Polmic - FB

muzykolodzy (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Maciej Prochaska,
muzykolog; ur. 14 sierpnia 1971, Szamocin.
Wykształcenie muzykologiczne otrzymał w latach 1991-1996 w obecnej Katedrze Muzykologii na wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska Zapisy muzyczne Oskara Kolberga jako źródło do historii folkloru została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej. W 1994 r. był stypendystą Dartington International School of Music. W 2010 r. otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na realizację badań nad historią kultury muzycznej Wielkopolski.
Od 2001 roku jest pracownikiem naukowym w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu oraz członkiem Zarządu tej instytucji. Zajmuje się analizą, opracowaniem i przygotowywaniem do opublikowania zapisów muzycznych Oskara Kolberga, oraz popularyzacją jego dorobku w formie wykładów, referatów i odczytów. Jest współredaktorem siedmiu tomów Dzieł Wszystkich. Uczestniczy w planowaniu i wdrażaniu grantów badawczych realizowanych w Instytucie.
W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolberg 2014 – Promesa” w realizowanym przez fundację Harmonia Artis projekcie dokonał źródłowego opracowania, częściowej rekonstrukcji i całościowej instrumentacji jednoaktowej opery Oskara Kolberga Scena w karczmie czyli powrót Janka. W ramach obchodów Roku Kolberga 2014 na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca opracował i przygotował do realizacji oryginalną, Kolbergowską wersję partytury opery Król pasterzy oraz zrekonstruował i opracował fragmenty trzeciej, niedokończonej opery Pielgrzymka do Częstochowy. Jest współautorem aplikacji na urządzenia mobilne „Przewodnik Śladami Oskara Kolberga”, konsultantem muzykologicznym biografii Oskara Kolberga i współtwórcą elektronicznego indeksu folkloru muzycznego z DWOK.
Jako współzałożyciel Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki, był jednocześnie w latach 2002-2012 dyrektorem artystycznym orkiestry Accademia dell’Arcadia, współtwórcą ponad 400 koncertów, oraz 8 płyt CD z nieznaną muzyką związaną z historią polskiej kultury XVII-XIX wieku, w tych przedsięwzięciach brał także udział jako klawesynista i organista.
Za popularyzację dawnej muzyki pochodzącej z Wielkopolski otrzymał wspólnie z członkami Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki Medal Młodej Sztuki w 2005 roku, zaś w 2012 - "Flis", nagrodę publiczności poznańskiej za 10-letnią opiekę artystyczna i organizacyjną nad orkiestrą Accademia dell’Arcadia.
 

aktualizacja: styczeń 2016 (wa)

publikacje

artykuły

Stan digitalizacji archiwum Kolbergowskiego – problematyka związana z udostępnianiem zbiorów muzycznych [wspólnie z E. Antyborzec, Ł. Smoluch], w: Folklor w dobie Internetu, red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski, Toruń 2009, s. 205 - 209
Accademia dell'Arcadia – ożywianie muzycznej historii, „Kronika Miasta Poznania” 2010 nr 2, s. 290-296
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Chełmskie, Suplement do T. 33-34 (DWOK tom 82) [edycja zapisów muzycznych], Poznań 2004
Oskar Kolberg, Przemyskie, Suplement do T. 35 (DWOK tom 83/II) [opracowanie muzykologiczne i wstęp naukowy], Poznań 2011
Oskar Kolberg, Krakowskie, Suplement do T. 5-8 (DWOK tom 73/1-3) [edycja zapisów muzycznych], Poznań 2005
Oskar Kolberg, Pieśni ludu polskiego, Suplement do T. 1 (DWOK t. 70) [opracowanie muzykologiczne i wstęp naukowy], Poznań 2003
Oskar Kolberg, Przemyskie, Suplement do T. 35 (DWOK tom 83/I) [opracowanie muzykologiczne i wstęp naukowy], Poznań 2011
Oskar Kolberg, Wołyń, Suplement do tomu 36 (DWOK tom 84) [edycja zapisów muzycznych], Poznań 2002