Polmic - FB

muzykolodzy (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Leon Markiewicz, muzykolog, pedagog, publicysta; ur. 23 września 1928, Wilno. W latach 1949-55 studiował pedagogikę i teorię muzyki w PWSM w Katowicach. Pracę magisterską Kunst der Fuge Jana Sebastiana Bacha napisał pod kierunkiem Adama Mitschy. Już w 1952 roku zajął się działalnością pedagogiczną; w 1955 rozpoczął pracę w PWSM w Katowicach. W 1970 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji Forma fugi u klasyków wiedeńskich przygotowanej pod kierunkiem Zofii Lissy na UW. Równolegle z pracą dydaktyczną prowadzoną w Akademii Muzycznej w Katowicach, pełnił na tej uczelni funkcje: w latach 1968-70 - kierownika Katedry Teorii Muzyki, w latach 1972-76 - kierownika Katedry Problematyki Wychowania Muzycznego oraz w roku 1975 prorektora i w latach 1979-81 rektora. W latach 1981-04 był kierownikiem Katedry Wychowania Muzycznego. Związany również z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Częstochowie, w latach 1978-91 był kierownikiem Zakładu Wychowania Muzycznego, a od 1985 - dyrektorem Instytutu Wychowania Artystycznego. W 1984 roku uzyskał tytuł profesora sztuki muzycznej. W 1997 roku habilitował się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk rozprawą Bolesław Szabelski - życie i twórczość. Wykładał teorię i historię muzyki, edukację muzyczną oraz pedagogikę instrumentalną. Od 1999 roku jest profesorem na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (wykłady monograficzne i seminaria magisterskie).
Od 1964 roku jest członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. W latach 1966-76 był wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego SPAM. Od 1975 roku jest wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowania Muzycznego (polskiej sekcji ISME). Wieloletni członek a następnie ekspert do spraw teorii muzyki przy Radzie Wyższego Szkolnictwa Artystycznego.
Za swoją działalność uhonorowany został wieloma nagrodami oraz odznaczeniami. Otrzymał m.in.: Złotą Odznakę SPAM (1970); Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II st. (1975, 1982), I st. (1980, 1988); Złotą Odznakę Polskiej Sekcji ISME (1979); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979); Nagrodę Zespołową Prezesa Rady Ministrów (1985); Nagrodę Zespołową Ministra Kultury i Sztuki I st. (1987); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1997).

twórczość

W działalności naukowej Leon Markiewicz zajmuje się analizą dzieł muzycznych (zwłaszcza polskich kompozytorów współczesnych), wybranymi okresami historii muzyki (w tym ze szczególnym uwzględnieniem śląskiej kultury muzycznej w jej przejawach profesjonalnych i amatorskich), jak również pedagogiką muzyczną, problematyką wychowania muzycznego w szkole oraz współczesnymi formami popularyzacji muzyki. W swojej pracy naukowej interesuje się szczególnie twórczością Bolesława Szabelskiego, Karola Szymanowskiego i Grzegorza Fitelberga. W jego dorobku znajduje się ok. 140 publikacji.
Obok działalności naukowej, prowadzi działalność publicystyczną i popularyzatorską (od 1958 roku na łamach pism muzycznych oraz prasy codziennej ukazało się ok. 300 recenzji i publikacji jego autorstwa), zasiada w jury wielu konkursów i przeglądów zespołów amatorskich. W latach 1987-2003 pełnił funkcję dyrektora i sekretarza Jury Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

literatura wybrana

Konieczna Aleksandra Markiewicz Leon w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000

publikacje

książki

25 lat archiwum śląskiej kultury muzycznej przy Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 1995
Michał Spisak 1914-1965, Muzeum Miejskie "Sztygarka", Dąbrowa Górnicza 2005
Grzegorz Fitelberg - życie i dzieło, Fibak Marquard Press S.A., Katowice 1995
Grzegorz Fitelberg. The great polish conductor 1879-1953. Grzegorz Fitelberg International Competition for Conductors, The Musical Foundation of the Grzegorz Fitelberg International Competition for Conductors, Katowice 1999
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, Katowice 1965
Bolesław Szabelski (1896-1979), Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Katowicach i Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 1991
Bolesław Szabelski - życie i twórczość, PWM, Kraków 1995
Karol Stryja 1915-1918, Galeria Artystyczna Miasta Katowice, Katowice 2004
Karol Szymanowski - o Chopinie - o własnej twórczości - o pedagogice, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 1995
Kronika śląskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 1975-1986, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 1998
Wybrane zagadnienia pedagogiki muzycznej. Materiały pomocnicze dla kandydatów na nauczycieli gry instrumentalnej, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2000
Z historii Filharmonii Zabrzańskiej. Pół wieku muzyki, Zabrze 1999
Zdenko Karol Rund (1889-1962) kapelmistrz, kompozytor, pedagog, Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Katowicach, Katowice 1997
Markiewicz Leon, Miliczek Róża Viva il Maestro. Rozmowy o życiu i muzyce (z Karolem Stryją), Fundacja Muzyczna Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, Katowice 1998
rozprawy

50 lat radzieckiej twórczości muzycznej w: „Zeszyty Naukowe PWSM w Katowicach” nr 13, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Katowice 1973
Aspekt humanistyczny we współczesnej muzyce polskiej w: II Sympozjum Przedstawicieli Bibliotek i Ośrodków Dokumentacji Muzycznej Krajów Socjalistycznych. Katowice - Kraków 27-30 IX 1976, Katowice 1977
Bolesław Szabelskis musik nach 1958: bruch oder kontinuität? w: Kunst-Gespräche. Musikalische Begegnungen zwischen Ost und West, red. P. Andraschke, E. Spaude, Freiburg / Breisgau 1998
Cechy stylistyczne muzyki Bolesława Szabelskiego w: „Zeszyt naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach” nr 1, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Katowice 1962
Das Archiv der Schlesischen Musikkultur an der Bibliothek der Musikakademie in Kattowitz w: Die Musik der Deutschen im Osten und ihre Wechselwirkung mit den Nachbarn, Gudrun Schrőder Verlag, Kőln 1994
Das polnische Massenlied w: Sozialistische Musikkultur. Traditionen, Probleme, Perspektiven, Band II, Verlag Neue Musik, Berlin 1983
Die Oper in oberschlesien in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts w: „Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa”. Mitteilungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität, Chemnitz 1988
Die religiósen Inspirationen in der Musik von Karol Szymanowski w: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Bericht der Konferenz Chemnitz 28.-30. Oktober 1999, Chemnitz 1999
Dokonania muzyczne w: Kultura Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Studia i szkice, praca zbiorowa pod red. M. Fazana i A. Linerta, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1982
Formy krzyżowane u Beethovena w: Bericht űber den Internationalen Beethoven-Kongress 10-11 Dez. 1970 in Berlin, Berlin 1971
Fuga w twórczości klasyków wiedeńskich w: „Zeszyt Naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach” nr 16, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach, Katowice 1978
Funkcja chóru w twórczości Bolesława Szabelskiego w: III Ogólnopolska Sesja Naukowa na temat „Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej”, 2-6 września 1986 r., część III: Problemy wykonawcze muzyki współczesnej, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 1986
Glasbena vzgoja na poljskem. Das polnische Bildungs System des Musiklehrers w: Vidiki sodobne glasbene vzgoje. Aspekte der zeitgenossischen Musikerziehung, Lubljana 1987
Główne cechy i funkcje harmoniki w utworach Bolesława Szabelskiego w: Materiały z VI Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Gdańsk 1973
„II Symfonia” Bolesława Szabelskiego. Inspiracje - warsztat - stylistyka w: Górnośląski Almanach Muzyczny, zespół red. K. Bula przewodn. et al., „Śląsk”, Katowice 1988
Inspiracje religijne w muzyce Karola Szymanowskiego, w: "Przegląd Powszechny" 2003 nr 6, s. 459-473
Karol Szimanowskij o specifike kompozitorskogo tworczestva w: Karol Sziimanovskij. Vospominanija, statii, publikacii, Moskwa 1984
Karol Szymanowski a „Ogniwo” w: 50 lat w służbie pieśni. Wydanie Jubileuszowe Chóru Mieszanego „Ogniwo”, Katowice 1963
Karol Szymanowski a pedagogika muzyczna, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 1983
Katowicka działalność Grzegorza Fitelberga w: Tradycje Naukowe Polskiej Kultury Muzycznej, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 1996
Koncerty fortepianowe Bolesława Szabelskiego w: "Muzyka fortepianowa VI", Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 1985
Kronika ważniejszych aktów organizacyjnych w: 40 lat PWSM w Katowicach 1929-1969. Program Jubileuszowy, Katowice 1969
Muzyka Bolesława Szabelskiego w: „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach” nr 26, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 1993
Muzyka radziecka na „Warszawskiej Jesieni” w: Muzyka radziecka. Problematyka, recepcja. Materiały z sesji naukowej, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Gdańsk 1975
Muzyka współczesna, jej cechy warsztatowe i konsekwencje wykonawcze w: Problemy wykonawcze muzyki współczesnej, red. nauk. I. Marciniak, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1998
Narodziny Wielkiej Orkiestry w: Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 1935 -1995, Katowice, red. I. Siodmok, WOSPR, Katowice 1995
O pewnych cechach techniki kompozytorskiej w wokalno-instrumentalnych fugach klasyków wiedeńskich w: XIII Ogólnopolska Sesja Naukowa na temat „Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej”, 2-6 września 1986 r., Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 1987
Ostatnie utwory Bolesława Szabelskiego w: Horyzonty muzyki, red. J. Patkowski, A. Skrzyńska, PWM, Kraków 1970
Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach w: "Annales Silesiae", vol. I, PWN. Oddział Wrocławski, Wrocław 1960
Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach w: 30 lat PWSM w Katowicach, Kraków 1960
Polski ruch śpiewaczy. Kultura muzyczna w: Długoborski Wacław [et al.] Katowice, ich dzieje i kultura na tle regionu, red. naukowa W. Mrozek, Arkady, Warszawa 1976
Problem muzyki w polskim radiu i telewizji w świetle dotychczasowych publikacji w: Ogólnopolska Konferencja „Muzyka w Polskim Radiu i Telewizji” [referaty i skrót dyskusji], Wrocław 1966
Rola muzyki w kształtowaniu osobowości dziecka w: Polityka opiekuńcza PRL w świetle Deklaracji Praw Dziecka, praca zbiorowa pod red. J. Bińczyckiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 1981
Ruch amatorski a absolwenci wychowania muzycznego. Przyczynek do tematu: Stan i perspektywy chórów i orkiestr zrzeszonych w śląskim oddziale PZCHIO w: Tradycje Śląskiej kultury muzycznej VI, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 1992
Ryszard Wagner a chopinowska myśl harmoniczna w: „Zeszyt Naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach” nr 5, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Katowice 1964
Schlesische Volksmelodien im Werk von Witold Lutosławski w: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa, Academia Verlag, Sankt Augustin 1997
Śląskie tradycje regionalne i ich odbicie w twórczości kompozytorów środowiska katowickiego w: „Zeszyty Naukowe PWSM w Katowicach” nr 11, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Katowice 1974
„Stabat Mater” Karola Szymanowskiego w: "Zeszyt Naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach" nr 2, PWSM, Katowice 1963
Stosunek Szymanowskiego do Chopina w świetle własnych wypowiedzi w: Chopin a muzyka europejska 1, red. K. Musioł, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Katowice 1977
Stosunek Szymanowskiego do własnej twórczości w świetle wypowiedzi autorefleksyjnych w: Autorefleksja kompozytorska - Poetyka Muzyczna, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1983
Stosunek Szymanowskiego do własnej twórczości w świetle wypowiedzi autorefleksyjnych w: Markiewicz Leon Karol Szymanowski - o Chopinie - o własnej twórczości - o pedagogice, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 1995
Szabelski a Webern - jedność przeciwieństw? w: Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70. Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Kraków 8-10 grudnia 1983 r., red. L. Polony, Akademia Muzyczna w Krakowie, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Kraków 1986
Szymanowski a pedagogika w: Markiewicz Leon Karol Szymanowski - o Chopinie - o własnej twórczości - o pedagogice, Akademia Muzyczna im Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 1995
The system of music teacher education in Poland w: XIX ISME. International Conference. Abstracts, Helsinki 1990
Towarzystwo Muzyczne w Katowicach 1932-1939 w: Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej VII, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 1995
Twórczość chóralna kompozytorów środowiska katowickiego w latach 1945-1985 w: Śpiewaj ludu, śpiewaj złoty. Księga jubileuszowa Śpiewactwa Śląskiego 1910-1985, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1985
Twórczość polifoniczna klasyków wiedeńskich w świetle okoliczności biograficznych w: „Zeszyty Naukowe PWSM w Katowicach” (Wyd. jubileuszowe) nr 10, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Katowice 1969
Udział Lwowian w życiu muzycznym Śląska w: Wszechnica Górnośląska II. Udział Lwowian w życiu społecznym Górnego Śląska, red. M. Lubina, Związek Górnośląski, Katowice-Opole-Cieszyn 1991
V Symfonia - opus summum Bolesława Szabelskiego w: Polska muzyka współczesna. Kierunki - idee – postawy, red. M. Dziadek, D. Kadłubiec, Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Katowicach, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Katowice 2001
W służbie muzyki polskiej. Muzyka polska w nagraniach Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w: Trzydzieści lat Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji, Katowice 1975
Wiechowicz - Szymanowski. Z historii wzajemnych kontaktów i stosunków w: Stanisław Wiechowicz in memoriam. Materiały z sympozjum w 100-lecie urodzin i 30-lecie śmierci Stanisława Wiechowicza, Kraków, 26-27 listopada 1993 roku, pod red. J. Kurcza, Akademia Muzyczna. Katedra Wychowania Muzycznego, Zakład Chóralistyki, Kraków 1996
Wspominając Bolesława Szabelskiego (1896-1979) w: Górnośląski Almanach Muzyczny, tom II, zespół red. J. Bauman-Szulakowska et al., „Śląsk”, Katowice 1995
XXXV lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach w: „Zeszyt Naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach” nr 6, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Katowice 1965
Z problemów formy u Bolesława Szabelskiego w: „Zeszyty naukowe PWSM w Gdańsku” nr 13, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Gdańsk 1974
Z problemów współpracy polsko-niemieckiej w zakresie badań nad śląską kultura muzyczną w: Współczesność spadkobiercą tradycji: z problematyki śląskiej kultury muzycznej, red. J. Bauman-Szulakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2000
Z zagadnień analizy utworów dodekafonicznych w: Studia musicologica-aesthetica, theoretica, historica (Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Zofii Lissie), red. E. Dziębowska, Z. Helman, D. Idaszak, A. Nauer, PWM, Kraków 1979
Z zagadnień wpływu Bartóka na polską twórczość muzyczną w: „Zeszyty naukowe PWSM w Warszawie” nr 2, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Warszawa 1967
Z życia muzycznego w obozach oficerów polskich podczas II wojny światowej w: Życie muzyczne w obozach oficerów polskich podczas drugiej wojny światowej: 1939-1945, red. K. Musioł, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Katowice 1969
Zarys problematyki badań nad kulturą muzyczną Śląska w: Studia i rozprawy, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1971
Życie muzyczne w: Województwo katowickie w Polsce Ludowej, Katowice 1967
artykuły

„5 pieśni” Witolda Lutosławskiego, „Ruch Muzyczny” 1960 nr 5/6, s. 24-25
Bericht über das Roundtable „Schlesien” innerhalb des Internationalen Symposions Die Musik der Deutschen im Osten und ihre Wechselwirkung mit den Nachbarn, Institut fűr Ost-deutsche Musik, Rundbrief Nr 26, Feb. 1993
Bogat vir inspiracij. Iz sodobne poljsko glasbe, „Delo” Lubljana 25.XII.1976, s. 30
Bolesław Szabelski w opiniach uczniów i przyjaciół, „Zaranie Śląskie” 1986 nr 1/2, s. 50-65
„Choros I” Henryka Góreckiego, „Ruch Muzyczny” 1964 nr 20, s. 8
„Concertino da camera” Józefa Świdra, „Ruch Muzyczny” 1963 nr 2, s. 10-12
Das grosse Opern-und Ballett-Theater in Warschau, „Darstellung plus Technik Wűrzburg” 1965/66 nr 1, s. 350-357
Dwugłos o „Polifonii renesansu” Hieronima Feichta [z Marią Szczepańską], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 8, s. 25-27
Dyrygenci z wyższymi studiami. Nadprodukcja czy brak?, „Życie Muzyczne” 1990 nr 3, s. 20-23
Działalność chórów śląskich 1975-1986 [„Echo” w Radlinie, „Hejnał” w Piotrowicach, „Hejnał” w Mysłowicach, „Chopin” w Siemianowicach, „Roger” w Rudach Wielkich, orkiestra dęta kopalni „Gottwald” w Katowicach, kopalni R, „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej], „Śpiewak Śląski” 1997 nr 2-3, s. 29-37
Działalność chórów śląskich 1975-1986 [„Ogniwo” w Katowicach, „Mickiewicz” w Niedobczycach, „Seraf” w Rybniku], „Śpiewak Śląski” 1996 nr 3-4, s. 15-19
Działalność chórów śląskich 1975-1986 [Zespół Pieśni i Tańca „Halka” w Piekarach-Kozłowej Górze, orkiestra dęta kopalni „Andaluzja” w Piekarach-Brzozowicach, kopalni „Julian” w Piekarach], „Śpiewak Śląski” 1997 nr 3/4, s. 26-29
„Elementy” Henryka Góreckiego, „Ruch Muzyczny” 1965 nr 17, s. 9
Fascynacje i satysfakcje muzyczne. Karol Stryja o Szabelskim, Kilarze, Góreckim, „Ruch Muzyczny” 1998 nr 6, s. 34-36
Fascynacje i satysfakcje muzyczne. Karol Stryja o Szymanowskim i Lutosławskim, „Ruch Muzyczny” 1998 nr 5, s. 8-10
Formy krzyżowane u Beethovena, „Muzyka” 1971 nr 4, s. 44-54
„Freski symfoniczne” Kazimierza Serockiego, „Ruch Muzyczny” 1964 nr 20, s. 9
Fryderyk Chopin w świetle wypowiedzi Karola Szymanowskiego, „Zaranie Śląskie” 1975 nr 2 s. 254-267
Fryderyk Chopin w świetle wypowiedzi Karola Szymanowskiego, „Zaranie Śląskie” 1975 nr 2, s. 254-267
Groteska, humor i dowcip jako środki wyrazu w muzyce Dymitra Szostakowicza, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1993 nr 3/4, s. 94-100
Główne tendencje twórcze w katowickim środowisku kompozytorskim, „Muzyka” 1974 nr 2, s. 22-30
„II Symfonia” Witolda Lutosławskiego, „Muzyka” 1968 nr 2, s. 67-76
Karol Szymanowski a pedagogika muzyczna, „Ruch Muzyczny” 1984 nr 3, s. 3-4; nr 4 s. 5-6
„Koncert fletowy” Bolesława Szabelskiego, „Ruch Muzyczny” 1965 nr 17, s. 11
Kształtowanie gustów estetycznych młodzieży przez telewizję na przykładzie programu dla nastolatków „LUZ”, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1995 nr 1, s. 64-68
La education de los profesores de musica en Polonia, „Musica y education” Madrit 1995 nr 23, s. 81-90
„Les sons” Witolda Szalonka, „Ruch Muzyczny” 1965 nr 17, s. 13
Mały słownik śląskich kompozytorów współczesnych, Kalendarz TRZZ, Katowice 1967
Mickiewicz a muzyka, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1999 nr 1, s 1-6
Mickiewicz a muzyka, „Śląsk” 1998 nr 12, s. 28-30
Między orfickim a prometejskim motywem sztuki. Śladami sprawczych sił twórczości, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1993 nr 2, s. 26-31
Model nauczyciela - magistra sztuki w zakresie wychowania muzycznego, „Poradnik Muzyczny” 1976 nr 1, s. 7-8
Muzyka młodzieżowa a wychowanie muzyczne w szkole, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1986 nr 1/4, s. 7-16
Muzyka współczesna, jej cechy warsztatowe i konsekwencje wykonawcze, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1997, s. 14-25
„Nicolao Copernico dedicatum” Andrzeja Koszewskiego, „Ruch Muzyczny” 1971 nr 18, s. 12-13
Niekotorye woprosa analiza dodekafoniczeskih proizwiedienij, „Bolgarska muzyka” 1971 nr 7
Nowa symfonia Bolesława Woytowicza, „Ruch Muzyczny” 1964 nr 14, s. 12-14
O granicach dźwięku i słowa w pedagogice muzycznej, „Poradnik Muzyczny” 1988 nr 2, s. 17-18
O ideałach, teoriach i praktyce pedagogiki sztuki odtwórczej, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1996 nr 3-4, s. 1-17
O muzyce dla dzieci i młodzieży w polskim radiu i telewizji, „Ruch Muzyczny” 1990 nr 10, s. 1-2
O podstawach dokumentacji amatorskiego ruchu muzycznego, „Śpiewak Śląski” 1989 nr 1, s. 8-13
Paderewski jako uczeń i pedagog, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1992 nr 4, s. 1-26
Pedagogiczna działalność Karola Szymanowskiego, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1983 nr 2, s. 41-62
Piewca dwóch muz (Konstanty Ildefons Gałczyński), „Ruch Muzyczny” 1958 nr 2, s. 14-18
Po powrocie z Paryża. Rozmowa z Wojciechem Kilarem, „Ruch Muzyczny” 1961 nr 5, s. 3-4
Poetyka muzyczna Henryka Mikołaja Góreckiego, „Odra” 1996 nr 4, s. 68-72
Pol stoletja glasbene ustvarjalnosti, „Glasbena mladina” Lubljana 1973 nr 2, 3, 4
Pół wieku Orkiestry Symfonicznej w Zabrzu, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 20, s. 6-7
„Preludia” Bolesława Szabelskiego, „Ruch Muzyczny” 1963 nr 22, s. 12-13
Requiem dla śląskich chórów i orkiestr. Dokumentacja działalności chórów: „Halka” w Bytomiu, „Echo” i „Kolejarz” w Katowicach, „Paderewski” w Świętochłowicach; orkiestr dętych: Huty „Katowice” w DOKP w Katowicach, Zakładów Papierniczych w Kluczach, Huty „Florian” w Świętochłowicach, Zakładów „Zamet” w Tarnowskich Górach-Strzybnicy, huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu, „Śpiewak Śląski” 1994 nr 293/4, s. 4-18
„Riff 62” Wojciecha Kilara, „Ruch Muzyczny” 1963 nr 2, s. 10
Rola muzyki w kształtowaniu osobowości dziecka, „Poradnik Muzyczny” 1984 nr 2
Rozmowa z Henrykiem Góreckim, „Ruch Muzyczny” 1962 nr 17, s. 6-8
Scrisorile lui Witold Lutosławski catre Grzegorz Fitelberg in perioda „Realismului socialist”, „Musica” 2001 (An. XII) nr 4, s. 71-75
Śląskie melodie ludowe w twórczości Witolda Lutosławskiego, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1995 nr 2, s. 28-39
Spór o polską muzykę współczesną, „Poradnik Muzyczny” 1976 nr 3, s. 2-5; nr 4, s. 4-6
„Springfield sonnet” Wojciecha Kilara, „Ruch Muzyczny” 1965 nr 17, s. 8
Stanisław Wiechowicz o Karolu Szymanowskim, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1994 nr 1/2, s. 27-32
Stare i nowe w muzyce Bolesława Szabelskiego, „Ruch Muzyczny” 1962 nr 18, s. 9-10
Stosunek Szymanowskiego do własnej twórczości w świetle wypowiedzi autorefleksyjnych, „Zaranie Śląskie” 1980 nr 3, s. 533-551
Studia dla jutra. Tematyka społecznego ruchu muzycznego w pracach magisterskich, „Życie Muzyczne” 1995 nr 9/10, s. 14-16
Szabelski a Webern - jedność przeciwieństw?, „Ruch Muzyczny” 1984 nr 3, s. 3-4
Szymanowski a pedagogika, „Poradnik Muzyczny” 1987 nr 7/8, s. 5-6; nr 9, s. 3-6; nr 10, s. 6-9
Szymanowski w Katowicach, „Ruch Muzyczny” 1965 nr 6, s. 4
The past and present of polish musical culture, „International Music Education. ISME Yearbook” (Papers of the 14-th International Conference of the ISME held in Warsaw Poland 1980), vol. VIII, 1981, s. 37-43
„Trzy sonety na orkiestrę” Bolesława Szabelskiego, „Ruch Muzyczny” 1959 nr 8, s. 11-15
Twórczość chóralna kompozytorów środowiska katowickiego w latach 1945-1985, „Życie Muzyczne” 1985 nr 10, s. 16-28
Twórczość Karola Szymanowskiego w aspekcie inspiracji pozamuzycznych, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1997 nr 4, s. 20-36
W 90-lecie śląskiego społecznego ruchu muzycznego, „Śpiewak Śląski” 2001 nr 1 (332), s. 16-20
W obliczu muzycznego dwudziestolecia, „Zaranie Śląskie”, zeszyt 1, 1965, s. 44-69
W trzydziestolecie Polskiej Sekcji ISME 1964-1994, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1995 nr 1, s. 24-27
Witold Szalonek o Darmstacie i „Wyznaniach” (wywiad), „Ruch Muzyczny” 1960 nr 22, s. 22
Wojciech Kilar - en nutida komponist, „Nutida musik” Stockholm 1965/6 nr 1-2, s. 18-21
Wspomnienie o Karolu Stryi. Jak można było tak wiele osiągnąć, „Śląsk” 1998 nr 4, s. 38-40
Wychowanie muzyczne w szkole a mass media, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1992 nr 2, s. 56-64
Właściwości tonalno-harmoniczne tematów fug Szymanowskiego, „Muzyka” 1969 nr 2, s. 53-67
Z aktualnych problemów dydaktycznych i strukturalnych wyższego szkolnictwa muzycznego, „Ruch Muzyczny” 1985 nr 8, s. 3-6
Z problematyki związków Jana Sebastiana Bacha z Polską, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1993 nr 3/4, s. 49-56
Z zagadnień pedagogiki muzycznej (1). Pedagogika gry instrumentalnej - teorie i problematyka, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1998 nr 1, s. 1-20
Z zagadnień pedagogiki muzycznej (2). Problematyka pedagogiczno-psychologiczna w dorobku współczesnych polskich pedagogów gry instrumentalnej, „Kwartalnik Polskiej Pekcji ISME” 1998 nr 2, s. 1-16
Z zagadnień pedagogiki muzycznej (3). Dydaktyka ogólna a nauczanie gry instrumentalnej, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1998 nr 3
Z zagadnień recepcji polskiej muzyki współczesnej w latach 1945-1975 w świetle krytyki muzycznej, „Zaranie Śląskie” 1976 nr 3, s. 429-447
redakcje naukowe

30 lat PWSM w Katowicach, Kraków 1960
Korespondencja Grzegorza Fitelberga z lat 1941-1953 [wybór, opracowanie, redakcja Leon Markiewicz], Fundacja Muzyczna Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, Katowice 2003
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Szymanowski Karol Uwertura koncertowa w: Dzieła wszystkie Karola Szymanowskiego, tom 1, wstęp, redakcja, komentarz wydawniczy Leon Markiewicz, PWM, Kraków 1967