie zachowanej partytury bez tekstu słownego i libretta w 2019 roku dokonał rekonstrukcji opery Karola Lipińskiego Kłótnia przez zakład. Dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przygotował partyturę do zachowanej części Koncertu klarnetowego B-dur Karola Kurpińskiego oraz na zlecenie Baletu Cracovia Danza przygotował materiały wykonawcze do 18 tańców dworskich i salonowych z przełomu XVIII i XIX wieku (2019).

Jako współzałożyciel Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki, był jednocześnie w latach 2002-2012 dyrektorem artystycznym orkiestry Accademia dell’Arcadia, współtwórcą ponad 400 koncertów, oraz 8 płyt CD z nieznaną muzyką związaną z historią polskiej kultury XVII-XIX wieku, w tych przedsięwzięciach brał także udział jako klawesynista i organista.

W 2021 roku w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, stworzył na zamówienie Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu kantatę 12 Psalmów Dawida na solistów, chór mieszany i zespół instrumentalny (pomort, szałamaja, flet prosty, kotły, perkusja etniczna, obój historyczny, harfa, puzon oraz pozytyw).

Za popularyzację dawnej muzyki pochodzącej z Wielkopolski otrzymał wspólnie z członkami Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki Medal Młodej Sztuki w 2005 roku, zaś w 2012 - "Flis", nagrodę publiczności poznańskiej za 10-letnią opiekę artystyczna i organizacyjną nad orkiestrą Accademia dell’Arcadia.

 

aktualizacja: 2016, 2021 (wa)

publikacje

artykuły

Stan digitalizacji archiwum Kolbergowskiego – problematyka związana z udostępnianiem zbiorów muzycznych [wspólnie z E. Antyborzec, Ł. Smoluch], w: Folklor w dobie Internetu, red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski, Toruń 2009, s. 205 - 209
Accademia dell'Arcadia – ożywianie muzycznej historii, „Kronika Miasta Poznania” 2010 nr 2, s. 290-296
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Chełmskie, Suplement do T. 33-34 (DWOK tom 82) [edycja zapisów muzycznych], Poznań 2004
Oskar Kolberg, Przemyskie, Suplement do T. 35 (DWOK tom 83/II) [opracowanie muzykologiczne i wstęp naukowy], Poznań 2011
Oskar Kolberg, Krakowskie, Suplement do T. 5-8 (DWOK tom 73/1-3) [edycja zapisów muzycznych], Poznań 2005
Oskar Kolberg, Pieśni ludu polskiego, Suplement do T. 1 (DWOK t. 70) [opracowanie muzykologiczne i wstęp naukowy], Poznań 2003
Oskar Kolberg, Przemyskie, Suplement do T. 35 (DWOK tom 83/I) [opracowanie muzykologiczne i wstęp naukowy], Poznań 2011
Oskar Kolberg, Wołyń, Suplement do tomu 36 (DWOK tom 84) [edycja zapisów muzycznych], Poznań 2002