Polmic - FB

muzykolodzy (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Adam Mrygoń,

muzykolog, bibliotekarz muzyczny, dyrygent; ur. 23 listopada 1935, Pyzdry (woj. wielkopolskie); zm. 10 kwietnia 2020, Siedlce. W latach 1952-1954 studiował muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim, a w latach 1954-1959 w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując stopień magistra w 1959 roku na podstawie pracy Emil Władysław Śmietański. W latach 1959-1963 studiował dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W roku 1983 obronił pracę doktorską Stanisław Wiechowicz – monografia.

W latach 1962-1971 był asystentem chóru w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w latach 1968-1969 przebywał w Wiedniu jako stypendysta Bundesministerium für Unterricht in Österreich, w latach 1986-1990 był dyrygentem chóru i konsultantem muzycznym Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Warszawie.

Prowadził wykłady w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1963-1972) oraz w Katedrze Muzykologii Kościelnej Akademii Teologii Katolickiej (1971-1984).

W latach 1956-2000 pracował w Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku bibliotekarza (1956-1962), starszego bibliotekarza (1962-1968), kustosza (1968-1984), starszego kustosza (1984-1987), kustosza dyplomowanego (1988-1991), starszego kustosza dyplomowanego (1992-2000). W latach 1971-2000 był kierownikiem Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Był członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 1965-1982 i członkiem zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych w latach 1970-1976. Od 1991 roku ponownie został członkiem tego stowarzyszenia.

Od 1966 był członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich.

Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych został uhonorowany dwukrotnie Nagrodą indywidualną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego I stopnia (1982, 1983). Za wykonania chóralnej muzyki religijnej zostało mu przyznane odznaczenie „Ecclesiae populoque servitium praestanti” (1997).

W 2014 roku otrzymał Medal Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

aktualizacja: 2014 (ai), 2020 (wa)

twórczość

Rdzeniem jego zainteresowań muzykologicznych jest muzyka polska.

dyskografia

Laudemus nomen Domini, Chór „Collegium Musicae Sacrae” pod dyr. Adama Mrygonia, Veriton SXV-747, Warszawa (1979)
Kolędy i pastorałki, Chór „Collegium Musicae Sacrae” pod dyr. Adama Mrygonia, Polskie Nagrania SX 2343, Warszawa (1982)

literatura wybrana

Michałowski Kornel Mrygoń Adam Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000

publikacje

książki

Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzykologicznego. 1945-1970 [współautor: Ewa Szemetyłło-Mrygoniowa], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972
Karol Szymanowski - prekursor polskiej awangardy muzycznej [katalog wystawy], BUW-TiFC, Warszawa 1972
Musikwissenschaftliche Literatur sozialistischer Länder. Bd. 2. VR Polen [współautor: Ewa Szemetyłło-Mrygoniowa], Verlag Neue Musik, Berlin 1966
Projekt polskiej instrukcji katalogowania alfabetycznego druków muzycznych, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 1971
Przewodnik po bibliotekach i zbiorach muzycznych w Polsce [współudział w opracowaniu], Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 1982
Stanisław Wiechowicz. I. Działalność, PWM, Kraków 1982
Stanisław Wiechowicz. II. Twórczość, PWM, Kraków 1989
artykuły

Bibliografia prac prof. dr Józefa M. Chomińskiego w: Dzieło muzyczne. Teoria. Historia. Interpretacja, PWM, Kraków 1984
Die Werke von Johann Georg Clement in den schlesischen Musikhandschriften der Uni-Bibliothek Warschau und der Kapitel-Bibliothek in Breslau w: Deutsche Musik im Osten, Bd. 6, G. Schröder, Bonn 1995
Dolnośląskie rękopisy muzyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie [w jęz. pol. i niem.], w: Deutsche Musik im Osten, Bd. 5, G. Schröder, Bonn 1994
Działalność Bazylego Bohdanowicza w Wiedniu, „Muzyka” 1975 nr 4, s. 83-94
Emil Władysław Śmietański – pianista, pedagog, kompozytor w: Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata, PWM, Kraków 1967
I Symfonia f-moll op. 15 Karola Szymanowskiego [w jęz. polskim i ukraińskim], w: Šimanovskij i Ukraina, Kirovogradske deržavne vidavnictvo, Kirovograd – Elisavetgrad 1998
Michał Kondracki w: Muzyka źle obecna, t. 1, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 1989
Oddział Zbiorów Muzycznych BUW. 1954-1980 w: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 1945-1980, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998
Polonica muzyczne w zbiorach austriackich Katalog [współudział w oprac. M. Burchard], w: Szkice o kulturze muzycznej XIX w., t. 5, PWN, Warszawa 1982
Poznańskie lata Stanisława Wiechowicza (w 100-lecie urodzin i 30-lecie śmierci), „Życie Muzyczne” 1993 nr 5/6, s. 4-8
Problemy katalogowania i szeregowania alfabetycznego druków muzycznych, „Muzyka” 1967 nr 4, s. 46-60
Tadeusz Zygfryd Kassern w: Muzyka źle obecna, t. 1, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 1989
Twórczość chóralna Stanisława Wiechowicza w: Krakowska szkoła kompozytorska 1888-1988, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1992
Weltliche Musik in der Musikhandschriftensammlung des ehemaligen Kirchenmusikalischen Instituts an der Breslauer Universität w: Deutsche Musik im Osten, Bd. 10, Academia Verlag, Sankt Augustin 1996
redakcje naukowe

Encyklopedia muzyczna PWM Dział: Wydawcy, PWM, Kraków 1983
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Kassern Tadeusz Zygfryd, Motety Kopernikowskie. Partytura, PWM, Kraków 1990
Lessel Franciszek, Grand Trio op. 4. Partytura i głosy , PWM, Kraków 2002
Szymanowski Karol, I Symfonia. Partytura, PWM, Kraków 2009
Szymanowski Karol, II Symfonia. Partytura, PWM, Kraków 2012
Szymanowski Karol, Król Roger. Partytura [współred.: Zofia Helman; pol. i niem.-ang. wersja jęz.], PWM, Kraków 1973
Wiechowicz Stanisław, Kolęda w olbrzymim mieście. Partytura, PWM, Kraków, [oddana do druku]
Wiechowicz Stanisław, Kolędziołki beskidzkie. Partytura, PWM, Kraków 1989
hasła encyklopedyczne

[10 haseł rzeczowych z zakresu dokumentacji muzycznej] w: Encyklopedia Muzyki (pod red. Andrzeja Chodkowskiego), PWN, Warszawa 1995
[10 haseł] w: Kompozytorzy polscy 1918-2000 [pol. i ang. wersja jęz.] (pod red. Marka Podhajskiego), T. 2. Biogramy, Gdańsk-Warszawa 2005
[13 haseł] in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bärenreiter-Verlag, Kassel 1974-2006
[2 hasła osobowe] in: The New Grove Dictionary 2nd Ed. (ed. Stanley Sadie), Macmillan Publishers Ltd., Londyn 2001
[32 hasła rzeczowe z zakresu bibliotekoznawstwa, piśmiennictwa i wydawnictw muzycznych] w: Mała Encyklopedia Muzyki (pod red. Stefana Śledzińskiego), PWN, Warszawa 1968
[8 haseł] w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, PWN, Warszawa 1987-1999
[95 haseł biograficznych: kompozytorzy, teoretycy, wydawcy, wykonawcy] w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. 3-9, PWM, Kraków 1987-2007
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

II Ogólnopolskie Sympozjum Bibliotekarzy Muzycznych w Krakowie [sprawozdanie], „Muzyka” 1975 nr 4, s. 158-162
Kornel Michałowski, Bibliografia Chopinowska 1849-1969, Kraków 1970 [recenzja], „Rocznik Chopinowski” 1978, s. 173-176
Polonica muzyczne w zbiorach austriackich [komunikat], „Muzyka” 1970 nr 2, s. 106-110
Polskie prace w Komisji RISM. Stare druki muzyczne [sprawozdanie], w: Biblioteka Muzyczna 1980-82, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 1984