muzykolodzy (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Piotr Poźniak,

muzykolog; ur. 26 sierpnia 1939, Kraków; zm. 23 listopada 2016, Kraków. W latach 1958-1963 studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i równolegle odbywał studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie na wydziale Teoria-Kompozycja-Dyrygentura oraz wydziale Instruktorsko-Pedagogicznym. Dyplom magisterski uzyskał w 1966 na podstawie pracy Polska fantazja lutniowa na przełomie wieku XVI i XVII, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1963-1973 pracował w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, początkowo jako korektor muzyczny, a od 1965 jako redaktor zajmujący się publikacjami z zakresu muzyki dawnej. W 1972 uzyskał stypendium Rządu Francuskiego i przez cztery miesiące prowadził badania naukowe, w tym poszukiwania archiwalne, w Paryżu i na Południu Francji. Od września 1973 został zatrudniony w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ. W 1981 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Twórczość Jakuba Reysa zwanego Polakiem na tle muzyki lutniowej XVI i XVII w. , zaś w 2000 roku - stopień dra hab. na podstawie pracy Repertuar polskiej muzyki wokalnej w epoce renesansu. W latach 2003-2016 był profesorem UJ.

Od 1967 uczestniczył jako referent i/lub przewodniczący obrad w naukowych konferencjach ogólnopolskich (niektóre z nich współorganizował), w konferencjach i kongresach międzynarodowych (Lipsk 1969, Warszawa 1971, 1996, 1997, Bologna 1973, Tours 1977, 1980, 1991, 1992, Como 1978, 1987, Pesaro 1982, Cremona 1983, Moskwa 1989, Kraków 1990, Wiedeń 1993, Petersburg 1994, Bydgoszcz 1994, Paryż 1998, Brescia 2001, 2003, 2005). Kilkakrotnie prowadził całosemestralne wykłady w Akademii Muzycznej w Krakowie, odbywał również gościnne wykłady na uniwersytetach w Bochum, Leuven, Rzymie, Salzburgu, w Akademii Muzycznej w Kijowie i w Herzog-August-Bibliothek w Wolfenbüttel. Na Uniwersytecie Jagiellońskim był promotorem kilkunastu prac magisterskich i jednej doktorskiej. Przez kilka lat był współredaktorem serii wydawniczych PWM „Opery Polskie”, „Muzyka Polska w Dokumentacjach i Interpretacjach” oraz redaktorem działu „Renesans” części rzeczowej Encyklopedii Muzycznej PWM. Od 1973 był redaktorem działu „XVI wiek” części osobowej tej encyklopedii, a od 1988 członkiem komitetu redakcyjnego serii wydawanej przez Instytut Sztuki PAN „Monumenta Musicae in Polonia”. W 1972 opracował cykl audycji radiowych o muzyce polskiej dla paryskiego programu France Musique.

Od 1967 był członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Przez wiele kadencji był członkiem Zarządu Sekcji, a przez trzy kolejne kadencje (1985-91) jego przewodniczącym; przez dwie kadencje (1985-89) był członkiem Zarządu Głównego ZKP.

Prowadził działalność społeczną w okresie przemian ustrojowych, jako przedstawiciel asystentów i adiunktów w Radzie Wydziału i w Senacie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UJ; był członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej „Solidarności” i zarządu Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

aktualizacja: listopad 2016 (wa)

publikacje

rozprawy

Lista publikacji dostępna jest na stronie Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

,