Polmic - FB

muzykolodzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Violetta Kostka,

muzykolog; ur. Kartuzy. W latach 1982-87 studiowała muzykologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę doktorską pt. Polska pieśń solowa XX wieku. Kompozycje drugiego pokolenia, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Bristigera, obroniła w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w 1999 roku. W 2012 roku uzyskała, również w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie książki Tadeusz Zygfryd Kassern. Indywidualne odmiany stylów muzycznych XX wieku.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w której do dziś uczy głównie historii muzyki oraz kultur muzycznych świata. W latach 1987-1999 była tam zatrudniona na stanowisku asystenta, w latach 1999-2013 - na stanowisku adiunkta, a od lutego 2013 jest profesorem nadzwyczajnym AM. Poprowadziła 9 prac magisterskich i 1 licencjacką. Na swoją pracę badawczą otrzymała stypendia naukowe Biblioteki Polskiej w Paryżu i Uniwersytetu w Cambridge oraz grant Komitetu Badań Naukowych. Wzięła czynny udział w 51 sympozjach muzykologicznych, w tym 25 międzynarodowych, m. in. w Greifswaldzie, Lipsku, Frankfurcie nad Odrą, Londynie i Canterbury. W kwietniu 2013 roku wystąpiła z wykładami na Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. W okresie 2004-2007 była redaktorem działu muzycznego Leksykonu kultury Pomorza XX wieku.

Od 1988 należy do Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, a od 2009 roku jest członkiem zwyczajnym ZKP.

aktualizacja: maj 2013 (ai)

twórczość

Violetta Kostka specjalizuje się w historii i estetyce muzyki polskiej XX i XIX wieku oraz w problematyce życia muzycznego w XVIII-wiecznym Gdańsku. W swoim dorobku ma 1 książkę oraz ponad 60 artykułów opublikowanych m.in. w Die Musik in Geschichte und Gegenwart i Musicology Today.

publikacje

książki

Tadeusz Zygfryd Kassern. Indywidualne odmiany stylów muzycznych XX wieku, Rhytmos / Akademia Muzyczna w Gdańsku, Poznań / Gdańsk 2011
rozprawy

12 Lieder von Stefan Kisielewski zu den Worten von Konstanty Ildefons Gałczyński. Verwandte Beziehungen von Musik und Text w: Music in the World of Ideas [księga dedykowana Michałowi Bristigerowi], red. H. Geyer, M. Jabłoński, J. Stęszewski, Ars Nova, Poznań 2001
Aleksander Tansman: „Huit Mélodies Japonaises” (1918) w: Aleksander Tansman 1897 – 1986, red. M. Szoka, Łódź 1997
Amerykańskie lata Tadeusza Kasserna w: „Forum Muzykologiczne”, „Ledwie pamiętam, jak w kraju śpiewają” (F. Chopin). Kompozytor na obczyźnie, red. J.K. Dadak-Kozicka, B. Bolesławska-Lewandowska, 2010
An Artist as the Concience of Humanity. Emigration Life and Output of Tadeusz Zygfryd Kassern w: „Musicology Today”, t. 8, Émigré Composers, red. S. Żerańska-Kominek i inni, Warszawa 2011
Chopin traditions in Aleksander Tansman’s works w: Traces and echoes of Chopin’s Work, red. A. Nowak, Bydgoszcz 2011
„Cztery motety kopernikowskie” na chór mieszany a cappella Tadeusza Kasserna w: Muzyka religijna – między epokami i kulturami, red. K. Turek, B. Mika, tom II, Katowice 2009
„Die drei Budrisse” by Carl Loewe and „Trzech budrysów” by Stanisław Moniuszko w: Carl Loewe (1796-1869). Beiträge zu Leben, Werk und Wirkung, red. E. Ochs, L. Winkler, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1998
Die Musik Carl Philipp Emanuel Bachs in Danzig in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts w: Die Verbreitung der Werke Carl Philipp Emanuel Bachs in Ostmitteleuropa im 18. und 19. Jahrhundert, red. U. Leisinger, H.-G. Ottenberg, Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach”, Frankfurt (Oder) 2002
Dorobek kompozytorski Chopina do 1830 roku w: Chopin. Rodzimość i inspiracje. Pomorze Środkowe w 150 rocznicę śmierci artysty, red. K. Chruściński, J. Chaciński, Słupsk 2001
Dorobek teoretyków muzyki i muzykologów z Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w: Tradycje gdańskiej humanistyki, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2008
Drugie pokolenie kompozytorów polskich XX wieku w: Dzieło muzyczne między inspiracją a refleksją. Księga pamiątkowa na 60-lecie urodzin Marka Podhajskiego, red. J. Krassowski, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 1998
Elementy polskie w twórczości Tadeusza Zygfryda Kasserna w: ”Forum muzykologiczne”, Polskość i europejskość w muzyce, 2004
Henryk Jabłoński: 4 pieśni na głos wysoki i fortepian do słów Juliana Tuwima. Związki muzyki z tekstem słownym w: Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś, Akademia Muzyczna, Gdańsk 1992
Higher musical education in Gdańsk in the 20th century. An example of opera performances by students of Academy of Music w: Universität und Musik im Ostseeraum, red. E. Ochs i inni, Berlin 2009
II Sonata fortepianowa (orawska) Tadeusza Zygfryda Kasserna w: Muzyka fortepianowa XIII, red. J. Krassowski i inni, Gdańsk 2004
Kancjonał Szymona Krofeya i inne polskie kancjonały ewangelickie z drukarni gdańskich w: "Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie" nr 7, 2005, red. A. Chludziński i inni, Bytów 2006
Karol Szymanowski (1882-1937). The six phases of his work [wstęp] w: Polish Carillon Book, vol. 2, Karol Szymanowski (1882-1937) in memoriam, Gdańsk 2007
Kompozytorska „wędrówka” Tadeusza Kasserna po stylach muzycznych w świetle teorii Leonarda B. Meyera w: „Forum Muzykologiczne”, Odwieczne pieśni w muzyce, kulturze i w człowieku. Mieczysławowi Karłowiczowi w stulecie śmierci. Muzykologia i edukacja: przybliżanie muzyki, objaśnianie kultury, 2009
„Koncert” na głos i orkiestrę Tadeusza Zygfryda Kasserna. Zagadnienia techniczno-formalne i realizacje artystyczne dzieła w: Muzyka i jej konteksty. Cz. II. (Musica practica, musica theoretica 10), red. T. Brodniewicz i inni, Poznań 2006
Musical Repertoire in Gdańsk in the period between 1740 and 1800 w: Musica Baltica. Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1997
Musikhandschriften mit Werken von Bach-Schülern in der Danziger Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaften w: Musikalische Beziehungen zwischen Mitteldeutschland und Danzig im 18. Jahrhundert. Konferenzbericht Gdańsk 20.-22. November 2000, red. D. Popinigis, K.-P. Koch, Studio, Sinzig 2002
Muzyczne aspekty pobytu Chopina w Szafarni w: Szafarni – moje uszanowanie. Fryderyk Chopin na ziemi dobrzyńskiej, red. K. Chruściński, Rypin - Szafarnia 2004
Muzyka ludowa Kaszub w: Dzieje wsi pomorskiej. V międzynarodowa konferencja naukowa, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Dygowo-Szczecin 2006
National Elements in the Music of Henryk Mikołaj Górecki w: Nationale Musik im 20. Jahrhundert. Kompositorische und soziokulturelle Aspekte der Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Konferenzbericht Leipzig 2002, red. H. Loos, S. Keym, Lipsk 2004
Neoklasyczny idiom muzyki Tadeusza Kasserna w: „Aspekty muzyki”, red. T. Błaszkiewicz i inni,  t. 1, Gdańsk 2011
Opera „Sun up” (1952) Tadeusza Zygfryda Kasserna. Koherencja warstwy muzycznej w: Język - System - Styl - Forma w muzyce, red. B. Mielcarek-Krzyżanowska, V. Przech, część VI i VII, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003
Pieśń francuska w pierwszej połowie XX wieku w: Aspekty muzycznego wykonawstwa, red. J. Krassowski, „Zeszyty Naukowe nr 31”, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 1993
Pieśń solowa przez pryzmat związków muzyki ze słowem w: „Zeszyty Naukowe nr 29-30”, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 1991
Pieśni Ignacego Jana Paderewskiego do słów Adama Mickiewicza w: Pieśń polska. Rekonesans, „Muzyka i liryka”, tom 10, red. M. Tomaszewski, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2002
Pieśni solowe drugiego pokolenia kompozytorów polskich XX wieku w: Język-System-Styl-Forma, część V, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000
Polnische evangelische Gesangbücher in Danzig (1586-1803) w: Das geistliche Lied im Ostseeraum, red. E. Ochs i inni, Frankfurt am Main 2004
Poznańskie dni Tadeusza Zygfryda Kasserna w: W muzycznym Poznaniu. Tradycje i współczesność (Musica practica, musica theoretica 7), red. T. Brodniewicz i inni, Poznań 2004
Reception of Andrzej Panufnik’s Work in the Great Britain w: Andrzej Panufnik’s Music and its Reception, red. Jadwiga Paja-Stach, Musica Iagellonica, Kraków 2003
Rękopisy sinfonii Grauna z Biblioteki Gdańskiej PAN w: Źródła muzyczne. Krytyka. Analiza. Interpretacja. Materiały z XXVIII Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich, Gdańsk, 7-8 maja 1999, red. L. Bielawski, J. K. Dadak-Kozicka, Związek Kompozytorów Polskich, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999
Rękopisy z muzyką uczniów Jana Sebastiana Bacha w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN w: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski, red. E. Wojnowska, L. Bielawski, J.-K. Dadak-Kozicka, Związek Kompozytorów Polskich, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003
Sonatiny fortepianowe Kasserna z punktu widzenia stylu muzycznego w: XIV Muzyka fortepianowa, red. J. Krassowski i inni, Gdańsk 2007
Styl muzyczny opery „Comedy of the Dumb Wife” Tadeusza Kasserna (1953) w: „Forum Muzykologiczne”, Profesorowi Józefowi M. Chomińskiemu w stulecie urodzin – in memoriam. Gatunek muzyczny, teorie, zastosowania, przemiany, 2007
Styl muzyczny opery “Sun up” (1952) Tadeusza Kasserna w: „Forum Muzykologiczne”. Numer jubileuszowy na 60-lecie Związku Kompozytorów Polskich. Witold Lutosławski – osoba i dzieło, Style muzyczne – konteksty historyczno – kulturowe, 2005
Styl późny Tadeusza Zygfryda Kasserna na przykładzie opery „The Anointed” w: Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, red. E. Borkowska, E. Knapik, tom 2, Katowice 2006
Tadeusz Kassern jako krytyk muzyczny „Nowego Kuriera” (1929-1933) i „Dziennika Poznańskiego” (1933-1939) w: Krytyka Muzyczna. Teoria. Historia. Współczesność, red. M. Bristiger i inni, Zielona Góra 2009
“The Beggar’s Opera” J. Gaya i J. Ch. Pepuscha oraz jej nowe wersje autorstwa F. Austina, K. Weilla, B. Brittena i innych w: Dzieło muzyczne i jego rezonans (4), The Musical Work and its Resonance (4), red. A. Nowak, Bydgoszcz 2008
The music of Krzysztof Olczak w: Musica Baltica. Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum, red. E. Ochs, N. Schüller, L. Winkler, „Deutsche Musik im Osten" 8, Academia Verlag, Sankt Augustin 1996
Utwory Tadeusza Kasserna z okresu „spotęgowanego napięcia””: „Sonatina kolędowa” na fortepian i „Tryptyk żałobny” na głos z fortepianem w: Muzyka religijna – między epokami i kulturami, red. K. Turek, B. Mika, t. III, Katowice 2012
Values of Paweł Szymański’s Music w: Music: Function and Value. Proceedings of the 11th International Congress on Musical Signification. Kraków, Poland, October 2, 2010, red. T. Malecka, M. Pawłowska, t. 2, Kraków 2013
Wielokulturowość i uniwersalizm w operach Tadeusza Zygfryda Kasserna w: Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej, Materiały XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP, 18-20 września 2002, red. A. Matracka-Kościelny, Związek Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, Warszawa - Podkowa Leśna 2002
Wojenne i powojenne utwory Tadeusza Kasserna - świadectwa kompozytora, który dotknął biegunów ludzkiej egzystencji w: „Forum Muzykologiczne”, Odwieczne pieśni w muzyce, kulturze i w człowieku. Mieczysławowi Karłowiczowi w stulecie śmierci. Muzykologia i edukacja: przybliżanie muzyki, objaśnianie kultury, 2009
artykuły

Pieśni solowe Zygmunta Mycielskiego. Poetyka sformułowana i immanentna, „Muzyka” 1994 nr 4, s. 109-125
„Archanioł Gabriel polskich muzyków”. Działalność Tadeusza Zygfryda Kasserna w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku od grudnia 1945 do grudnia 1948, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 14, s. 34-39
„Komedia o niemej żonie” Tadeusza Kasserna w Teatrze Wielkim w Poznaniu, „Krytyka Muzyczna” nr 5/2011, red. M. Bristiger i inni, s. 1-5
Opera „The Anointed” Tadeusza Kasserna jako kompozytorska odpowiedź na Holocaust, „Muzykalia VII/ Judaica 2, red. M. Bristiger i inni, s. 1-9
Prawykonanie opery „Sun-up” Tadeusza Kasserna w Nowym Jorku w 1954 roku, „Ruch Muzyczny” 2007 nr 8, s. 30-32
Prawykonanie opery Tadeusza Kasserna, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 13, s. 28-30
Tadeusz Kassern – zapomniany kompozytor polski, „Zaufanie” 2005 nr 1 (7), Gdańsk, s. 17-18
The rediscovery of “Comedy of the Dumb Wife” (1953) by Polish composer Tadeusz Kassern, “Studies in Musical Theatre” [Wielka Brytania], Volume 4 Number 1, 2010, s. 45-52
Wartości muzyki Pawła Szymańskiego, „Krytyka Muzyczna” nr 5/2011, red. M. Bristiger i inni, s. 1-12
Z konsula emigrantem politycznym. Przyczynek do biografii Tadeusza Kasserna, „Ruch Muzyczny” 2007 nr 6, s. 33-35
hasła encyklopedyczne

Kassern Tadeusz Zygfryd w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, red. L. Finscher, Personentail 9, Kassel 2003, szp. 1531-1532
Kassern, Tadeusz Zygfryd w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, red. M. Podhajski, tom II, Biogramy, Gdańsk-Warszawa 2005, s. 366-370
Pomorscy Kostkowie na kartach historii muzyki polskiej okresu Renesansu w: Jerzy Kostka, Kostkowie herbu Dąbrowa, Koszalin 2010, s. 400-408
Tadeusz Zygfryd Kassern w: XXV Warszawskie Spotkania Muzyczne. Muzyka dawna – muzyka nowa, 7-15 maja 2011 [program festiwalu], Warszawa 2011, s. 42