Polmic - FB

indeks osób (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Mirosław Perz,

muzykolog; ur. 25 stycznia 1933, Zielona Góra koło Szamotuł; zm. 30 marca 2023, Warszawa. W 1951 roku rozpoczął studia muzykologiczne na Uniwersytecie w Poznaniu u Adolfa Chybińskiego, Marii Szczepańskiej i Mariana Sobieskiego. Od 1952 roku studiował równolegle grę na organach w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w klasie Józefa Pawlaka. Po zamknięciu kierunku muzykologicznego w Poznaniu, kontynuował (1954-56) studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim u Hieronima Feichta, Zofii Lissy i Józefa Michała Chomińskiego. W Warszawie studiował również w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej grę na organach w klasie Feliksa Rączkowskiego (1954-59), kompozycję u Tadeusza Szeligowskiego (1959-63) oraz dyrygenturę pod kierunkiem Bohdana Wodiczki (1960-64).

Instytucie Muzykologii UW. W latach 1956/7-59 prowadził Chór Kameralny Filharmonii Narodowej oraz - w latach 1963-68 i 1972-77 - Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1966 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie monografii Mikołaja Gomółki przygotowanej pod kierunkiem Hieronima Feichta. W 1969 roku (po raz kolejny w roku 1976) przebywał na stypendium naukowym we Włoszech, publikując następnie wyniki poszukiwań polskich muzykaliów prowadzonych we włoskich bibliotekach i archiwach. W 1971 roku rozpoczął kierowanie Zakładem Muzyki Polskiej w Instytucie Muzykologii UW. Jednocześnie, w latach 1981-1993 pracował w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w semestrze zimowym w roku 1986 prowadził wykłady jako visiting professor na uniwersytecie w Calgary w Kanadzie oraz - w roku akademickim 1986/87 - wykładał na Uniwersytecie w Lawrence w Kansas w USA. W 1991 roku otrzymał habilitację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie zespołu rozpraw o polifonii w Polsce do końca XV wieku. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1993. W latach 1996-99 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Muzykologii UW.

Poza polskimi uczelniami (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Warszawska, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Akademia Muzyczna w Gdańsku) zapraszany był do ośrodków naukowych w Bolonii, Certaldo, Cremonie, Utrechcie, Kopenhadze, Winnipeg i Toronto. Uczestniczył w licznych kongresach naukowych, m.in. w I Międzynarodowym Kongresie Chopinowskim w Warszawie (1960), w kongresach International Musicological Society w Ljubljanie (1967), Kopenhadze (1977), Bolonii (1987) oraz w kongresie American Musicological Society w Cleveland (1987). Brał udział w wielu konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą - we Włoszech, w Hiszpanii, w Niemczech.

Szerszej publiczności znany był jako autor serii artykułów W staropolską stronę pisanych w „Ruchu Muzycznym” oraz audycji poświęconych muzyce dawnej (Musica humana) i twórczości wybranych kompozytorów (Dwieście kantat Jana Sebastiana Bacha, Symfonie Antona Brucknera) prowadzonych w Programie II Polskiego Radia.

Mirosław Perz pełnił dwukrotnie funkcję prezesa Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich; otrzymał honorowe członkostwo (2013). W latach 1996-99 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. International Musicological Society i elitarnej Academia Europea.

Został laureatem nagród Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1967, 1977, 1989), nagrody Związku Kompozytorów Polskich (1990), Złotego Mikrofonu (2015).

aktualizacja: 2015 (ab), 2023 (wa)

twórczość

Dorobek naukowy Mirosława Perza obejmuje prace z zakresu historii staropolskiej kultury muzycznej oraz muzyki europejskiej od średniowiecza do końca XVIII wieku. Podstawę jego pracy badawczej stanowiło poszukiwanie, rekonstrukcja, edycja staropolskich źródeł muzycznych oraz ich interpretacja dokonywana w szerokim kontekście kultury europejskiej.

Mirosław Perz był również zaangażowany w rozważania metodologiczne wewnątrz i interdyscyplinarne. W refleksji nad kształtem muzykologii dąży do określenia jej miejsca w kręgu nauk humanistycznych i otwarcia nowych perspektyw dla muzykologii historycznej w powiązaniu jej z historią sztuki i historią literatury. Działalność w tym zakresie dokumentują między innymi publikacje wystąpień w ramach sesji naukowych Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Współpracował z ośrodkami muzykologicznymi we Włoszech (Rzym, Bolonia, Certaldo, Como) oraz z międzynarodową grupą specjalistów w zakresie badań muzyki późnego średniowiecza.

W swoich publikacjach Mirosław Perz uzupełniał i rewidował istniejący stan wiedzy o polskiej i europejskiej kulturze muzycznej. Jego pisarstwo charakteryzuje niezwykła logiczność wywodu oraz literacka swada.

Stworzył niezwykle cenioną monografię Mikołaja Gomółki (Warszawa 1969; wydanie II uzupełnione Kraków 1981) oraz artykuły na temat jedynego zachowanego dzieła tego XVI-wiecznego kompozytora (Melodie na Psałterz polski Mikołaja Gomółki. Interpretacje i komentarze, Kraków 1988). Prowadzone przez niego badania zawartości zachowanych w Polsce muzykaliów, m.in. fragmentów lwowskich (PL-Pu 7022), „Śpiewnika Krakowskiego” (PL-Kj8a), czy rękopisu sieciechowskiego (Lat.Q.I.201) na trwałe uzupełniły obraz rozwoju polifonii muzycznej w Polsce. Dokonał odkrycia i rekonstrukcji najstarszego śladu polifonii w Polsce - starosądeckich fragmentów motetów datowanych na II połowę XIII-wieku.

Dopełnienie pracy naukowej nad zachowaniem staropolskiego dziedzictwa muzycznego stanowią edycje krytyczne. Mirosław Perz był redaktorem dwóch tomów monumentalnego wydawnictwa Antiquitates Musicae in Polonia (tom XIII, tom XIV), prezentujących źródła polskiej polifonii do 1500 roku. W zbiorowych edycjach staropolskiej twórczości (Muzyka w dawnym Krakowie, 1964 i Muzyka staropolska, 1966) zamieścił ponad trzydzieści utworów polskich z XV-XVI wieku, w tym rekonstrukcje wokalne motetów Mikołaja z Chrzanowa, Marcina Leopolity i Wacława z Szamotuł. Doprowadził również do wydania utworów Mikołaja z Radomia i Adama z Wągrowca.

 

literatura wybrana

Dobrzańska-Fabiańska Zofia Perz Mirosław w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004

publikacje

książki

Melodie na Psałterz polski Mikołaja Gomółki. Interpretacje i komentarze, PWM, Kraków 1988
Mikołaj Gomółka. Monografia, PWM, Warszawa 1969
rozprawy

Cechy socjologiczne polskiej kultury muzycznej XVI stulecia w: "Musica antiqua II", Bydgoszcz 1969
Danziger Fragen zum europäischen Musikerbe w: Musica Baltica. Danzig und die Musikkultur Europas, red. D. Popinigis, Gdańsk 2000
Der niederländische Stil in Polen w: Report of the Tenth Congress [of the International Musicological Society] Ljubljana 1967, red. D. Cvetko, Kassel 1970
Die Einflüsse der ausgehenden italienischen Ars nova in Polen w: Ars nova italiana del Trecento. Secondo convegno internazionale 17-22 luglio 1969 sotto il patrocinio della Societa Internazionale Italiana, red. A. Gallo, Certaldo 1970
Die Publikationen älterer Musik in Polen w: Musica slavica. Beiträge zur Musikgeschichte Osteuropas, red. E. Arro, Wiesbaden 1977
Die Vor - und Frühgeschichte der Partitur in Polen w: Festschrift der Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Graz, red. E. Marckhl, Graz 1963
Handschrift Nr 1361 der Öffentlichen Städtischen Raczyński Bibliothek in Poznań als neue Quelle zur Geschichte der polnischen Musik in der II Hälfte des XV Jahrhundert w: The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederick Chopin, Warszawa 16th-22nd February 1960, red. Zofia Lissa, Warszawa 1963
Interpretacje muzycznego sacrum w kontekście polskiej tradycji w: , red. B. Bartkowski, S. Dąbek, A. Zoła, Lublin 1992
Kapela Zamoyskich i kolegiacka w Pilicy w: "Z dziejów muzyki polskiej" VII, red. K. Pałubicki, Bydgoszcz 1964
Koncepcja historii muzyki polskiej jako dyscypliny naukowej w: Z zagadnień muzykologii współczesnej, red. A. Neuer, Warszawa 1978
La Chiesa e la musica in Polonia e nei paesi limitrofi (866-1600) w: The Common Christian Roots of the European Nations, tom II, Vaticano - Firenze 1982
La funzione dell’Italia nella formazione della cultura musicale polacca w: Primo incontro con la musica italiana in Polonia, Bologna 1974
La musica sacra lombarda sul „mare protestantarum” (1600 ca.). Osservazioni sul repertorio dell’intavolatura di Pelplin w: La musica sacra in Lombardia nella prima meta del Seicento. Atti del convegno internationale di studi Como, 31 maggio - 2 giugno 1985, red. A. Colzani, A. Lupi, M. Padoan, Como 1988
La topografia, tradizione o stile? Introduzione teorica al discorso sulla musica sacra del medio Barocco w: Tradizione e stile: atti del II convegno internazionale di studi „La musica sacra in aerea lombardo-padana nella seconda meta del ‘600, red. A. Colzani, A. Lupi, M. Padoan, Como 1989
Le canzone di Cesare Borgo w: Seicento inesplorato. L’evento musicale tra prassi e stile. Un modello di interdipendenza. Atti del III convegno internazionale sulla musica in area lombardo-padana nel secolo XVII, Lenno-Como, 23-25 giugno 1989, red. A. Colzani, A. Lupi, M. Padoan, Como 1993
Le polifonie primitive nell’Europa Orientale w: Le polifonie primitive in Friuli e in Europa. Congresso internationale, red. C. Corsi, P. Pietrobello, Roma 1989
Materiały do dziejów muzyki i opery na dworze Stanisława Mateusza Rzewuskiego w: Opera w dawnej Polsce na dworze Władysława IV i królów saskich. Studia i materiały, red. J. Lewański, Wrocław 1973
Mikołaj Radomski (c. 1365?-1450?) - jeden z najwybitniejszych kompozytorów staropolskich w: Z ziemi radomskiej i dla niej, red. G. Łuszkiewicz, Radom 1998
Motety Marcina Leopolity w: Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata, red. Z. Lissa, Kraków 1967
Muzykologia w teoretycznym modelu dyscypliny naukowej w: Historia a system. Materiały Seminarium metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów 24-26 października 1996, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1997
O muzyce w Polsce na przełomie XIV i XV wieku w: Polska około roku 1400. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. W. Falkowski, Warszawa 2001
O naturze zabytków muzycznych i polskiej tradycji ich pielęgnacji w: Spotkania w Willi Struvego 1998-2001. Wykłady o dziedzictwie kultury, red. K. J. Kwiecińska, Warszawa 2001
O twórczości organowej Adama z Wągrowca i projekcie jej edycji w: Staropolszczyzna muzyczna. Księga konferencji, Warszawa, 18-20 października 1996, red. J. Guzy-Pasiakowa, A. Leszczyńska, M. Perz, Warszawa 1998
On the Systematics and Programme of Musicological Cognition w: Contexts of Musicology, tom 2, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, Bożena Muszkalska, R. J. Wieczorek, Poznań 1998
Opracowanie muzyczne pieśni-legendy o św. Stanisławie w: Średniowiecze. Studia o kulturze, tom 2, red. J. Woronczak, Wrocław 1965
Organum, conductus und mittelalterliche Motette in Polen. Quellen und Probleme w: Report of the Eleventh Congress [of the International Musicological Society], Copenhagen 1972, red. H. Glahn, S. Sarensen, P. Ryan, Copenhagen - London 1974
Poglądy na muzykę w Polsce XVI stulecia w: Renasans: sztuka i ideologia, red. T. Jaroszewski, Warszawa 1976
Polish Contributions to the Problem of Polyphonic Repertories in the 14th and 15th Centuries w: Atti del XIV congresso della Societa Internazionale di Musicologia. Trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale. I Round Tables, red. A. Pompilio, Torino 1990
Polish-Spanish Musik Miscellanea of the 16th and 17th Centuries w: Espańa en la música de occidente. Actas del Congreso International celebrado en Salamanca, 29 de octubre - 5 de noviembre de 1985, tom, red. E. C. Rodicio, I. F. de la Cuesta, J. López-Calo, Madrid 1987
Quattro esempi sconosciuti del cantus planus binatim in Polonia w: Memorie e contributi alla musica dal medioevo all’eta moderna offerti a Federico Ghisi nel settantesimo compleanno (1901-1971), tom II, Bologna 1971
Rezonanse wyznaniowe w muzyce XVI-XVII wieku w: Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wrocław, listopad 1999, red. J. Harasimowicz, Warszawa 2000
Sekrety pieśni Wacława z Szamotuł „Ach, mój niebieski Panie” w: Anabasis. Prace ofiarowane profesor Krystynie Pisarkowej, Kraków 2003
Sulle tracce del „canzioniere di Cracovia” del 1470 circa. Il frammento n. 8a della Biblioteca Jagellonica a Cracovia ( = PL-Kj8a) w: Studi in onore di Giuseppe Vecchi, red. I. Cavallini, Modena 1989
Teoria źródła muzycznego w: Źródła muzyczne. Krytyka - analiza - interpretacja. XXVIII Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich, Gdańsk 7-8 maja 1999, red. L. Bielawski, J. K. Dadak-Kozicka, Warszawa 1999
The Oldest Source of Polyphonic Musik in Poland - Fragments from Stary Sącz w: Polish Musicological Studies, tom 1, red. Z. Chechlińska, J. Stęszewski, Kraków 1977
The Structure of the Lost Manuscript from the National Library in Warsaw, No.378 (WarN 378) w: From Ciconia to Sweelinck. Donum natalicium Willem Elders, red. A. Clement, E. Jas, Amsterdam 1994
Trasformazioni dello stile e della pratica dell’organo nei secoli XVI e XVII in Polonia w: Secondo incontro con la musica italiana e polacca, Bologna 1974
Uwagi o biografii muzycznej w: Życie artysty. Problemy biografiki artystycznej. Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, 27-29 października 1994, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1995
W poszukiwaniu muzycznej paraleli krakowskiego przypadku Wita Stwosza w: Sztuka około 1500. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk listopad 1996, red. T. Hrankowska, Warszawa 1997
Zur Textunterlegungspraxis in der Mehrstimmigkeit des 14. und 15. Jahrhunderts und über einige in Polen neu- und wiedergefundene Quellen dieser Zeit w: Musik und Text in Mehrstimmigkeit des 14. und 15. Jahrhunderts, red. U. Günther, L. Finscher, Kassel 1984
artykuły

A jednak Notre Dame?, „Ruch Muzyczny” 1971 nr 17, s. 6-7
Ancienne musique polonaise et sa place dans la culture européenne, „Ruch Muzyczny” 1968 nr 17, s. 14-15
Bakfark i Lindner w Poznaniu, „Muzyka” 1989 nr 3, s. 92-94
Cecilianismo: uno stile o un caso di eterna tendenza della musica religiosa. Riflessioni basate su esempi polacchi, „Rivista internationale di musica sacra” V/3-4 (1984), s. 393-399
„Colas Breugnon” Tadeusza Bairda, „Muzyka” 1956 nr 1, s. 83-93
Czterysta lat gomółkowych „Melodii” 1580-1980 czyli o początkach polskiej deklamacji muzycznej, „Muzyka” 1980 nr 3, s. 3-22
Do historii kunsztu budowy organów w Polsce, „Ruch Muzyczny” 1960 nr 22, s. 8-10 i nr 23, s. 6-7
Fragmenty lwowskie. Źródło dzieł Dufaya, Josquina, Piotra de Domarto i Piotra z Grudziądza w Polsce XV w., „Muzyka” 1989 nr 3, s. 3-46
Giovanni Pierluigi da Palestrina czyli między nudą i świętością doskonałości, „Canor” V, 1995 nr 3, s. 3-9
Il carattere internationale delle opere di Mikołaj Radomski, „Musica Disciplina” XLI (1987), s. 153-159
Inwentarz przemyski (1677), „Muzyka” 1974 nr 4, s. 44-69
Kilka uwag o źródłach i repertuarze polifonii retrospektywnej we Włoszech i w Polsce, "Pagine" II, Warszawa 1974
Kontrafaktury ballad w rękopisie Krasińskich (PL-Wn8054), „Muzyka” 1992 nr 4, s. 89-111
Krakowsko-śląskie „nowości” muzyczne XIV-XV wieku w: Empiria w badaniach muzyki. XV Ogólnopolska konferencja muzykologiczna 23-25.X.1981, red. A. Rakowski, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 1986
Missarum quattuor vocibus liber primus Marci Schacchi Romani, "Pagine" II, Warszawa 1974
Muzykalne anioły Hermana Hana w: Musicae sacrae ars et scientia. Księga ku czci Ks. Prof. Karola Mrowca, red. S. Dąbek, I. Pawlak, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” XXXIV, zeszyt 7: Muzykologia, 1987, s. 173-183
Na marginesie polskich inwentarzy muzycznych II połowy XVII wieku oraz traktatu M. H. Schachta „Musicus Danicus”, „Muzyka” 1977 nr 3, s. 75-82
Na tropie śpiewnika krakowskiego c. 1470. Rzecz o fragmencie Biblioteki Jagiellońskiej nr 8a, „Muzyka” 1989 nr 1, s. 3-35
Nieznany polski traktat chorałowy Marka z Płocka (1518), „Muzyka” 1968 nr 4, s. 75-80
Nieznany polski utwór chóralny z II połowy XV wieku, „Poradnik Muzyczny” 1960 nr 9, s. 17-18
Notatki do dziejów kapeli zamojskiej w XVIII stuleciu, „Muzyka” 1975 nr 1, s. 76-79
Notatki o Maksymilianie Koperskim i jego twórczości, „Muzyka” 1976 nr 4, s. 66-70
O Adamie z Wągrowca i jego twórczości, „Ziemia Wągrowiecka” 1998 nr 2, s. 27-30
O pewnym mruknięciu i Śwince (z) Zielonej, „Ruch Muzyczny” 1972 nr 7, s. 14-15
O popędliwym Mazurze, babie starej czyli o Marku z Płocka i jego traktacie muzycznym z 1518 r., „Ruch Muzyczny” 1971 nr 16, s. 12-13
Organalne Sanctus-Agnus z zaginionego rękopisu Lat.Q.I.201, „Muzyka” 1970 nr 3, s. 20-34
Organum, conductus i średniowieczny motet w Polsce. Źródła i problemy, „Muzyka” 1973 nr 4, s. 3-11
Piąty motet Marcina Leopolity, „Ruch Muzyczny” 1972 nr 4, s. 16-17
Praeteritum perfectum et imperfectum operis musici. Alcune osservazioni sull’oggetto e le condizioni fondamentali della musicologia e dell’analisi della musica, „Quadrivium Bologna” 1991, s. 11-16
Rękopiśmienne partesy olkuskie, „Muzyka” 1969 nr 2, s. 18-44
Skarga żakowskich śpiewaków z 1582 r., „Ruch Muzyczny” 1971 nr 24, s. 26
Śladem Adama z Wągrowca (zm. 1629), „Muzyka” 1996 nr 3, s. 3-18
Sprostowania i uzupełnienia dotyczące fragmentu Biblioteki Jagiellońskiej nr 8a (PL-Kj8a), „Muzyka” 1990 nr 2, s. 107-110
Staropolskie opracowania polifoniczne tekstów o św. Stanisławie Biskupie, „Summarium” VII (1978), s. 103-118
Starosądecki urywek motetów średniowiecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Muzyka” 1971 nr 1, s. 77-82
Strzępki nieznanej mszy Bartłomieja Pękiela, „Muzyka” 1970 nr 1, s. 81-84
Szesnastowieczne księgi głosowe z Olkusza i Sandomierza, „Muzyka” 1968 nr 4, s. 11-27
Sztuka sekretnej chromatyki w „Melodiach” Mikołaja Gomółki, „Muzyka” 1988 nr 4, s. 3-28
The Lvov Fragments. A Source for Works by Dufay, Josquin, Petrus de Grudencz, Petrus de Domarto in 15th Century Poland, „Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis” XXXVI/1 (1986), s. 26-51
Uwagi o treści pojęcia „muzyka polska”, „Muzyka” 1971 nr 3, s. 23-26
Uzupełnienie inwentarza zawartości muzycznej rękopisu Kj 24, „Muzyka” 1972 nr 1, s. 103-104
Wawelska przeszłość muzyczna - mity i domniemana rzeczywistość, „Muzyka” 1990 nr 4, s. 3-15
Wyznaczniki początków renesansu muzycznego w Polsce, "Pagine" II, Warszawa 1974
Z inwentarza Jakuba Frelicha († 1578) - krakowskiego budowniczego lutni, „Muzyka” 1975 nr 1, s. 99-100
Ze studiów w bibliotekach i archiwach włoskich, „Muzyka” 1970 nr 2, s. 93-105
Znajomość i recepcja laudy włoskiej w Polsce XV i XVI wieku, "Pagine" III, Kraków - Warszawa 1979
Perz M., Górecka W. Nieznany polski rękopis muzyczny z przełomu XV/XVI wieku, „Ruch Muzyczny” 1959 nr 17/18, s. 3-8
Perz M., Zwolińska E. Do dziejów kapeli rorantystów w XVI wieku oraz biografii Krzysztofa Borka, „Muzyka” 1971 nr 2, s. 34-47
redakcje naukowe

Staropolszczyzna muzyczna. Księga konferencji. Warszawa, 18-20 października 1996, red. J. Guzy-Pasiakowa, A. Leszczyńska, M. Perz, Warszawa 1998
Petrus Wilhelmi de Grudencz Magister Cracoviensis Opera Musica, Kraków 1993
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Sources of Polyphony up to c. 1500. Facsimiles, Antiquitates Musicae in Polonia, tom XIII, Warszawa - Graz 1973
Sources of Polyphony up to c. 1500. Transcriptions, Antiquitates Musicae in Polonia, tom XIV, Warszawa - Graz 1976
Adam z Wągrowca Utwory organowe z intawolatury żmudzkiej (Ms LT-Vn 105-67). Edycja synoptyczna, opr. I. Bieńkowska, M. Perz, Warszawa 1999
Gomółka Mikołaj Melodie na psałterz polski przekładania Jana Kochanowskiego, wydanie nowe zmienione, przygotował do wydania M. Perz, oprac. krytyczne tekstu J. Woronczak, Kraków 1983
Gomółka Mikołaj Melodie na psałterz polski. Edycja krytyczna, zeszyt 1-3, Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej XLVII-XLIX, Kraków 1963-67
Gomółka Mikołaj Melodie na psałterz polski. Faksymile pierwodruku, Kraków 1981
Radomski Mikołaj Magnificat i inne utwory, Kraków 1987
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

II Międzynarodowe kolokwium muzykologiczne w Novacella / Neustift „1380-1430: ein internationaler Stil?" 23-28 VII 1984 [sprawozdanie], „Muzyka” 1985 nr 2, s. 162-164
IV Międzynarodowy kongres muzykologiczny w Certaldo 19-21 VII 1984: „L’Europa e la musica del trecento” [sprawozdanie], „Muzyka” 1985 nr 2, s. 161-162
Jürg Stenzl: Die vierzig Clausulae der Handschrift Paris Bibliothčque Nationale Latin 15139 (Saint Victor - Clausulae), Bern und Stuttgart 1970 [recenzja], „Muzyka” 1971 nr 3, s. 136-138
Martin Staehelin: Der Grüne Codex der Viadrina. Eine wenig beachtete Quelle zur Musik des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts in Deutschland, Mainz 1970 [recenzja], „Muzyka” 1971 nr 4, s. 116-118
Max Lütolf: Die mehrstimmigen Ordinarium Missae-Sätze vom ausgehenden 11. bis zur Wende des 13. zum 14. Jahrhundert, tom I-II, Bern 1970 [recenzja], „Muzyka” 1971 nr 3, s. 133-136
Międzynarodowe sympozjum w Wolfenbüttel [sprawozdanie], „Muzyka” 1981 nr 1, s. 97-98
Międzynarodowy kongres muzykologiczny w Cividale del Friuli [sprawozdanie], „Muzyka” 1981 nr 1, s. 95-97
Na marginesie pracy Barbary Frydrychowicz „Augustiański fragment organowy i jego środowisko macierzyste”, „Muzyka” 1972 nr 1, s. 101-102
O dacie organów Józefa Janiczka w Borku Wielkopolskim, „Muzyka” 1977 nr 3, s. 116-117
Uzupełnienie inwentarza zawartości muzycznej rękopisu Kj 24, „Muzyka” 1972 nr 1, s. 103-104
W spawie dokumentacji fantazji Mikołaja Zieleńskiego, „Muzyka” 1991 nr 3, s. 83-84
W sprawie „cieszyńskiego” Patrem, „Muzyka” 1981 nr 2, s. 103-104
W sprawie domniemanego traktatu Macieja z Warszawy, „Muzyka” 1970 nr 3, s. 77