Polmic - FB

muzykolodzy (J)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Jacek Jackowski,

muzykolog, dyrygent, chórzysta, akompaniator, organista. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2000) oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (2004). Dodatkowe kwalifikacje w zakresie digitalizacji i archiwizacji dźwiękowych nagrań archiwalnych zdobywał w ramach kursów i szkoleń m.in. w Tampere (Finlandia), w Wiedniu, Berlinie, Sztokholmie, Monachium.

Pracuje w Instytucie Sztuki PAN na stanowisku asystenta w Zakładzie Muzykologii i pełni funkcję kierownika Zbiorów Fonograficznych IS PAN. Odpowiada za digitalizację, opracowanie i upowszechnianie najstarszej i największej tego typu kolekcji w kraju oraz redaguje serię wydawnictw płytowych ISPAN Folk Music Collection, prezentujących najstarsze źródłowe nagrania polskiej muzyki tradycyjnej. Jako wykładowca współpracuje z Podyplomowym Studium Etnomuzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Odpowiada również za praktyki studentów muzykologii warszawskiej i poznańskiej w Zbiorach Fonograficznych ISPAN.

Jako dyrygent, chórzysta, akompaniator, organista współpracował z zespołami wokalnymi, solistami, a także z aktorami (m.in. z Fundacją „Alla Polacca” przy Teatrze Wielkim-Operze Narodowej, z zespołem wokalnym „Ars Antiqua”).

Jako etnomuzykolog oraz muzyk wchodzi w skład jury licznych konkursów i festiwali muzycznych (m.in. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą), jest konsultantem muzycznym spektakli teatralnych (współpracował m.in. z Teatrem Dramatycznym w Warszawie), wystaw (m. in. w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie). W latach 2006-2010 był członkiem Rady Muzealnej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Sekcja Fonotek), Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Związku Kompozytorów Polskich (jako członek-kandydat od 2013 roku).

Jego zainteresowania badawcze obejmują ludowe tradycje muzyczne środkowej Polski, tradycje muzyczne w katolickiej pobożności ludowej w Polsce, zagadnienia digitalizacji i archiwizacji dokumentów dźwiękowych, historię dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych. Na podstawie przeprowadzonych licznych badań terenowych, połączonych z nagraniami muzyki tradycyjnej, stworzył 75 artykułów naukowych i tekstów popularno-naukowych z dziedziny etnomuzykologii a także referatów i prezentacji przedstawionych na 70 konferencjach, sympozjach i warsztatach krajowych i zagranicznych. Swoje odkrycia propaguje również na antenie radiowej (współpracuje z redakcją programu Źródła w Programie 2 Polskiego Radia) i telewizyjnej. Jest autorem książki Łowickie a Rawskie - muzyczne subregiony Mazowsza. Źródła historyczne i współczesne badania terenowe, która zajęła I miejsce w konkursie im. prof. Jana Wegnera „Książka Roku o Ziemi Łowickiej” (2009) oraz została wyróżniona nagrodą za zasługi dla Lipiec Reymontowskich. Praca jeszcze przed publikacją, w 2005 roku zajęła III miejsce w konkursie Mazowiecka Akademia Książki organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

Jacek Jackowski bierze czynny udział w projektach międzynarodowych: Connecting Memories – gasammelte Tondokumente aus Europa als Holbilder vom Eigenen und Fremden (2004-2005); DISMARC Discovering Music Archives (2006-2008); Europeana Connect (2009-2011); TAPE – Training for Audiovisual Preservation in Europe (2007-2008); Hudobná kultúra na slovensko-pol’skom/pol’sko-slovenskom pomedzí (2012). W roli autora i kierownika wystąpił w szeregu projektów krajowych w ISPAN: Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-1954); Przygotowanie i wydanie dwupłytowego albumu z najstarszymi nagraniami muzyki tradycyjnej regionu Mazowsza oraz archiwizacja i zabezpieczenie oryginalnych nagrań (2009); Ochrona i popularyzacja najstarszych nagrań polskiej muzyki ludowej (2010); Opracowanie naukowe i udostępnienie do badań etnomuzykologicznych najstarszych źródeł fonograficznych ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN (2012-2014); Dawna i współczesna dokumentacji folkloru muzycznego (2013). Projekt Gdyby Kolberg miał fonograf… dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”. Koordynował część projektu Budowa Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS - Centre for Archivisation and Digitisation of Image and Sound (2009-2010), związaną z modernizacją pracowni Zbiorów Fonograficznych ISPAN. Uczestniczył również w projekcie dofinansowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Podlasie (2012-2014).
aktualizacja: listopad 2015 (wa)

publikacje

książki

Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych, cz. 1 (przełom XIX i XX w. – do drugiej wojny światowej), Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2014
Łowickie a Rawskie - muzyczne subregiony Mazowsza. Źródła historyczne i współczesne badania terenowe, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Muzykologii UW, Instytut Sztuki PAN, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2007
artykuły

Adwent w Ciechanowcu, "Gadki z Chatki" - pismo folkowe (wydawca UMCS Lublin), 2005/5-6, s. 36
Archiwizacja nagrań dźwiękowych folkloru muzycznego, "Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME" 2002 nr 2-4 s. 84-94
Głosy z przeszłości [współautor: Zbigniew Ładygin], "Tatry" Tatrzański Park Narodowy. 2006 nr 4, s. 61-63
Kotły łowickie – echo barokowego splendoru procesji eucharystycznych, "Wiadomości Diecezji Łowickiej", nr 3 (75), Lipiec-Wrzesień 2006, rok XV, s. 108-116
Kotły łowickie – echo barokowego splendoru procesji eucharystycznych, "Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne" 2007, tom IX, s. 127-148
Myśl Zoltána Kodálya w XXI wieku - O edukacji muzycznej – pisma wybrane, recenzja, "Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME" 2002 nr 2-4, s. 21-25
Na początku były wałki woskowe. O Archiwum Fonograficznym IS PAN, "Gadki z Chatki" - pismo folkowe (wydawca UMCS Lublin), 2003 nr 1 s. 6-11
Pieśni wykonywane podczas czuwania przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek w Złakowie Kościelnym i Kocierzewie (Łowickie), "Twórczość Ludowa" nr 1-2 (61) 2006, s. 15-19
The Oldest Sound Archive of Traditional Music in Poland in Relation to Current Challenges, w: "Tautosakos darbai / Folklore Studies", Vol. 31, ed. by L. Būgienė, Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Vilnius 2006
Traditional Custom of Kettledrumming During Eucharistic Processions in Central Poland (Łowicz Mazovia Region Examples), Studia Instrumentorum Musicae Popularis XVI, International Council for Traditional Music Study Group on Folk Musical Instruments. Proceedings from the 16th International Meeting, "Tautasakos darbai" nr 32/2006, s. 126-137
Tradycja we współczesnej, powszechnej edukacji muzycznej, "Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME" 2001 nr 3-4, 2002 nr 1 s. 69-76
Tradycje muzyczne regionu Łowickiego – stan badań, charakterystyka, przemiany, "Rocznik Łowickie", tom IV, red. T. Żaczek, K.J. Kaliński, A. Owczarek-Cichowska, A. Pawłowska-Kalinowska, M. Wojtylak, H. Zasępa, Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz 2007
Uroczyste, proste tony, "Gadki z Chatki" - pismo folkowe (wydawca UMCS Lublin), 2004 nr 5/6 (54/55), s. 25-27
Wielkanoc w Łowickiem, w: Muzyka religijna – między epokami i kulturami, tom I, red. K. Turek, B. Mika, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Zwyczaj bicia w kocioł podczas procesji eucharystycznych. Studium na podstawie badań terenowych w Łowickiem, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2005/5, s. 167-194
Zwyczaj gry na kotłach w Łowickiem. Źródła historyczne i praktyka współczesna, w: 30 lat Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Materiały sympozjum, Szydłowiec, 19 maja 2005, Szydłowiec 2005