muzykolodzy (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Anna Czekanowska-Kuklińska,

etnomuzykolog; ur. 25 czerwca 1929, Lwów; zm. 18 października 2021, Warszawa. W latach 1947-52 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim, pracę magisterską pt. Pieśń ludowa Opoczyńskiego na tle problematyki etnograficznej obroniła w 1952 roku. Następnie podjęła studia doktoranckie (1953-1958), uzyskując stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Pieśni Biłgorajskie. Przyczynek do interpretacji pogranicza (1958, Uniwersytet Warszawski). W latach 1958-59 studiowała na Freie Universität w Berlinie oraz na uniwersytecie w Kolonii. W 1968 obroniła pracę habilitacyjną pt. Melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. W 1975 uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1983 – profesora zwyczajnego.

Na Uniwersytecie Warszawskim pracowała w latach 1953-1999, początkowo pełniąc funkcję asystenta (1953-1958), następnie adiunkta (1959-1969), docenta (1969-1974) oraz profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego (1975-1991). Była współzałożycielką z Marianem Sobieskim pierwszego w Polsce Zakładu Muzyki Ludowej (Etnomuzykologii) na Uniwersytecie Warszawskim (od 1958). W latach 1969-1999 była kierownikiem Zakładu Etnomuzykologii, a latach 1975-1991 - dyrektorem Instytutu Muzykologii. Wypromowała 7 doktorantów. Prowadziła badania naukowe w Konserwarium im. Czajkowskiego w Moskwie (1962), wykłady i badania w University of State Washington (1963) oraz liczne wykłady gościnne w Europie, Stanach Zjednoczonych i ZSRR, m. in. w Johannes Gutenberg University (Mainz, 1983-84), Pittsburg University, Duquesne University i University of Washington (1980-83) oraz w Durham University (1994). W latach 1999-2004 prowadziła wykłady oraz pełniła funkcję kierownika zakładu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2004 wykładała w prywatnej uczelni akademickiej z prawem nadawania doktoratów Collegium Civitas.

Anna Czekanowska była członkiem Związku Kompozytorów Polskich (od 1967), Sekcji Polskiej Societe Internationale de Musique Contemporaine (od 1983), International Folk Music Council / International Council for Traditional Music (od 1957), European Seminar in Ethnomusicology (od 1982), Society for Ethnomusicology (od 1975), British Forum for Ethnomusicology (od 1998), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1990), Towarzystwa Naukowego KUL (od 2003). Zasiadała w Zarządzie IFMC / ICTM (1976-1983) oraz ESEM (1990-1996), była wice-prezesem Sekcji Polskiej SIMC, członkiem honorowym ESEM (od 2002) i Sekcji Polskiej SIMC.

Za swoją działalność naukową została uhonorowana Nagrodą III stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego za rozprawę Melodie ludowe wąskiego zakresu w krajach słowiańskich (1973), Nagrodą II stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego za książkę Kultury Muzyczne Azji (1982), Nagrodą I stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego za Studien zum National Stil der polnischen Musik (1990) oraz Nagrodą Sekretarza I Wydziału PAN za Polish Folk Music - Slavonic Heritage - Polish Tradition - Contemporary Trends.

aktualizacja: 2014 (ab), 2021 (wa)

twórczość

Jako główna przedstawicielka slawistyki muzycznej w Polsce wiele studiów poświęciła badaniom nad pochodzeniem Słowian w perspektywie muzyczno-etnograficznej. Wynikiem była rozprawa, z zastosowaniem metod matematycznych, o ogólnosłowiańskich, archaicznych melodiach ludowych, które są zbliżone pod względem niewielkiej rozpiętości dźwiękowej do psalmodii chrześcijańskich (1972). Następnie opracowała problematykę stylu narodowego w muzyce polskiej i wydała pierwszy podręcznik o polskim folklorze muzycznym w języku angielskim (1990). Wcześniej zaś opracowała pierwsze kompendia metodologiczne z etnografii muzycznej do użytku akademickiego (1971, 1987).

Unikatowy w literaturze polskiej jest podręcznik i zarazem pierwsza obszerna praca polska na temat kultur muzycznych Azji, na tle których lepiej uwidacznia się specyfika kontynentu europejskiego jak i tradycji słowiańskich (1981). Książka dotycząca współczesnego stanu wybranych tradycji muzycznych na świecie (2008) dotyczy szczególnie wyrazistych kultur świata, które mimo przemian globalnych zachowały swą odrębność. Nowością tej pracy była szerokość ujęcia – refleksja autorki obejmuje, prócz Australii i Ameryki Południowej, wszystkie kontynenty; autorka dąży do opisania kultur muzycznych i przedstawia ich losy u schyłku XX wieku i na początku XXI wieku. Równocześnie jednak stale nawiązywała w mniejszych pracach do kultur muzycznych polskiego pogranicza wschodniego (oddziaływania „małych ojczyzn”) jak i do tradycji rodzinnej – dorobku znanego etnografa, antropologa i b. rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Jana Czekanowskiego, opracowując m.in. jego dzienniki z badań w Afryce w pierwszej dekadzie XX wieku.

Poświęciła również prace miastu dzieciństwa – Lwowowi (2010) oraz wspomnieniom kształtowania się muzykologii i etnomuzykologii polskiej na tle współpracy międzynarodowej (2015).

(prof. dr hab. Piotr Dahlig)

literatura wybrana

Czekanowska Anna w: Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners blaues Who is Who, Zug 2002
Czekanowska, Czekanowska-Kuklińska Anna w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN (pod red. Barbary Petrozolin-Skowrońskiej), t. 1, PWN, Warszawa 1997
Czekanowska, Czekanowska-Kuklińska Anna w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 6, PWN, Warszawa 2002
Czekanowska-Kuklińska Anna w: Encyklopedia Muzyki (pod red. Andrzeja Chodkowskiego), PWN, Warszawa 2001
Dahlig Piotr Czekanowska-Kuklińska Anna w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe (Hg. Ludwig Finscher), Personenteil, vol. 5, Bärenreiter / Metzler, Kassel / Stuttgart 2001
Ludwik Bielawski Czekanowska Anna w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „cd”, PWM, Kraków 1984
Szweykowski Zygmunt M. Czekanowska-Kuklińska Anna w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second edition (ed. by Stanley Sadie), vol. 6, Macmillan Publishers Limited, London 2001

publikacje

książki

Etnografia Muzyczna, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971
Etnografia Muzyczna [II wydanie], Pomorze, Bydgoszcz 1988
Etnografia Muzyczna [tłumaczenie rosyjskie] (pod red. E. Alekseev), Sovetsky Kompozitor, Moskwa 1983
Główne kierunki i orientacje etnomuzykologii współczesnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1983
Główne kierunki i orientacje etnomuzykologii współczesnej [II wydanie], Pomorze, Bydgoszcz 1988
Ku niedalekiej przeszłości (1948-2002). Z doświadczeń badacza i nauczyciela, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk , Poznań (w druku) 2015
Kultury muzyczne Azji, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1981
Kultury tradycyjne wobec współczesności: muzyka, poezja, taniec, Wydawnictwo Trio, Collegium Civitas, Warszawa 2008
Melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1972
Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska – dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Polish Folk Music - Slavonic Heritage - Polish Tradition - Contemporary Trends, Cambridge University Press, Cambridge 1990
Śladami ekspedycji Jana Czekanowskiego do Afryki Środkowej 1907-1909, Warszawa 2000
Świat rzeczywisty – świat zapamiętany: losy Polaków we Lwowie (1939-1941), Norbertinum, Lublin 2010
rozprawy

Kultury muzyczne Azji {niektóre rozdziały książki przedrukowane w: Etnomuzykologia Współczesna [II wydanie], Pomorze, Bydgoszcz 1987}
Pieśni Biłgorajskie. Przyczynek do Interpretacji Polskiego Pogranicza Południowo-Wschodniego „Prace i Materiały Etnograficzne” t. 18, cz. 2, Wrocław 1961
Studien zum National Stil der polnischen Musik „Kölner Beiträge zur Musikforschung“, Vol. 163, Gustav Bosse Verlag, Regensburg 1990
artykuły

A Reply to Wiliam Noll, “Ethnomusicology” (Journal of Society for Ethnomusicology), University of Illinois, vol. 41/1 (1997)
Adolf Chybiński i jego polscy uczniowie na uniwersytetach we Lwowie i w Poznaniu w: Konferencja „Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – Historia – Perspektywy” (pod red. Macieja Gołąba), Wrocław 2005
Adolf Chybiński jako Historyk i Pedagog w: Musica Humana, Lviv 2003
Akt Wykonania Muzycznego a Tożsamość Etniczna w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego (issue dedicated to Elżbieta Dziębowska for 70 years’ anniversary) (pod red. Małgorzaty Woźnej), Musica Iagellonica, Kraków 1999
Akt wykonania. Interpretacja czy Re-Interpretacja w: Interpretacja Muzyki (pod red. Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1998
Alan Merriam - Wspomnienie pośmiertne (1923-1980), „Muzyka” 1980 nr 25/4
Anschauen, Vergleichen, Interpretieren: Über die Bedeutung traditioneller Sammlungen und Methoden für die zeitgenössische Musikethnologie in: Ethnomusikologie und Historische Musikwissenschaft, Erich Stockmann zum 70. Geburstag (hrsg. von Christoph-Hellmut Mahling), Schneider, Tutzing 1997
Aspects of the Classical Music of Uighur People: Legend versus Reality, “Asian Music” vol. 14/1, Middletown-New York 1983
Badania nad kulturą muzyczną Azji w latach ostatnich (1963-1978), „Muzyka” 1980 nr 25/2,
Badania nad muzyką ludową w ostatnim dziesięcioleciu - 1945-1955, „Lud” nr 43, Wrocław 1958
Basic Genres and Institutions of Kazakh Music Tradition and the Concepts of their Preservation w: Music in the World of Ideas, The issue dedicated to Michał Bristiger (pod red. Jana Stęszewskiego, Macieja Jabłońskiego), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2001
Beiträge zur Frage der Modalitätstheorie unter dem Gesicht der slawischen Literatur [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Beiträge zur Frage der Modalitätstheorie unter dem Gesicht der slawischen Literatur, „Musik des Ostens“ Vol. 10, Bärenreiter, Kassel – Basel – London 1986
Chopin's Structure and the Structure of Myth w: “Chopin Studies” vol. 4, Warszawa 1994
Chopin's Structure and the Structure of Myth [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Clash of Cultures: Clash of Generations: Clash of Ideologies “East European Meetings in Ethnomusicology”, vol. 5 (ed. by Marin Marian Balasa), Bucharest 1998
Closer to the East than to the West: on the Musical Culture of East-West Borderland w: Byzantium and East Europe. Liturgical and Musical Links, In Honor of Milos Velimirović (ed. by N. Gerasimova-Persidskaya, I. Łozovaya), “Proceedings of the Russian Church Music Center, Moscow State Tchaikovsky Conservatory, Hymnology”, vol., Moscow 2003
Comparative and Quantitative Methods in International Research Project on Folk Music The Issue dedicated to Milovan Gavazzi, “Ethnologia Slavica” vol. 8/9, Bratislava 1976/8
Comparative Approach Revisited: The Diachronic vs. the Synchronic Perspective in: “Ethnomusicology and the Historical Dimension” (ed. by Margot Lieth Philipp), Ludwigsburg 1989
Comparative Approach Revisited: The Diachronic vs. the Synchronic Perspective [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Concept of Transparent Researcher Re-Examined. Reflecting on Diaries of Classical Scholars w: “Proceedings of 18th ESEM, Druskieniki 2002” (ed. by Rimantas Astrauskas), Wilno 2005
Continuity and Change in East-Central European Folk Music in: Retuning Culture:Musical Changes in Central-Eastern Europe (ed. by Mark Slobin), Duke University Press, Durham 1996
Czy można powrócić do stanu łaski?. Do dyskusji o akcie twórczym, tradycji i tożsamości w: Muzyka wobec tradycji, Księga pamiątkowa ku czci Ireny Poniatowskiej (pod red. Szymona Paczkowskiego), Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Das Verständnis von Mitteleuropa im Spiegel der Musikethnologie in: Deutsch-Polnische Universitätstage - Vorträge, Rede und Ansprache eines Symposiums 1988 (hrsg. von B. Schultze, K. Sauerland), Mainz 1989
Die deutsche und polnische Musik: Kontakte und Bereiche gegenseitiger Einwirkungen in: Festschrift Christoph-Hellmut Mahling zum 65 Geburstag (hrsg. von Axel Beer, Kristina Pfarr, Wolfgang Ruf), vol. 1, Hans Schneider Verlag, Tutzing 1997
Die deutsche und polnische Musik: Kontakte und Bereiche gegenseitiger Einwirkungen [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Die polnische Volksballade - ein Phaenomen der west-oestlichen Kulturkontakte in: Deutsche Musik im Wegekreuz zwischen Polen und Frankreich, (hrsg. von Christoph-Hellmut Mahling, Kristina Pfarr), Schneider, Tutzing 1996
Die polnische Volksballade - ein Phaenomen der west-oestlichen Kulturkontakte [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Die polnische Volksballade - ein Phaenomen der west-oestlichen Kulturkontakte [wersja ukraińska] w: Conferentia Investigatorum Musicae Popularis Russiae Rubrae Regionarumque finitiarum IV (ed. by B. Łukaniuk), Lviv 1993
Die Umgestaltungsdynamik und Dauerhaftigkeit im Lichte der Veränderung Polnischer Musik in: „Florilegium Musicologicum“ Festschrift Helmut Federhofer zum 75. Geburstag (hrsg. von Christoph-Hellmut Mahling), Schneider, Tutzing 1988
Discussion in Panel “Easteuropean Folk and Art Music” in: Report of the Twelfth IMS Congress, Berkeley 1977 (ed. by Daniel Heartz, Bonnie Wade), Berkeley 1981
Do dyskusji o stylu narodowym: Podstawowe pojęcia, główne punkty dyskusji metodologicznej, uzyskane wyniki a perspektywy badawcze, „Muzyka” 1990 nr 36/1
Dotychczasowe wyniki badań nad cechami starosłowiańskiej muzyki ludowej i próba ich chronologizacji w: „Studia Etnomuzykologiczne” (pod red. Anny Czekanowskiej, Ludwika Bielawskiego), Ossolineum, Warszawa – Kraków – Wrocław 1978
Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian w: Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian (pod red. Anny Czekanowskiej), Musica Iagellonica, Kraków 1995
Easteuropean Folklore Studies: Introducing a relatively unknown area of ethnomusicology in: Ethnomusicologica II, Atti del VI European Seminar in Ethnomusicology, Siena 1989, Quaederni dell' Academia Chigiana XLV (ed. by G. Giuratti), Siena 1993
Ethnomusicology in the Context of Other Sciences - Panel discussion at 32nd Conference of ICTM, Berlin 1993 “Beiträge zur Ethnomusicology” Vol. 30 (hrsg. von Josef Kuckertz), Verlag Wagner, Eisenach 1994
Evgenij Vladimirovicz Gippius i etnokulturologiczeskaja mys’l XX veka w: E. V. Gippius, Izbrannyje Trudy - v kontekste belorusskoj etnomuzykologii (pod red. Z. Możejko), Tachnologija, Minsk 2004
Experimenting with Folk Music: To be a Witch, Drug Addict or Dancing Oberek, referat na 24 Konferencji ICTM, Nitra Slovakia, 1997 in: Essays in Honour of Jerko Bezić (ed. by N. Ceribashić, G. Maroshević), Zagreb 1999
Experimenting with Folk Music: To be a Witch, Drug Addict or Dancing Oberek, referat na 24 Konferencji ICTM, Nitra Slovakia, 1997 [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Folk Music as viewed from the Perspective of its Social Conditionings and Functions in: “Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine” vol. 77, part 16, tom dedykowany Cvetko Rihtmanowi, Sarajevo 1986
Four Questions to Zygmunt Krauze w: Proceedings of Conference “Improvisation in Folklore” (pod red. Rimantasa Astrauskasa), Lithuanian Academy of Music, Vilnius 1999
Four Questions to Zygmunt Krauze [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Fryderyk Chopin: Struktura Mitu – Mistrzostwo Formy czy Nowa Propozycja Programu w: „Roczniki Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” t. LXII, Warszawa 1999
Function of Music: Qualitative vs. Quantitative Approaches in: Proceedings of Symposium on “Apollo Agonistes: Humanities in a Computerized World” (ed. by M. E. Grenander), vol. 2, State University of New York, Albany 1979
Gegenseitige Abhängigkeiten der morphologischen und funktionellen Merkmale in der Musik der polnischen Tänze „Jahrbuch für Volk und Völkerkunde“ Vol. 10, Bärenreiter,, Berlin 1982
Golos, “Golos” i Ritual w: “Golos i Ritual”, Proceedings of Symposium, May 1995 (pod red. K. Dorokhova, N. Zhulanowa), Moskva 1995
Golos, “Golos” i Ritual [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Głos w dyskusji Okrągłego Stołu w: Staropolszczyzna Muzyczna (pod red. Mirosława Perza, Agnieszki Leszczyńskiej), Neriton, Warszawa 1998
Główne kierunki metodologiczne w etnomuzykologii współczesnej w: Z zagadnień muzykologii współczesnej (pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Warszawa 1978
How to Approach the Truth in Ethnomusicology: From Historical Sources to Performance or Vice-Versa? Reflection for the End of the Century “Proceedings of XIVth European Seminar in Ethnomusicology, London 1999” (ed. by G. Giuriati), www.santacecilia.it, “On Line” 2001
How to Keep a Balance: Telling Stories, Contesting a Fate or Feeling a Time’s Flow, paper at the ICTM Study Group on “Music and Gender”, Helsinki-Jarpentaa 1999 w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Iconically Conceptualised Programmes and their Role in the Form-setting Process: Some Examples from Central Asia in: The Oral and the Literate in Music (ed. by Yoshihiko. Tokumaru, Osamu Yamaguti), Tokyo 1986
Iconically Conceptualised Programmes and their Role in the Form-setting Process: Some Examples from Central Asia [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska -dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Insider versus Outsider: Zur Erforschung von „eigener“ und „nicht-eigener“ Kultur in: „Lux Oriente: Begegnungen der Kulturen in der Musikforschung“ - Festschrift Robert Günther zum 65. Geburtstag (hrsg von K. W. Niemoeller, U. Petzold, Chung Kyo-chul), „Kölner Beiträge zur Musikforschung“ Nr. 188, Gustav Bosse, Regensburg 1994
Insider versus Outsider: Zur Erforschung von „eigener“ und „nicht-eigener“ Kultur [reprodukcja w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska -dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Instrumenty analizy literackiej a interpretacja muzyki słowiańskiej, „Muzyka” 1993 nr 38/3/4
Is Music Crucial to a Sense of Identity? The Traditional Stereotypes vs. capacity to Adapt in: Conference dedicated to 70. Anniversary of Ingrid Ruutel, Tallinn 2005 [w druku]
Istina etnicheskoy specifiki: Morfologocheskaya model ili osobennosti ispolnenya in: “Conference dedicated to Memory of Anna Rudneva”, Moskwa 1994, Moskwa 1999
Istina etnicheskoy specifiki: Morfologocheskaya model ili osobennosti ispolnenya [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Jan Czekanowski (1882-1965) Antropolog i etnograf, profesor uniwersytetów we Lwowie, Lublinie i Poznaniu (wraz z Joanną Bar) w: Etnografowie i Ludoznawcy polscy - Sylwetki, szkice autobiograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Kraków 2002
John Blacking the Ideal Musical Man (John Blacking Memorial Lecture III), “X ESEM Seminar”, Oxford 1994 w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Kjui or Maqam: Toward an Extension of the Concept of Maqam in: „Weine meine Laute” Gedenkschrift Kurt Reinhard (hrsg. von Christian Ahrens, Rudolf Maria Brandl, Felix Hoerburger), Laaber Verlag, Laaber 1984
Kultura tradycyjna dziś: czynnik stymulacji czy wspomnienie przeszłości? Z badań nad kulturą muzyczną Polski północno-wschodniej, „Muzyka” 2001 nr XLVI/3
Les anciennes melodies de noce en Pologne „Actes de VI Internationale Congres des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques a Paris 1960” vol. 2, Paris 1964
Looking for Identity Marks: Locality-Religion-Music. Music Tradition of the Russian Orthodox Believers in Northeastern Poland in: Music and Minorities (ed. by S. Pettan, M. Komavec), Ljubljana 2001
Ludwik Bielawski – Uczony wielkiej Pasji, „Muzyka” 1999 nr 44/2
Metafora: Z badań nad zamysłem twórczym i procesem jego poznania, „Muzyka” 1984 nr 29/4
Metafora: Z badań nad zamysłem twórczym i procesem jego poznania [częściowa reprodukcja] w: Etnomuzykologia Współczesna, Pomorze, Bydgoszcz 1987
Metafory przekazu obrzędowego. Symbole uniwersalne czy determinowane kulturowo (pod red. Jerzego Axera i Justyny Olko), [w druku]
Metoda porównawcza z perspektywy współczesnych doświadczeń badawczych w: Sprawozdania nr 105 za 1987 r., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Wydział Nauk o Sztuce, Poznań 1989
Music Education and Ethnomusicology: Experiences with musical Identity in Kazakhstan and among Ukrainians in: Interdisciplinary Studies in Musicology, vol. 1 (pod red. Jana Stęszewskiego, Macieja Jabłońskiego), Ars Nova – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1993
Muzyka ludowa dzisiaj: Trudności Interpretacji, w: Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian (pod red. Anny Czekanowskiej), Musica Iagellonica, Kraków 1995
Muzyka ludowa z perspektywy uwarunkowań i oddziaływań społecznych, „Muzyka” 1975 nr 20/3
Muzyka ludowa z perspektywy uwarunkowań i oddziaływań społecznych [częściowa reprodukcja] w: Etnomuzykologia Współczesna [II wydanie], Pomorze, Bydgoszcz 1987
Muzyka ludowa z perspektywy uwarunkowań i oddziaływań społecznych [częściowa reprodukcja] w: Główne Kierunki i Orientacje Etnomuzykologii Współczesnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1983
Muzyka ludowa z perspektywy uwarunkowań i oddziaływań społecznych [częściowa reprodukcja] w: Muzyka ludowa we współczesnym społeczeństwie (pod red. Piotra Dahliga), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986
Muzyka w Polsce i Rosji na przełomie XIX i XX-ego wieku w: Polsko-rosyjskie związki społeczno-kulturalne na przełomie XIX i XX wieku (pod red. Mariana Leczyka), Książka i Wiedza, Warszawa 1980
Neighbours – Foreigners – Visitors: Towards a Contemporary Concept of Identity. Stydying Musical Culture of Border Area w: Manifold Identities: Studies on Music and Minorities (ed. by Anna Czekanowska, Ursula Hemetek, Gerda Lechleitner, Inna Narodnitskaya), Cambridge Scholars Press, London 2004
New Approach to the Theory of National Style and Identity in Music w: II Milletlerarasi Turk Folklor Kongresi Bildileri: Bursa 1981, vol. 2, Ankara 1982
Nowe perspektywy muzykologii współczesnej „Muzyka” nr 7/4, Warszawa 1962
Nowoczesne Badania Porównawcze: Problematyka-Możliwości Realizacji (wraz z Katarzyną Dadak-Kozicką), „Muzyka” 1970 nr 15/2
O Profesorze Adolfie Chybińskim i narodzinach polskiej muzykologii „Polski Rocznik Muzykologiczny” nr 1, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 2004
On Co-existence of Language, Music and Gesture in: International Conference on “Folk Music Today”, Advanced Papers, (ed. by Ingrid Ruutel), Tallinn 1989
On Reception of Polish Contemporary Music: Some Aspects of Exploration “Contexts in Music”, vol. 3 (ed. by Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Bożena Muszkalska, Ryszard Wieczorek), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1998
On the Nature of Performance Media: Structuring or Modifying Factor only? in: 7 European Seminar in Ethnomusicology [prepublication], Berlin 1990
On the Poetry of Chopin’s Mazurkas: Structure vs. Poetic Impulses, Źródła Twórczości Fryderyka Chopina, Inspiracje, Konteksty, Środowiska Artystyczne w: „Międzynarodowa Konferencja Chopinowska”, Warszawa 2005 [w druku]
On the Theory and Definition of Melodic Type “Yearbook of IFMC” vol. 8, Ottawa 1976
On the Theory and Definition of Melodic Type [częściowa reprodukcja] w: Etnomuzykologia Współczesna, Pomorze, Bydgoszcz 1987
On the Theory and Definition of Melodic Type [częściowa reprodukcja] w: Główne problemy etnomuzykologii współczesnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1983
On the Theory and Definition of Melodic Type [częściowa reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska -dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Osnovny'e funkcy folklora v sovremennom obshchestve i proiskhodyaschy'e peremeny „Problemy na Błgarski'ya folklor” vol. 9 – “Folklorot i Sovremenniat sv'iat”, Sofia 1992
Perspektywy badań etnomuzykologicznych w dziedzinie studiów nad przeobrażeniami świadomości społecznej w: Muzyka a Społeczeństwo. Materiały VII Konferencji Muzykologicznej w Brzegu 1973 (pod red. Jerzego Morawskiego), Brzeg 1975
Perspektywy badań etnomuzykologicznych w dziedzinie studiów nad przeobrażeniami świadomości społecznej w: Muzyka a Społeczeństwo. Materiały VII Konferencji Muzykologicznej w Brzegu 1973 (pod red. Jerzego Morawskiego), Brzeg 1975
Pieśń ludowa Opoczyńskiego na tle problematyki etnograficznej „Studia Muzykologiczne”, nr 5, PWM,, Kraków 1956
Pieśń ludowa Warmii i Mazur w: Materiały Sesji Pomorzoznawczej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 1954
Podstawowe zagadnienia etnomuzykologii słowiańskiej, „Muzyka” 1972 nr 17/3,
Podstawowe zagadnienia etnomuzykologii słowiańskiej [częściowa reprodukcja] w: Etnomuzykologia Współczesna [II wydanie], Pomorze, Bydgoszcz 1987
Podstawowe zagadnienia etnomuzykologii słowiańskiej [częściowa reprodukcja] w: Główne Kierunki i Orientacje Etnomuzykologii Współczesnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1983
Polish Ethnomusicology by Slavonic, Central European and Anglo-Saxon Scholarship Inspired w: Ethnic Relations and Musical Folklore, Proceedings of Conference devoted to Centennial Anniversary of Jadwiga Ciurlionite (pod red. Rimantasa Astrauskasa), Lithuanian Academy of Music, Vilnius 2002
Polish Folk Ballad interdisciplinary approached “Interdisciplinary Studies in Musicology”, vol. 3 (pod red. Macieja Jabłońskiego, Jana Stęszewskiego), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1997
Polish Folk Ballad Today: Tradition versus Reality in: Advanced papers of the 26th International Ballad Conference (ed. by Tom Cheesman), University of Wales, Swansea 1996
Polish Folk Music and its Style: Regionally or universally determined w: “Globality vs. Locality”, To the Memory of John Randolph Blacking (pod red. Antoniego Kuklińskiego), Warszawa 1990
Polish Folk Music and its Style: Regionally or universally determined [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska -dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Polish Mathematical Methods in Classification of Slavic Folk Melodies in: “Report of 10th IMS Congress in Lublana in 1967”, Bärenreiter, Kassel 1970
Political Transformation and the Role of Musical Performance: The Musical Transmission vs its Context in panel on “Music and Politics” led by Anthony Seeger at 15th IMS Congress, Madrid, “Actas del XV Congreso de la Sociedad International de Musicologia, Culturas Musicales del Mediterraneoy sus Ramificaciones”, vol. 1 “Revist, 1993
Political Transformation and the Role of Musical Performance: The Musical Transmission vs its Context [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Polska i niemiecka muzyka współczesna z perspektywy wzajemnych ocen, Collegium Civitas, Warszawa 2005 [w druku]
Polsko-Makedonskite vrski ot perspektivata na prouchuvan'ya na narodnata pesnia „Makedonski Folklor” vol. 14, Skopje 1974
Principaux Courrants et Orientations sur Recherches Comparatives Contemporaines "Makedonski Folklor” vol. 17, Skopje 1976
Prisposoblen'ye folklora k prebrażen'yam i uslovyam sovremennoy zhyzni w: Zbornik ot Kongres Sojuzot na Zdruzhenijata na Folkloristete Jugoslavija, Berovo, Skopje 1980
Problem związków ogólnosłowiańskich a wąskozakresowy typ melodyczny, „Muzyka” nr 13/1 1968
Problematyka badań nad przeobrażeniami pieśni ludowej we współczesności, „Muzyka” 1974 nr 19/2
Problematyka i strategia dzisiejszych badań, „Muzyka” 1976 nr 21/1,
Problematyka i strategia dzisiejszych badań [częściowa reprodukcja] w: Etnomuzykologia Współczesna [II wydanie], Pomorze, Bydgoszcz 1987
Problematyka i strategia dzisiejszych badań [częściowa reprodukcja] w: Główne Kierunki i Orientacje Etnomuzykologii Współczesnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1983
Professor Jan Czekanowski Biography (1882 – 1965) w: Śladami Wyprawy Jana Czekanowskiego do Afryki Środkowej 1907 – 1909, Katalog, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000
Professor Jan Czekanowski Biography (1882 – 1965) [niemiecka wersja katalogu:] Zwischen Nil und Kongo - Auf den Spuren von Jan Czekanowski (hrsg. von Florian Köhler, Christine Seige), Warszawa 2001
Przedmiot i zakres współczesnej etnomuzykologii, „Muzyka” 1974 nr 19/3
Przeobrażenia pieśni ludowej w twórczości i upowszechnieniu - Problematyka, Metodyka w: „Materiały 6 Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Gdańsk 1972” (pod red. Zofii Chechlińskiej), Gdańsk 1973
Real vs. Unreal. The Literary vs. Musical Message in the Transmission of the Yakutian “Olonkho”, in: 20th ESEM Seminar, Venice 2004 [w druku]
Reflection on Asian Art: Speaking and Thinking through Music, Proceedings of Symposium “Culture and Cognitive System”, Warszawa 1980 “Etnologia Polona” vol. 10, Warszawa 1983
Returning or Going Forwards. Music, Heritage and Identity in Poland of 1990s in: Music in the Year 2002, A civilized Concert? (ed. by A. Hammarlund), The Royal Swedish Academy of Music, Stockholm 1996
Ritual and the Means of its Transmission: Towards Discovery of Mental Concepts and Artistic Predispositions w: Ritual and Music (pod red. Rimantas Astrauskas), Lituanian Academy of Music, Vilnius 1999
Ruthenian or Ukrainian Tradition? From research into the Church and the Folk music of South-Eastern Europe in: Congress of Eastern Chant (ed. by Traian Ocneanu), Jassy 2005 [w druku]
Signal vs. Aesthetic Functions: Reality vs. Art, Non-Music and Music, Idea and Sound, Musicallly transmitted Idea differently approached and understood w: “From Idea to Sound”, Proceedings of the International Symposium held at Castle Nieborów, 4-5 September 1985 (pod red. Annny Czekanowskiej, Miloša Velimirovića, Zbigniewa Skowrona), Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993
Significance of Miodrag Vasiliević's Work for the Interpretation of Slavonic Music “Narodno Stvaralstvo-Folklor”, Number dedicated to the Memory of Miodrag Vasiliević, vol. 47/48, Beograd 1973
Skala muzyczna jako przejaw porządkowania myśli muzycznej „Zeszyty Naukowe PWSM” (pod red. Andrzeja Rakowskiego), nr 3, Warszawa 1968
Styl narodowy czy Sztuka dialogu z historią w: Complexus Effectuum Musicologiae Studia Miroslao Perz Septuagenario Dedicata, RABID, Kraków 2003
Tendenciji km promenlivost' pri prodlzhavaneto na tradicijete w: „Sovremennost' i Folklor Problemy”,, Sofia 1981
Teoria Modalizmu w Słowiańskiej Literaturze Muzykologicznej w: Dzieło Muzyczne. Teoria – Historia – Interpretacja. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Michała Chomińskiego (pod red. Ireny Poniatowskiej), PWM, Kraków 1983
The Concept of Style and Folk Music: Guido Adler's Approach and the Balkan Music “Proceedings of 10th MAEO Congress Musica Antiqua Europae Orientalis X”, vol.1 “Acta Musicologica”, Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 1997
The Concept of Style and Folk Music: Guido Adler's Approach and the Balkan Music [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
The Diatonic Melodies of the Narrow Range in Slavic Countries „Lud” nr 50, Wrocław 1966
The Importance of Eastern Religions' Calendars for the Rhythm of Annual Folk Songs in Slavic Countries in: Beiträge zur Musik des Vorderen Orients und seinen Einflussbereichen - Festschrift of Kurt Reinhard (ed. by A. Simon), Bässler Archiv, Neue Folge, Vol. 34, Heft 1, Kassel 1975
The Importance of Eastern Religions' Calendars for the Rhythm of Annual Folk Songs in Slavic Countries [częściowa reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (pod red. Piotra Dahliga, Ludwika Bielawskiego, Sławomiry Żerańskiej-Kominek), Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999
The Influence of the Investigated Material on the Concept of Popular and Folk Music w: Proceedings of the 20th Congress of Saveza Folklorista Jugoslavije, Novi Sad 1973, Beograd 1978
The Main Orientations of Contemporary Ethnomusicology: Qualitative and Quantitative Approaches “Polish Art Studies”, Ossolineum, Warszawa – Kraków – Wrocław 1980
The Music of Russian Orthodox Believers in Poland. The Church vs. Folk Tradition in: Acta Musicologica – Musica Antiqua XII (pod red. Ireny Poniatowskiej), Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego, Bydgoszcz 2000
The Polish Folk Ballad Today: Tradition versus Reality [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
The Principles of Construction of Ancient Slavic Songs “Narodno Stvaralštvo Folklior” vol. XI/XII (Issue dedicated to Cvetko Rihtman), Beograd 1972
The Teaching of Ethnomusicology in Poland: Experiences and Prospects “Acta Musicologica” Vol. 58/1, Bärenreiter, Basel 1986
Theory of Modality in Slavonic Literature w: “Hudba Slovanskyh Narodu”, Musicological Symposium in Brno 1978 (pod red. R. Pechmana), Brno 1981
To Return or just Escape: On New Trends in East Central Europe, “East European Meetings in Ethnomusicology” 1996 vol. 3 (ed. by Marin Marian Balasa)
To Return or just Escape: On New Trends in East Central Europe [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Towards a Concept of Poetic Function: Reconciling Philology, Musicology and Psychosocial Sciences “Interdisciplinary Studies in Musicology” vol. 2 (ed. by Jan Stęszewski, Maciej Jabłoński), Poznań 1995
Towards a Concept of Poetic Function: Reconciling Philology, Musicology and Psychosocial Sciences [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie,, Warszawa 2000
Towards a Concept of Slavonic Women Repertoire in: Music, Gender and Culture (ed. by Marcia Herndon, Susanne Ziegler), Netzel Verlag, Wilhelmshaven 1990
Towards a Concept of Slavonic Women Repertoire [reprodukcja] w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska - dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Tradicy azyatskoy muzykalnoy kultury Srednego i Blizhnego Wostoka v Issledovan'ach Suitnogo Cykla w: II Symposium “Profesjonalnaya muzyka ustnoy tradicii Srednego i Blizhnego Wostoka i Sovremennost”, Samarkand 1983, (pod red. N. Shachnazarova, G. Kiełdysz), Moskwa 1987
Traditional music as it have been interpreted. Sources – Theory – Context in: Kucukalić’s Memory book (ed. by Gorana Doliner), [w druku]
Trudności interpretacji łącznej wyników badań nad cechami morfologicznymi i funkcjonalnymi „Etnografia Polska”, t. 23 nr 2, Warszawa 1978
U podstaw Przesłania Muzycznego: Imperatyw dialogu czy potrzeba piękna w: Muzyka w Kontekście Kultury, Mieczysławowi Tomaszewskiemu na 80lecie (pod red. Małgorzaty Janickiej-Słysz, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna, Kraków 2001
Uwagi etnomuzykologa na temat tożsamości źródła w: Źródła Muzyczne. Krytyka – analiza - interpretacja, XXVIII Konferencja muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich, Gdańsk Maj 1999, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1999
W poszukiwaniu tożsamości źródła: Dyskurs muzyczny czy komentarz na jego temat (uwagi etnomuzykologa) - Towards Identity of Source. Music Discourse or Comments about its Nature (Remarks of Ethnomusicologist) in: Affetti Musicologici, Book of Essays in Honour of Professor Zygmunt Marian Szweykowski on his 70th Birthday, Musica Iagellonica, Kraków 1999
Woman in Contemporary Musical Life: Strenthening or Shattering the Traditional Structure, Artist? – Manager – Ritual Person – some Examples from Central and Eastern Europe), paper at the conference of the ICTM Study Group “Music an w: Pathways of Ethnomusicology (Selected Essays of Anna Czekanowska -dedicated to her Anniversary) (pod red. Piotra Dahliga), Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2000
Z badań nad kulturą muzyczną Ukraińców w Polsce w: Kultura mniejszości narodowych w Polsce - Litwini, Białorusini, Ukraińcy (pod red. Sławomiry Żerańskiej-Kominek), Warszawa 1990
Z badań nad zespołami młodzieżowymi: Osiągnięcia i ograniczenia w: Polska Edukacja Muzyczna wobec przemian ustrojowych (pod red. Macieja Jabłońskiego, Jana Stęszewskiego), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1997
Z doświadczeń nad analizą i typologią cech muzycznych w: Ze studiów i metod etnomuzykologii (pod red. Anny Czekanowskiej i Ludwika Bielawskiego), Ossolineum, Warszawa – Kraków – Wrocław 1975
Zastosowanie polskich metod statystycznych do klasyfikacji melodii ludowych, „Muzyka” 1969 nr 14/1
Zastosowanie polskich metod statystycznych do klasyfikacji melodii ludowych [częściowa reprodukcja w tłumaczeniu rosyjskim] w: Etnografia Muzyczna (pod red. E. Alekseev), Sovetsky Kompozitor, Moskwa 1983
Zastosowanie polskich metod statystycznych do klasyfikacji melodii ludowych [częściowa reprodukcja] w: Etnografia Muzyczna, PWN, Warszawa 1971
Zastosowanie polskich metod statystycznych do klasyfikacji melodii ludowych [częściowa reprodukcja] w: Etnografia Muzyczna [II wydanie], Pomorze, Bydgoszcz 1988
Zastosowanie polskich metod statystycznych do klasyfikacji melodii ludowych [tłumaczenie angielskie] w: “Polish Musicological Studies” vol. 2 (ed. by Zofia Chechlińska, Jan Stęszewski), PWM, Kraków 1986
Ze Wspomnień o Profesorze Adolfie Chybińskim „Seculum Christianum” vol. 2, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002
Znachen'ye sovremennykh issledovanii makama, dastgaha i ragi dla vy'awlen'ya razvit'ya Azyatskoy muzyki w: Professionalnaya muzyka ustnoy tradicy narodov Blizhnego i Srednego Wostoka i Sovremennost, Mezhdunarodny Muzykovedchesky Symposium, Samarkand 1978
Znaczenie autochtonicznych studiów nad muzyką afrykańską dla rozwoju teorii kultury, „Muzyka” 1978 nr 23/2,
Znaczenie badań muzykologicznych dla studiów nad etnogenezą Słowian „Slavia Antiqua” vol. 20, Poznań 1973
Znaczenie metod statystycznych dla chronologizacji i lokalizacji melodii ludowych, „Muzyka” 1970nr 15/3
Znaczenie wybranych kierunków etnomuzykologii radzieckiej dla polskich badań nad muzyką polską, „Muzyka” 1976 nr 21/3
redakcje naukowe

Dziedzictwo Europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, Musica Iagellonica, Kraków 1995
From Idea to Sound. Proceedings of International Symposium held at Castle Nieborów 4-5 September 1985 (wraz z Milošem Velimirovićem i Zbigniewem Skowronem), Staromiejska Oficyna, Kraków 1993
Manifold Identities: Studies on Music and Minorities Proceedings of 2nd Study Group on Music and Minorities, Lublin 2002 (wraz z Urszulą Hemetek, Gerdą Lechleitner i Inną Narodnitskaya), Cambridge Scholars Press, London 2004
Śladami wyprawy Jana Czekanowskiego do Afryki Środkowej Katalog wystawy (wraz z H. Derengowską), REWASZ, Warszawa 2000
Studia Etnomuzykologiczne (wraz z Ludwikiem Bielawskim), Ossolineum,, Wrocław 1978
Ze studiów i metod muzykologii (wraz z Ludwikiem Bielawskim), Ossolineum, Wrocław 1975
hasła encyklopedyczne

Ala Koenni w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement do t. 1 „a-b”, PWM, Kraków 1998
Aleksejev w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement do t. 1 „a-b”, PWM, Kraków 1998
Bezić w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement do t. 1 „a-b", PWM, Kraków 1998
Blacking w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement do t. 1 „a-b”, PWM, Kraków 1998
Christensen Dieter w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement do t. 2 „c-d”, PWM, Kraków 2001
Czekanowska Anna w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 6, PWN, Warszawa 2001
Malm Wiliam P. w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. 6 „m", PWM, Kraków 2000
Moszyński Kazimierz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. 6 „m”, PWM, Kraków 2000
Muzyka afrykańska w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 1, PWN, Warszawa 2000
Muzyka austriacka w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 2, PWN, Warszawa 2001
Muzyka chińska w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 5, PWN, Warszawa 2001
Muzyka francuska w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 9, PWN, Warszawa 2002
Muzyka hiszpańska w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 11, PWN, Warszawa 2002
Muzyka indyjska w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 12, PWN, Warszawa 2002
Muzyka japońska w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 12, PWN, Warszawa 2002
Muzyka ludowa w: Encyklopedia Powszechna [skrócone wydanie], t. 3, PWN, Warszawa 1978
Muzyka niemiecka w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 18, PWN, Warszawa 2003
Muzyka rosyjska w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 23, PWN, Warszawa 2004
Muzyka rumuńska w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 24, PWN, Warszawa 2004
Muzyka St. Zjednoczonych w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 25, PWN, Warszawa 2004
Muzyka szkocka w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 26, PWN, Warszawa 2005
Muzyka słowacka w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 25, PWN, Warszawa 2004
Muzyka turecka w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 28, PWN, Warszawa 2005
Muzyka ukraińska w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 28, PWN, Warszawa 2005
Muzyka węgierska w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 29, PWN, Warszawa 2005
Muzyka Wielkiej Brytanii w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 29, PWN, Warszawa 2005
Muzyka Wietnamu w: Wielka Encyklopedia PWN (pod red. Jana Wojnowskiego), t. 29, PWN, Warszawa 2005
Muzykologia w: Encyklopedia Powszechna [skrócone wydanie], t. 3, PWN, Warszawa 1978
Nketia J.H.Kwabena w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. 7 „n-pa”, PWM, Kraków 2002
Pacholczyk Józef w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. 7 „n-pa”, PWM, Kraków 2002
Pieśni Słowiańskie w: Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 4, cz. 1, Ossolineum, Warszawa-Kraków-Wrocław 1970
Reinhard Kurt w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. 8 „pe-r”, PWM, Kraków 2004
The Maqam in the Culture of the Uygurs w: Garland Encyclopedia of World Music (ed. by Virginia Danielson, Scott Marcus, Dwight Reynolds), vol. 6 “The Middle East”, Routledge, New York-London 2002
[18 haseł] w: Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1962-1970
[62 hasła] w: Mała Encyklopedia Muzyki, PWN, Warszawa 1968
[62 hasła] w: Mała Encyklopedia Muzyki, PWN, Warszawa 1981
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

11th Conference of IMS in Copenhagen 1972, „Muzyka” 1973 nr 18/2
12ve Congress of IMS in Berkeley 1977, „Muzyka” 1978 nr 23/2
20th Conference of IFMC in Edinburgh 1969, „Muzyka” 1970 nr 15/1
23rd Conference of IFMC in Regensburg 1975, „Muzyka” 1976 nr 21/2
2nd Meeting of Study Group on Music and Minorities, Lublin 25-31 August 2001, ESEM point 33, 2003
A. O. Vaisaenen, Samojedische Melodien, Suomalais Ugrilaisen Seuran Toimituksia, Helsinki 1965, „Muzyka” 1967 nr 12/2
Alan Merriam - Wspomnienie pośmiertne (1923-1980), „Muzyka” 1980 nr 25/4
Alexander Buchner, Musikinstrumente der Völker, Praha 1968, „Muzyka“ 1970 nr 15/2
Badania Afrykańskie Jana Czekanowskiego znów w centrum uwagi, „Kwartalnik Statystyczny” 2001/4
Bela Bartok, A. Lord, Serbo-Croatian Folk Songs, New York 1951, „Muzyka” 1956 nr 1/1
Bożena Muszkalska, Traditionelle Mehrstimmige Gesaenge der Sarden, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 1995, „Muzyka“ 1997 nr 42/2
Bożena Muszkalska, Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego, Poznań 1999, „Muzyka” 2001 nr XLVI/3
Colloqium on “Music and the Language Mode”, Kołobrzeg 1981 entitled as “View from Poland” “Yearbook of ICTM” vol. 15, Seoul 1983
Czy paradygmat myślenia europejskiego zagrożony? Muzykologia w ujęciu interdyscyplinarnym, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 40/15
Doris Stockmann (ed.) Volks und Popularmusik, „Muzyka” 1993 nr 38/3/4
Doris Stockmann (ed.) Volks und Popularmusik “British Journal for Ethnomusicology” vol. 2, London 1994
Działalność artystyczna Filipa Kuteva, „Ruch Muzyczny” 1975 nr 19/3
Eduard Alekseev, Folklor v kontekst'e sovremennoy kultury, Moskva 1988 “Yearbook for Traditional Music” vol. 22, Kingston 1990
Eero Tarasti, Existential Semiotics, Bloomington University Press, 2000, „Muzyka” 2003 XLVIII/1
Eero Tarasti, Existential Semiotics, Bloomington University Press, 2000 [wersja angielska] w: “Review of Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity” (Candidature – Multinational: Estonia, Latvia, Lithuania), (dla UNESCO), 2003,
Eero Tarasti, Existential Semiotics, Bloomington University Press, 2000 [wersja francuska] w: “Degres” Revue de Synthese a Orientation Semiologique vol. 116, hiver 2003, Bruxelles,
Eero Tarasti, The Signs of Music, Mouton-Walther de Gruyter, 2002, „Muzyka” 2005 L/3
Festyn Muzyczny w Polinezji, „Ruch Muzyczny” 1977 nr 21/24
ICTM Symposium on “Music and the Language Mode” “Polish Art Studies” vol. 24, Warszawa 1983
II Spotkanie Grupy Studyjnej “Music and Minorities” (ICTM) w Lublinie, 25 – 31 sierpnia 2002, „Muzyka” 2003 nr XLII/1
Interview „Co słychać”, „Ruch Muzyczny” 1983 nr 27/1
Ist Symposium on Alghorhithmization of Folk Melodies in Erewan (Dyliżan), „Muzyka” 1977 nr 22/1
Ist Symposium on Alghorhithmization of Folk Melodies in Erewan (Dyliżan) w: “Bulletin of IFMC” 1976 No. 50,
Jadwiga Sobieska, Z badań nad folklorem muzycznym Wielkopolski, Kraków PWM 1972, „Nowe Książki” 1971 nr 17
Jean Jenkins, Musical instruments, London 1970, „Muzyka” 1971 nr 16/1
Język, Hymn i Flaga: „Baltica 89” w Estonii, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 33/21
John Blacking - 1928 – 1990 [wspomnienie pośmiertne], „Muzyka” 1990 nr 35/1
Józef Kuckertz (1930-1996) – Obituary [wspomnienie pośmiertne], „Muzyka” 1997 nr 42/2
Końcowy raport opracowania grantu pt. Muzyka a Świadomość Społeczna Ludności Kresowej: Daleko czy blisko do Europy, KBN, Warszawa 1999
Lithuanian and Baltic Conferences on Traditional Music, “Bulletin of ICTM” Nr. XCVI, April 2000
Mono-Dia czy Multi-log, „Ruch Muzyczny” 1977 nr 21/24
Musica Humana, Acta Musicologica vol. 1 (pod red. Ch. Hannicka, J. Jasinovskiego), Leopoli 2003, „Muzyka” 2004 nr XLIX/3
Muzyka polskiej wsi wczoraj i dziś, „Ruch Muzyczny” 1973 nr 17/10
Muzykologowie w Delfach, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 33/2
Muzykologowie w Samarkandzie, „Ruch Muzyczny” 1979 nr 23/2
Nertus Christensen (1932-2003) [wspomnienie pośmiertne] „Muzyka” – Kronika nr XLIX/3, Warszawa 2004
Nicole Schwindt-Gross, Musikwissenschaftliches Arbeiten: Hilfsmittel. Techniken. Aufgaben, Bärenreiter, Kassel-Basel, London, New York, Prag 1992, „Muzyka“ 1996 nr 41/1
Ocherki muzykalnoy kultury narodov tropicheskoy Afriki (ed. by G. Michaylov, L. Golden), Moskva 1974, „Muzyka” 1974 nr 19/3
Ożywienie w folklorystyce radzieckiej, „Ruch Muzyczny” 1972 nr 16/20
Pierwszy i Drugi Byt Folkloru - Istota Transformacji, „Gadki z Chatki”, Biuletyn Folkowy (pod red. Marcina Skrzypka, Agnieszki Mateckiej i in.), Lublin lipiec 1997
Pierwszy i Drugi Byt Folkloru - Istota Transformacji [druga wersja] w: „Gadki z Chatki”, Biuletyn Folkowy (pod red. Marcina Skrzypka, Agnieszki Mateckiej i in.), Lublin 2001 nr 32,
Piotr Dahlig, Tradycje Muzyczne a ich Przemiany: Między kulturą ludową popularną a elitarną międzywojennej Polski, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998 “Yearbook for Traditional Music” nr 32, New York 2000
Poland - Folk Songs and Dances, AIMP XXIX [płyta],, Geneve, CD 75 1993
Polski folklor muzyczny, Folklor muzyczny innych krajów [2 rozdziały], w: Muzyka 7 [Podręcznik do siódmej klasy szkoły podstawowej] (pod red. Marii Przychodzińskiej, Ewy Lipskiej), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975
Robert Garfias, Music of Tousand Autumns: To-gaku Style of Japanese Court Music, Los Angeles 1975, „Muzyka” 1980 nr 25/2
Rose Brandel, Music of Central Africa, Den Haque 1961, „Muzyka” 1965 nr 10/2
Selected Reports of UCLA Ethnomusicological Institute, vol. 1, Los Angeles 1966, „Muzyka” 1967 nr 12/1
Symposium “Music and Language Mode” in Kołobrzeg, „Muzyka” 1983 nr 28/2
Sympozjum Metodologiczne, Poznań 1977, „Muzyka” 1978 nr 23/2
Teatr – Muzyka – Człowiek, „Ruch Muzyczny” 1979 nr 23/20
The 13th Congress of IMS in Strassburg 1982, „Muzyka” 1983 nr 28/2
The 24th Conference of IFMC in Honolulu 1977, „Muzyka” 1978 nr 23/2
The Board meeting of IFMC in Warsaw 1976, „Muzyka” 1977 nr 22/1
The Second Balcanic Symposium in Ohrid in: “Bulletin of IFMC” 1976 No. 50 (October),
Viktor Belaev, Ocherki po isstoryi muzyki narodov SSSR, vols. 1-2, Moskva 1962, 1964, „Muzyka” 1965 nr 10/1
Wybór świadomy czy instynktownie odczuwana potrzeba. Z badań nad funkcjonowaniem tradycji w społeczności dnia dzisiejszego „Gadki z Chatki” nr 50, UMCS, Lublin 2004
XI Kongres Muzykologów w Kopenhadze, „Ruch Muzyczny” 1972 nr 16/21
XI Kongres Muzykologów w Kopenhadze „Ruch Muzyczny” 1972 nr 16/21,
Zinaida Mozheyko, Pesennaya kultura belorusskogo Poles'ya, Mińsk, „Muzyka” 1972 nr 17/3
Zofia Hryca (red.) Muzychny Folklor z Poliss'ja, u zapisakh Filareta Kołessy ta Kazimira Moszynśkoho, Muzychna Ukrayina, Kyjiv 1996 „Yearbook for Traditional Music” 1997 nr 29,
Zofia Hryca (red.) Muzychny Folklor z Poliss'ja- U zapisach Filareta Kołessy ta Kazimira Moszynśkoho, Muzyczna Ukrayina Kyjiv 1996, „Muzyka” 1997 nr 42/2
[wypowiedzi w dyskusji] w: Konferencja „Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – Historia – Perspektywy” (pod red. Macieja Gołąba), Wrocław 2005