Polmic - FB

muzykolodzy (J)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Maciej Jabłoński,

muzykolog, organizator życia muzycznego, publicysta, redaktor; ur. 13 lutego 1962, Poznań; zm. 13 września 2017, Poznań. W latach 1981-1987 studiował muzykologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1987 roku obronił pracę magisterską pt. Wybrane zagadnienia semiotycznej refleksji nad muzyką w świetle triadyczno-trychotomicznej teorii znaku Charlesa S. Peirce'a, a w 1999 roku uzyskał stopień doktora na postawie pracy pt. Muzyka jako znak. Wokół semiotyki muzyki Eero Tarastiego. W 2013 roku nadano mu stopień doktora habilitowanego na podstawie korpusu prac jednotematycznych poświęconych tematowi Filozoficzne i metodologiczne problemy współczesnej muzykologii: w poszukiwaniu nowego paradygmatu
Od 1987 roku pracował w Zakładzie Muzykologii Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu (przekształconym w 2001 roku w Katedrę Muzykologii), w latach 1987-1999 jako asystent, a od 2000 roku na stanowisku adiunkta. W 1994 roku założył Agencję Artystyczną „Art-Power”, zajmującą się organizacją festiwali i koncertów na terenie Polski i będącą oficjalnym reprezentantem Ewy Podleś w Polsce. Od 1 maja 1992 do 31 sierpnia 1994 był dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu.
Rdzeń jego zainteresowań naukowych stanowiły semiotyka muzyki, estetyka muzyki, metodologia muzykologii oraz historia i teoria opery.

Uczestniczył w wielu konferencjach muzykologicznych: w Poznaniu, Warszawie, Radziejowicach, Bydgoszczy, Cremonie, Helsinkach. Brał udział w organizacji wielu konferencji, festiwali i koncertów: zorganizował (wraz z Janem Stęszewskim, z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM w Poznaniu) trzy edycje International Musicological Conferences „Interdisciplinary Studies in Musicology” w Poznaniu (22-25.11.1991, 15-17.10.1993, 26-28.04.1996, 29-30.11.1998), ogólnopolską konferencję muzykologiczną „Twórczość G. Rossiniego w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM, Poznań 28-29.02.1992), międzynarodową konferencję muzykologiczną „Louis Spohr - Werk und Leben” (z ramienia Komisji Naukowej Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, Poznań 4.12.1992), koncert „Res Facta - Muzyka argentyńska” (z ramienia Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, Poznań 5.01.1994), współorganizował pod względem merytorycznym, wraz z prof. Eero Tarastim, „I Polish – Finnish Musicological Symposium” (Helsinki 19-24.11.1994).
Zorganizował (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM w Poznaniu) międzynarodową konferencję muzykologiczną „Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych w XX wieku” (Poznań 14-16.03.1996), festiwal „Tadeusz Szeligowski in memoriam” (Agencja Artystyczna „Art-Power” z ramienia Władz Miasta Poznania i Wojewody Poznańskiego, Poznań 28.02-3.03.1997), I Forum edukacji muzycznej „Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM i Władz Miasta Poznania, 4-6.06.1997), międzynarodową konferencję muzykologiczną „Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło z perspektyw muzyki XX wieku” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM wraz z Akademią Muzyczną w Poznaniu, Poznań 9-11.10.1997), pierwszą konferencję muzykologiczną „Opera polska w XX wieku” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM wraz z Akademią Muzyczną w Poznaniu, Poznań 19-21.03.1998), konferencję muzykologiczną „Adam Mickiewicz a kultura muzyczna XIX i XX wieku” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM wraz z Akademią Muzyczną w Poznaniu, Poznań 22-23.10.1998), współorganizował (z Danutą Jasińską i Marią Harajdą – Wojciechowską) Jubileusz 25-lecia Zakładu Muzykologii IHS UAM w Poznaniu (15 maja 1999), zorganizował konferencję muzykologiczną „Opera polska w XVIII i XIX wieku” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM wraz z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Akademią Muzyczną w Poznaniu, 17-18 maja 1999), konferencję muzykologiczną „Henryk Wieniawski – kompozytor i wirtuoz na tle kultury muzycznej XIX i XX wieku” (z ramienia Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu wraz z Zakładem Muzykologii IHS UAM, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Akademią Muzyczną, Poznań 14-15 kwietnia 2000), konferencję „Muzyka wobec sacrum” w ramach 36 festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna” (z ramienia Związku Kompozytorów Polskich wraz z Zakładem Muzykologii IHS UAM, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Akademią Muzyczną w Poznaniu, Poznań 5-6 kwietnia 2000), konferencję „Muzyka – erotyka – kultura” w ramach 37 festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna” (z ramienia Związku Kompozytorów Polskich wraz z Katedrą Muzykologii UAM, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Akademią Muzyczną w Poznaniu, Poznań 23-25 kwietnia 2002).
Był kierownikiem artystycznym Dni Muzyki G. Rossiniego (z ramienia Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, Poznań 28.02.-3.03.1992, pierwsze polskie wykonanie Messa per Rossini: komentarz muzykologiczny do programu festiwalu), a także dyrektorem artystycznym festiwali Dni Muzyki i Teatru (od 1992: 1-10.10.1992; 1-5.10.1993; 1-6.10.1994 – organizacja Teatr Wielki w Poznaniu; 1-10.10.1995; 22.09-9.11.1996; 7-11.10.1997; 16-23.10.1998; 1-16.10.1999; 29.09.-4.10.2000; 1-5.10.2001 – organizator: Agencja Artystyczna „Art-Power”).
Od 1989 współpracował w zakresie krytyki muzycznej z periodykami i prasą codzienną: „Ruchem Muzycznym”, „Wprost”, „Gazetą Wyborczą”, „Kurierem Polskim” i „Gazetą Poznańską” oraz Polskim Radiem – Program II, Radiem „Merkury” w Poznaniu oraz Rozgłośnią Radiową we Wrocławiu i Telewizją Polską – Ośrodkami we Wrocławiu i Poznaniu (liczne recenzje, felietony, wypowiedzi). Prowadził cykl 12 audycji pt. 400 lat opery (2000) oraz cykl audycji pt. Rok Giuseppe Verdiego (2002) w Radio Merkury S.A. w Poznaniu. Od 1994 współpracował z tygodnikiem kulturalnym „Wiadomości Kulturalne”. W 1989 roku opracował pod względem muzykologicznym spektakl „La Carozza” do muzyki W. A. Mozarta dla Teatru Wielkiego w Poznaniu we współpracy z reżyserem Robertem Skolmowskim.

Od 2010 Maciej Jabłoński prowadził ogólnopolski projekt naukowo-artystyczny „Laboratorium Myśli Muzycznej”.

Maciej Jabłoński był członkiem Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (1993-2002), Rady artystycznej ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu (w 1993), Kolegium pedagogicznego Wyższej Szkoły Sztuki Wokalnej w Poznaniu (w 1994), specjalnej komisji ds. Teatru Narodowego powołanej przez Ministra Kultury i Sztuki (od sierpnia do października 1997), Komitetu Honorowego III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. St. Moniuszki w Warszawie (w 1998 i 2001) oraz wice-prezesem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (1999-2001). Był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1992), Komisji Naukowej Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (od 1992), Kolegium redakcyjnego „Res Facta Nova” Warszawa – Poznań (od 1993), członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich (od 1998), członkiem Komitetu Redakcyjnego serii Poznańskie Studia Operowe wydawanej przez PTPN (od 1999), Prezesem Oddziału Poznańskiego Związku Kompozytorów Polskich (1999-2008), dyrektorem festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna” (od 1999 roku: 36 edycja Poznań 2000, 37 edycja Poznań 2002), członkiem Rady Artystycznej przy Teatrze Polskim w Poznaniu (od 2000), przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego (od 2002).
Otrzymał dwukrotnie Nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu: za działalność dydaktyczną i organizacyjną II stopnia (1999) oraz za działalność naukowo – badawczą II st. (2000), a za pracę Muzyka jako znak – Nagrodę ks. prof. Hieronima Feichta przyznawaną przez Sekcję Muzykologiczną Związku Kompozytorów Polskich za pracę naukową z dziedziny muzykologii (2000).

aktualizacja: wrzesień 2017 (wa)

literatura wybrana

Jabłoński Maciej w: Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners blaues Who is Who, Zug 2002

publikacje

książki

Krzysztof Meyer: Do i od kompozytora, Ars Nova, Poznań 1994
Krzysztof Meyer: Ein Komponistenportrait, Ars Nova / Bela Verlag, Poznań/ Köln 1998
Między ćwiartowaniem a tłumaczeniem snów. Eseje i ułamki z krytyki muzycznej, Wydawnictwo Poznańskie , Poznań 2011
Music as Sign (International Semiotic Institut, Imatra. Acta Semiotica Fennica, XXXVI, ed. E.Tarasti i in.), Helsinki 2010
Muzyka jako znak: wokół semiotyki muzyki Eero Tarastiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1999
rozprawy

(Prze)moc metafory [wspólnie z Marcinem Poprawskim] w: Studia dedykowane Paolo Emilio Carapezzy na Jego sześćdziesiąte piąte urodziny przez przyjaciół sycylijskich i polskich, „Res Facta Nova” 6 (15), Poznań 2003
Dzieła sztuki to gówienka maleńkie...". Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Musica practica, musica theoretica" (Akademia Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu, 11-13.03.2004), Poznań 2005, s.29-41
„Bez idioty nie sposób nam żyć... (nawet w Holandii)". O zagadce nieśmiertelności chaosu na marginesie „Życia z Idiotą” Alfreda Schnittkego i Wiktora Jerofiejewa w: Muzyka wobec tradycji. Idee - dzieło - recepcja [Księga pamiątkowa Profesor Ireny Poniatowskiej]. Studia pod redakcją Szymona Paczkowskiego, seria „Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis. Seria B”, tom XI, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004
Bonum ex integra causa. A dialog with Mieczysław Tomaszewski’s concept of integral interpretation, "Interdisciplinary Studies in Musicology”, Poznań vol. 12, 2012
Charlesa Seegera wizja muzykologii filozoficznej, „Res Facta Nova” 5 (14). Poznań 2002, s. 39-56
Cierpienie Syreny. Maria Callas w repertuarze ikon kultury XX wieku, „Image” vol.IV, 2006, nr 7/8, s.91-96. [także: „De Musica” XIII 2009]
Dialog z idolami. Trochę myśli niedoczesanych o krytyce muzycznej, „De Musica” 2005 vol. X
Do We Need a New Musicology Paradigm? Some T(h)eoretical Remarks w: Musicology on the Thereshold of the New Millenium. Materiały z międzynarodowej konferencji muzykologicznej Brno 25-27.09.2000 (Hrsg. von P. Macek), Editio Baerenreiter Praha, Brno 2001
Imag(inati)o triumphans. Some remarks on operology and Mariusz Trelinski’s theatre, "Images" vol. II, 2004, nr 3-4, s.156-161
Interpretacja semiotyczna a poznanie muzyki w: „Interpretacja muzyki”. XXVII Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich „Naukowe podstawy interpretacji muzyki”, Warszawa 24-25 kwietnia 1998 (pod red. Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej), Związek Kompozytorów Polskich, Akademia Muzyczna w Warszawie, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998
Is the Opera really sad? The Situation of the Opera Theatres in Poland w: Culture of the Time of Transformation. International Congress (ed. János Brendel, Stanisław Jakóbczyk), WiS Publishers, Poznań 1998
Jak wybrnęliśmy z analizy i jak do niej nie wracać? W: Muzyka jest zawsze współczesna. Księga Pamiątkowa Prof. Alicji Jarzębskiej (pod red. M. Woźnej-Stankiewicz i in.), Musica Jagiellonica , Kraków 2011, s. 803-815
Jerzy Kurczewski – kompozytor w: Jerzy Kurczewski. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin (pod red. Z. Pawlickiego), Ars Nova, Poznań 1994
Jestem ironistką. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (Poznań, 20-22.10.2008), „Forum Muzykologiczne”, ZKP, Warszawa 2009, s.220-225
Kilka uwag o potrzebie muzykologii filozoficznej w: Filozofia muzyki. Studia (pod red. Krzysztofa Guczalskiego), Musica Iagellonica, Kraków 2003
Krytyka muzyczna a etyka interpretacji. W: Krytyka muzyczna (pod red. M. Bristigera, R. Ciesielskiego i in.), Zielona Góra 2009, s. 11-22
Maria Callas: vocal acting and the ergathropic theory of musical work in: Musical Semiotics Revisited, Approaches to musical semiotics 4, “Acta semiotica Fennica XV” (ed. Eero Tarasti), The International Semiotics Institute, Helsinki 2003
Messa per Rossini – uwagi do idei tzw. kompozycji zbiorowej w: Twórczość G. Rossiniego w dwusetną rocznicę urodzin. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Poznań 28-29.02.1992 (pod red. Macieja Jabłońskiego), Ars Nova, Poznań 1993
Między ćwiartowaniem a wykładaniem snów. W: Krytyka muzyczna (pod red. M. Bristigera, R. Ciesielskiego i in.), Zielona Góra 2009, s. 253-261
Między melancholią a ekstazą. O całkiem banalnych rozterkach muzykologa. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (Warszawa, 22-24.10.2009), „Krytyka muzyczna” I, 2010
Music as a Medium of Communication: Two Visions of Musicology, „Interdisciplinary Studies in Musicology”, vol. 7, Poznań 2008, s. 15-34
„Muzyka zdegenerowana”. Uwagi do pewnej wystawy w: Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych w XX wieku. Materiały międzynarodowej konferencji muzykologicznej, Poznań 14-16.03.1996 (pod red. Macieja Jabłońskiego, Janiny Tatarskiej), Poznań 1996
Muzykolog po wstrząsie i rybka Calvina w: Complexus Efferctuum Musicologiae. Studia Miroslao Perz Septuagenario Dedicata (pod red.Tomasza Jeża), Rabid, Kraków 2003
Nie pojmie dobrze teatru ten, kto choć raz nie zobaczył wyśmienitego przedstawienia operowego W: Ko - mediana. Księga Pamiątkowa Prof. Dobrochny Ratajczakowej (pod red. K. Kurek i in), Poznań 2013, s. 169-179
O czym nie można mówić, o tym trzeba mówić z wnętrza...”. Wystąpienie na Seminarium de Musica 22.10.2005, „Res Facta Nova” 9 (18), 2007, s. 187-200
Polish national stereotypes and its cultural determinants. Some remarkes on the operas of Stanisław Moniuszko in the perspective of XXth century "lingustic view of the world" w: Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache. Beitraege zur Kultur Ostmitteleuropas auf der Internationalen Konferenz, Potsdam 26-28.01.2003 (ed. Katrin Berwanger, Peter Kosta), Peter Lang, Frankfurt am Main 2005
Przeciw muzykologii. Wystąpienie na Seminarium de Musica 20.05.2006, „De Musica” 2006
Przyszpilić motyla…Kilka słów o teatrze operowym Mariusza Trelińskiego, „De Musica” XIII 2009
Reinholda Brinkmanna zaproszenie do rozmowy, czyli kto, z jakich powodów i czego oczekuje dziś od muzykologii?, „De Musica” 2004, vol. IX
Rozmowa, muzyka, zło…, ”Muzykalia” VI/ Judaica 1, 2008
Scena interpretacji? w: Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin (pod red. Małgorzaty Janickiej-Słysz, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001
Sens and Meaning. Elements of Jaroslav Jiranek Marxists Semantics of Music w: Interdisciplinary Studies in Musicology (pod red. Macieja Jabłońskiego i Jana Stęszewskiego), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1995
Structure of Musicological Communication. Some Preliminary Remarks w: Interdisciplinary Studies in Musicology: report from the First International Conference, Poznań 21-23.11.1991 (ed. by Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1993
Styl czy maniera? Marii Callas vocal acting jako ucieleśnienie ideału aktorstwa zaangażowanego w teatrze operowym. Referat na XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP (Gdańsk, 21-23.04.2005), ZKP, Warszawa 2005, s.91-98
The Integrity and Interpretation. Some remarks on philosophical musicology, „Res Facta” 12 (21), 2011, s. 63-74
The Musical Iconic Sign. A Theoretical Approach w: Contexts of Musicology. Vol. II. Księga Pamiątkowa Prof. Janowi Stęszewskiemu (pod red. Macieja Jabłońskiego), Ars Nova, Poznań 1998
„Truth in Music”. Theoretical Considerations w: Interdisciplinary Studies in Musicology: report from the Third International Conference, Poznań 26-28.04.1996 (ed. by Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1997
Values and Their Cognition in Charles S. Peirce Semiotics w: Music in the World of Ideas. Księga Pamiątkowa Prof. Michałowi Bristigerowi (pod red. Helen Geyer, Macieja Jabłońskiego i Jana Stęszewskiego), Ars Nova, Poznań 2001
Values and Their Cognition in Charles S. Peirce Semiotics w: Musical Semiotics in Growth (ed. by Eero Tarasti), Indiana Univ. Press., Bloomington 1996
What does semiotics have to say to the opera theatre? Some preliminary remarks in: Musical Theatre - Yesterday, Today, Tomorrow, Ljubliana 2002
artykuły

Adam Mickiewicz a muzyka polska i europejska, „Kronika Wielkopolski” nr 87 październik 1998, s. 1-15
Aktor w teatrze operowym cz. I, „Opcje” 2000 nr 4, s. 52-59
Aktor w teatrze operowym cz. II, „Opcje” 2000, nr 5, s. 65-73
Aktor w teatrze operowym cz. III, „Opcje” 2001, nr 1, s. 37-47
Charlesa Seegera wizja muzykologii filozoficznej, „Res Facta Nova” 2002 nr 5 (14), s. 39-56
Cykl rozmów z kompozytorem Krzysztofem Meyerem, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 8
Cykl rozmów z kompozytorem Krzysztofem Meyerem, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 25
Cykl rozmów z kompozytorem Krzysztofem Meyerem, „Ruch Muzyczny” 1990 nr 16
Cykl rozmów z kompozytorem Krzysztofem Meyerem, „Ruch Muzyczny” 1991 nr 12
Eero Tarastiego semiotyka muzyki, „Res Facta Nova” 1994 nr 1 (10), s. 42-48
Głód w operze, „Wiadomości Kulturalne” nr 3 (34), 15.01.1995
Holistyczne koncepcje semiotyczno-muzyczne, „Muzyka” XXXV, 1990 nr 4, s. 49-59
Kultura: odruch czy myśl?, „Wiadomości Kulturalne” nr 39 (123), 29.10.1996
Menedżerowie kultury, „Wiadomości Kulturalne” nr 30, 23.07.1995
Muzyka w perspektywie semiotycznej, „Muzyka” XXXV, 1990 nr 4, s. 39-51
Muzykologia jako pisanie i mówienie namiętności, „De Musica”, 2003
Nauczyciel i przyjaciel... O Jerzym Kurczewskim, „Wiadomości Kulturalne”, 24.09.1995
Nauczycielu, ucz się sam ...?, „Wiadomości Kulturalne”, nr 1 (185), 7.01.1996
Nie jestem moralistą Rozmowa z Florianem Dąbrowskim, „Ruch Muzyczny”, 4.10.1998
O kształt teatru operowego Rozmowa z dyrygentem Mieczysławem Dondajewskim, „Ruch Muzyczny” 1992
O narracji w muzyce i O przestrzeni w muzyce Wybór i tłumaczenie tekstów Eero Tarastiego [wraz z Anną Melerowicz], „Res Facta Nova” 1994 nr 1 (10)
Ograniczające koncepcje semiotyczno-muzyczne, „Muzyka” XXXVI, 1991 nr 1, s. 69-82
Opera narodowa znaczy sztuka przetrwania I cz., „Muzyka 21” 2001 nr 3, s.27-28
Opera narodowa znaczy sztuka przetrwania II cz., „Muzyka 21” 2001 nr 4, s. 54-56
Opera nie musi być patetyczno-narodowa, „Wiadomości Kulturalne” nr 2 (23), 8.01.1995
Polacy nie muszą być głusi. O duńskiej karcie muzyki, „Wiadomości Kulturalne” nr 19, 2.10.1994
Problem umuzykalnienia społeczeństwa, „Wiadomości Kulturalne” nr 31 (167), 3.08.1997
Rossini zamiast Rossiniego Komentarz do programu Teatru Wielkiego: G. Rossini, Semiramide. Premiera 28.05.1994 (pod red. Katarzyny Liszkowskiej), Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Poznań 1994
Sens i znaczenie. Elementy marksistowskiej semantyki muzyki Jaroslava Jiranka, „Muzyka” XXXVII, 1992 nr 3, s. 53-65
Teatr operowy – ale jaki?, „Ruch Muzyczny” 1998 nr 4
W sprawie pojęcia „prawdy” w muzyce, „Sztuka i Filozofia” 1998 nr 15, s. 138-149
Wdziełowstąpienie, „Opcje” 1998 nr 2, s. 5-7
Wielka idealizacja. Teatr Narodowy 1996-2001, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 21
Wmyślanie się w muzykologię, „Res Facta Nova” 2002 nr 5 (14), s. 57-108
Zajeżdżony Pegaz, „Wiadomości Kulturalne” nr 14, 28.08.1994
redakcje naukowe

Opera polska w XX wieku [wspólnie z Haliną Lorkowską i Janem Stęszewskim], Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1999
Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku [wspólnie z Janem Astriabem i Janem Stęszewskim], Poznań 1999
Contexts of Musicology [wspólnie z Danutą Jasińską, Bożeną Muszkalską i Ryszardem Wieczorkiem], vol. 1, Ars Nova, Poznań 1997
Contexts of Musicology [wspólnie z Danutą Jasińską, Bożeną Muszkalską i Ryszardem Wieczorkiem], vol. 2, Ars Nova, Poznań 1998
Florian Dąbrowski. Pisma o muzyce [wspólnie z Janem Stęszewskim], Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1998
Henryk Wieniawski. Kompozytor i wirtuoz na tle kultury muzycznej XIX i XX wieku [wspólnie z Danutą Jasińską], Rhytmos, Poznań 2000
Interdisciplinary Studies in Musicology [wspólnie z Janem Stęszewskim], t. I, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1993
Interdisciplinary Studies in Musicology [wspólnie z Janem Stęszewskim], t. II, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,, Poznań 1995
Interdisciplinary Studies in Musicology [wspólnie z Janem Stęszewskim], t. III, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1997
Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych w XX wieku Materiały międzynarodowej konferencji muzykologicznej, Poznań 14-16.03.1996 [wspólnie z Janiną Tatarską], Ars Nova, Poznań 1996
Mickiewicz i muzyka. Słowa – dźwięki – konteksty [wspólnie z Teresą Brodniewicz i Janem Stęszewskim], Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2000
Music in the World of Ideas Księga Pamiątkowa Prof. Michała Bristigera [wspólnie z Helen Geyer i Janem Stęszewskim], Ars Nova, Poznań 2001
Muzykologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999: tradycje, działalność, dokumentacja [wspólnie z Danutą Jasińską i Janem Stęszewskim], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999
Opera polska w XVIII i XIX wieku [wspólnie z Janem Stęszewskim i Janiną Tatarską], Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000
Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych [wspólnie z Janem Stęszewskim], Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1997
Res Facta Nova 1 (10), Ars Nova / Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1994
Res Facta Nova 2 (11), Ars Nova / Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1997
Res Facta Nova 3 (12), Ars Nova / Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1998
Res Facta Nova 4 (13), Ars Nova / Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2001
Res Facta Nova 5 (14), Ars Nova / Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002
Twórczość G. Rossiniego w dwusetną rocznicę urodzin Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Poznań 28-29.02.1992, Ars Nova, Poznań 1993
Twórczość G. Rossiniego w dwusetną rocznicę urodzin Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Poznań 28-29.02.1992, Ars Nova, Poznań 1993
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Czy muzykologia może być zbawiona? O potrzebie nowego paradygmatu Streszczenie, Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce PTPN za rok 1991, nr 109, s. 185-187
Joseph Kerman, Musicology Recenzja, „Muzyka” 1992 nr 1, s. 87-90