Polmic - FB

indeks osób (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, muzykolog; ur. 24 listopada 1956, Olsztyn. W 1976 ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie fletu. W latach 1976-1981 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1981 uzyskała stopień magistra muzykologii na podstawie pracy Instrumenty w polskiej muzyce religijnej epoki baroku, napisanej na seminarium Andrzeja Chodkowskiego. W latach 1981-1984 odbywała studia doktoranckie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. W 1984 została zatrudniona w Instytucie Sztuki PAN jako asystent w Zakładzie Historii Muzyki IS PAN, w 1991 uzyskała tamże stopień doktora na podstawie dysertacji Tekst i muzyka w dialogach biblijnych Kaspra Förstera juniora (1616-1673), napisanej pod opieką naukową Zygmunta M. Szweykowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego (wyd. jako Kasper Förster junior. Tekst i muzyka w dialogach biblijnych, w serii „Studia Instytutu Sztuki PAN” I, Warszawa 1997), a w 2003 stopień doktora habilitowanego, na podstawie pracy The History of Music in Poland, vol. III: The Baroque, part 1: 1595-1696, tłum. John Comber, Sutkowski Edition, Warszawa 2002 (wyd. w języku polskim jako Historia muzyki polskiej, t. III: Barok, cz. I: 1595-1696, Sutkowski Edition, Warszawa 2006). Od 2002 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN,  od 2003 docentem w  Zakładzie Historii Muzyki (od 2009 Zakładzie Muzykologii) tego instytutu, od 2005 redaktorem naczelnym serii Monumenta Musicae in Polonia, od 2009 kierownikiem Zakładu Muzykologii Instytutu Sztuki PAN.
Wielokrotnie przebywała na kwerendach archiwalno-bibliotecznych w Rzymie i innych miastach Włoch, m.in. jako stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, a także w różnych ośrodkach niemieckich, m.in. dzięki stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Prowadziła również badania naukowe w Austrii, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, na Litwie, w Rosji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła w konferencjach naukowych i wygłaszała wykłady w Niemczech, Rosji, Słowenii, Szwecji i we Włoszech. Korzystała ze stypendiów twórczych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowała projekt własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Współorganizowała szereg konferencji muzykologicznych i interdyscyplinarnych o zasięgu ogólnopolskim (m.in. dorocznych konferencji muzykologicznych Związku Kompozytorów Polskich) i międzynarodowym. W latach 2000-2002 i 2005 brała gościnnie udział, jako wykładowca historii muzyki w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku, w seminariach Zakładu Historii Kultury Staropolskiej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2005 wykładała historię muzyki wczesnonowożytnej i barokowej w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (wariant programowy Literatura i język polski w dziejach cywilizacji europejskiej prowadzony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych). W 2004 wystąpiła z gościnnymi wykładami w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2005 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w Zamku Królewskim w Warszawie. W 2006 przedstawiła cykl wykładów monograficznych pt. Patronat muzyczny a muzyka u schyłku XVI i w XVII wieku w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2006-2008 była profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2008 wykłada na Studium Doktoranckim i kieruje seminarium doktorskim w Instytucie Sztuki PAN, w 2009 prowadziła też wykłady dla doktorantów w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Od 1993 współpracuje z Warszawską Operą Kameralną jako autor tekstów zamieszczanych w programach operowych i koncertowych oraz dołączanych do nagrywanych płyt kompaktowych, a także jako wydawca partytur wykorzystywanych w wykonaniach koncertowych i rejestracjach płytowych. Dostarczyła materiał nutowy odnalezionych przez nią niemal 40 utworów Marcina Mielczewskiego, wykonanych przez solistów-śpiewaków i zespół Musicae Antiquae Collegium Varsoviense pod dyrekcją Lilianny Stawarz podczas sześciu koncertów cyklu Marcin Mielczewski znany i nieznany (Zamek Królewski w Warszawie 1997-1999), a następnie zarejestrowanych na sześciu płytach CD serii Marcin Mielczewski: Opera omnia, wydanej przez Pro Musica Camerata.
Od 1996 współpracuje, jako konsultant oraz autor opracowań materiału nutowego i omówień programów, z zespołem muzyki dawnej „Il Tempo” kierowanym przez Agatę Sapiechę, czego efektem są m.in. dwie płyty CD:  Kaspar Förster. Vanitas vanitatum (CD Accord 1999) oraz Kaspar Förster jr. Mistrzowie i uczeń / Masters and Pupil (Polskie Radio 2008).
 Barbara Przybyszewska-Jarmińska jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich (od 1995): była sekretarzem (1995-97), a obecnie (od 2009) jest wiceprzewodniczącą Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP. Należy do Rady Redakcyjnej wydawanego w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN kwartalnika „Muzyka” (od 1997), zastępcą redaktora czasopisma „De Musica” oraz "De Musica” / ”Nuove Pagine”, członkiem redakcji „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” i „Res Facta Nova”.  Od 1999 jako członek Rady Fundacji Concert Spirituel bierze udział w układaniu programów koncertowo-naukowych oraz organizacji corocznych kursów Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie. Od tego czasu prowadzi też w ramach Akademii wykłady z zakresu historii muzyki XVI-XVIII wieku.

aktualizacja: lipiec 2010

literatura wybrana

Dziębowska Elżbieta Przybyszewska-Jarmińska Barbara w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. 8 - „pe-r”, PWM, Kraków 2004

publikacje

książki

Historia muzyki polskiej, t. III: Barok, cz. I: 1595-1696, Sutkowski Edition, Warszawa 2006
Kasper Förster junior. Tekst i muzyka w dialogach biblijnych w serii Studia Instytutu Sztuki PAN I, IS PAN, Warszawa 1997
Marcin Mielczewski i muzyka pod patronatem polskich Wazów, Wydawnictwo Instytutu Sztuki PAN, Warszawa w druku
Muzyczne dwory polskich Wazów, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007
The History of Music in Poland, vol. III: The Baroque, part 1: 1595-1696 tłum. John Comber, Sutkowski Edition, Warszawa 2002
artykuły

„Ante thorum” monogramisty M.M. z kolekcji Emila Bohna. Poszukiwanie archetypu jako metoda atrybucji utworu w: Źródła muzyczne. Krytyka-analiza-interpretacja (pod red. Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej), ZKP, IS PAN, Warszawa 1999, s. 171-189
„Missa super Iniquos odio habui” – warszawska msza w formie echa Luki Marenzia?, „Muzyka” XLIX 2004 nr 3, s. 3-39
„Nowa Jutrzenko kraju sarmackiego”. Hymn o błogosławionym Stanisławie Kostce z zapoznanego druku z 1632 roku, „Barok” XII/1 (23) 2005, s. 33-48
”Taniec polski” w siedemnastowiecznych przekazach literackich w: Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin (pod red. Zofii Fabiańskiej, Jakuba Kubienieca, Andrzeja Sitarza, Piotra Wilka), Kraków 2009, s. 227-239
Annibale Stabile i początki włoskiej kapeli Zygmunta III Wazy, „Muzyka” XLVI 2001 nr 2, s. 91-99
Autentyczne i wtórne przekazy muzyki XVII wieku jako źródło poznania praktyki wykonawczej epoki w: Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej „Muzyka baroku. Style, interpretacje, stylizacje”, Poznań 1993, Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu VI, Akademia Muzyczna, Poznań 1994, s. 83-88
Ave florum flos Hyacinthe Marcina Mielczewskiego. Problemy z rekonstrukcją oryginalnego kształtu kompozycji zachowanej z tekstem niemieckojęzycznej kontrafaktury, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio L Artes, vol. I, 2003, s.109–127
Dawny i nowy styl w twórczości religijnej Giovanniego Francesca Aneria, kapelmistrza Zygmunta III Wazy, „Barok” III/1 (5) 1996, s. 173-189
Die Überlieferung der geistlichen Musik von Marcin Mielczewski († 1651) in Schlesien, Mähren und Sachsen, „Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e.V. Jahrbuch” 2004 [wyd. 2005], s. 261–271
Dramma per musica at the Court of the Polish Vasa Kings in the Foreign Accounts w: Italian Opera inCentral Europe 1614-1780, vol. 3: Opera Subjects and European Relationships, Berlin 207, s. 205-217
Edukacja muzyczna w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku, „Edukacja Muzyczna” I 2005 nr 1, s. 95–115
Ewangeliczna przypowieść o bogaczu i Łazarzu w dialogu „Vanitas vanitatum” Kacpra Förstera juniora w: Kultura muzyczna północnych ziem Polski, t. 3: Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś, t. 1 (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna, Gdańsk 1988
From the Luteran Selection: The Surviving Repertory of Vocal-Instrumental Religious Music of the Composers of the Polish Vasas, „Musicology Today” II 2005, s. 59–71
From the Luteran Selection: The Surviving Repertory of Vocal-Instrumental Religious Music of the Composers of the Polish Vasas, „Musicology Today” II 2005, s. 59-71
Historia w źródłach muzycznych wyeksponowana i ukryta, czyli o siedemnastowiecznych mszach z rękopisów I-Rvat Capp. Sistina 107 oraz D-Bds Mus. 40073 wraz z PL-KJ Mus. 40300, „Muzyka” XLVII 2002 nr 3-4, s. 45-61
Italian “Schools” of Polychorality from he Perspective of the Courts of the Polish Vasas and the Austrian Habsburgs, “Musicology Today” 2006 (Poland in Europe: Musical Source – Repertoire – Style), s. 53-74
Kacper Förster jun. Zarys biografii, „Muzyka” 1987 nr 3, s. 3-19
Katalog tematyczny utworów K. Förstera jun., „Muzyka” 1987 nr 3, wkładka s. 3-82
Kompozytorzy krytykami. Pytając o motywacje uczestników słynnych sporów wokół siedemnastowiecznej „musica moderna” w: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność (pod red. Michała Bristigera, Rafała Ciesielskiego, Jolanty Guzy-Pasiak, Barbary Literskiej), Zielona Góra 2009, s. 43-53
La corte reale dei Vasa a Varsavia come un centro dell'educazione musicale w: Actes du Congrès International „Théâtre, Musique et Arts dans les Cours Européennes de la Renaissance et du Baroque" (pod. red. Kazimierza Sabika), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997
M. Marini czy M. Mielczewski? Problematyczne atrybucje utworów z siedemnastowiecznych rękopisów proweniencji śląskiej, „Orfeo” III 2002 nr 1 (6), s. 1-9
Marcin Mielczewski - katalog tematyczny utworów w: Marcin Mielczewski. Studia (pod red. Zygmunta M. Szweykowskiego), Musica Iagellonica, Kraków 1999, s. 27-65
Marcin Mielczewski - muzyk polskich Wazów, „Kronika Zamkowa” nr 2/46/2003 (Warszawa 2004), s. 61–71
Marcin Mielczewski - życie i dorobek w: Marcin Mielczewski. Studia (pod red. Zygmunta M. Szweykowskiego), Musica Iagellonica, Kraków 1999, s. 7-26
Moja droga na Śląsk w: Muzyczne oblicza Śląska. Materiały z konferencji, Wrocław 19 czerwca 2008 (pod red. Agnieszki Drożdżewskiej, Grzegorza Joachimiaka), Wrocław-Lublin 2008, s. 13-17
Monodia w polichóralności. Proza «Victimae paschali laudes» w realizacji Marcina Mielczewskiego w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin (pod red. Piotra Poźniaka), Katedra Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Musica Iagellonica, Kraków 1999, s. 171-181
Motywy militarne w muzyce religijnej Kaspra Förstera juniora, „Barok” VIII/1 (15) 2001, s. 9-26
Musica moderna - the Ways of Dissemination in the Baltic Centres in: Musica Baltica. Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum. Konferenzbericht Greifswald-Gdansk 28. November bis 3. Dezember 1993 (hrsg. Ekkehard Ochs, Nico Schüler, Lutz Winkler), Deutsche Musik im Osten Bd. 8, Academia Verlag, Greifswald 1996, s. 414-426
Musik protestantischer Kreise in der Forschung polnischer Musikwissenschaftler nach 1989. Publikationenübersicht, „Barock“ (Deutsch-polnische Kulturkontakte im 16.-18. jahrhundert. Sondernummer), Warszawa 2006, s. 258-270
Musiken på Vasadynastoiernas hov (1587-1668) och dess mottagande i Sverige [Music at the Royal Court of the „Polish“ Vasas (1587-1668) and its Reception in Sweden], „Barok“ (Specialnummer), Warszawa 2007, s. 111-125
Muzika pri dvorach Reèi Pospolitoï XVII st. Potreba èi rozkiš?, "Studìi Mistocrovocnavèi", è 3 (23), Kjïv 2008 (wyd. 2009), s. 44-55
Muzycy z Cappella Giulia i z innych rzymskich zespołów muzycznych w Rzeczypospolitej czasów Wazów, „Muzyka” XLIX 2004 nr 1, s. 33-52
Muzyka biskupów płockich w pierwszej połowie XVII wieku w: Materiały Sesji Naukowej zorganizowanej przez Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana, pt. Tradycje muzyczne Mazowsza Płockiego (Płock, 17 X 2003), [w druku]
Muzyka europejska w Polsce – muzyka polska w Europie (czasy Wazów) w: Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Radziejowicach, 13–15 maja 2002 (pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Ewy Bem-Wiśniewskiej), Anta, Warszawa 2003, s. 67-80
Muzyka i finanse. Nieznane źródła do dziejów życia muzycznego na dworze królewskim polskich Wazów cz. I, „Muzyka” 1999 nr 1, s. 83-100
Muzyka na dworach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Potrzeba czy zbytek?, „Biuletyn Historii Sztuki” 2001 nr 1-4, s. 163-174
Muzyka środowisk protestanckich w badaniach muzykologów polskich po 1989 roku. Przegląd publikacji, „Barok” 2006, wydanie specjalne niemieckojęzyczne [w druku]
Muzyka staropolska czy muzyka w dawnej Polsce? Z badań nad kulturą muzyczną w Rzeczypospolitej XVII i XVIII w. w: Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzysy (wieki XVII-XIX) (pod red. Urszuli Augustyniak i Adama Karpińskiego), Semper, Warszawa 1997, s. 56-64
Niezauważona „Fantazja” na 4 instrumenty Francesca Maffona. Rękopis GB-Och Mus. 372-376 jako ślad misji dyplomatycznej Pawła Działyńskiego do królowej Anglii Elżbiety I w 1597 roku?, „Polski Rocznik Muzykologiczny” VII 2009, s. 103-122
Nieznany zbiór religijnych utworów wokalno-instrumentalnych Marcina Mielczewskiego w: Staropolszczyzna muzyczna. Księga konferencji, Warszawa 18-20 października 1996 (pod red. Jolanty Guzy-Pasiakowej, Agnieszki Leszczyńskiej, Mirosława Perza), Neriton, Warszawa 1998, s. 193-214
O jedność w różnorodności. Cztery religijne koncerty rondowe Marcina Mielczewskiego, „Muzyka” 1997 nr 3, s. 5-26
O jedność w różnorodności. Cztery religijne koncerty rondowe Marcina Mielczewskiego [wersja anglojęz.: Towards Unity in Diversity: Four Religious Rondo Concerti by Marcin Mielczewski], „Polish Music Journal” 1.2.98, http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issue/1.2.98/
O zagadkowych zmianach w tekstach utworów Kaspra Förstera jun. na przykładzie canzonetty „Cosi va chi serve donna”, „Muzyka” 1993 nr 2, s. 57-70
Ocalałe źródła do historii muzyki w Polsce XVII stulecia ze zbiorów dawnej Stadtbibliothek we Wrocławiu, „Muzyka” 1994 nr 2, s. 3-10
Odpisy oraz opracowania kompozycji Marcina Mielczewskiego i innych muzyków polskich Wazów w siedemnastowiecznej kolekcji muzykaliów kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, „Muzyka” LI 2006 nr 1-2, s. 117-146
Odpisy oraz opracowania kompozycji Marcina Mielczewskiego i innych muzyków polskich Wazów w siedemnastowiecznej kolekcji muzykaliów kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, „Muzyka” LI 2006 nr 1–2, s. 117-146
On the trail of Luca Marenzio's works composed in Poland: „Missa super Iniquos odio habui”, „De Musica” XI: „Nuove Pagine” II 2005, http://free.art.pl/demusica/de_mu_11/np_01.html
Początek opery, czyli uszczęśliwienie Orfeusza w: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej. Studia pod red. Sławomiry Żerańskiej-Kominek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 148-167
Polychoral Compositions and/or Polychoral Performances. On Sacred Works by Marcin Mielczewski from Sources Originating from Gdańsk and Silesia w: Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels – von den „cori spezzati” zum konzertierenden Stil (pod red. Danuty Szlagowskiej), Akademia Muzyczna, Gdańsk 2004, s. 256-264
Recepcja repertuaru kapeli Władysława IV Wazy w Europie Środkowej i Północnej w świetle „Iudicium Cribri musici” Marka Scacchiego, „Barok” I/2 1994, s. 95-102
Rękopiśmienna księga partytur D-W Cod. Guelf. 34.7 Aug. 2o jako źródło muzyki instrumentalnej Franciszka Liliusa oraz innych twórców związanych w XVII wieku z Rzeczpospolitą, „Muzyka” LIII 2008 nr 4, s. 139-150
Sonaty Kaspra Förstera juniora w: Kultura muzyczna północnych ziem Polski, t. 6: Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś, t. 2, Akademia Muzyczna, Gdańsk 1992, s. 135-150
Stabile, Marenzio, Gabussi e Pacelli, i primi maestri di cappella italiani alla corte polacca, „Hortus Musicus” II (7) Luglio-Settembre 2001, pp. 89-91
Starania biskupa wrocławskiego Karola Habsburga o pozyskanie włoskich śpiewaków (1621-1622) w: Studia dedykowane Paolo Emilio Carapezzy na Jego sześćdziesiąte piąte urodziny przez przyjaciół sycylijskich i polskich, „Res Facta Nova” 6 (15) 2003, s. 127–134
The Careers of Italian Musicians Employed by the Polish Vasa Kings (1587-1668), „Musicology Today” VI 2009, s. 26-43
The Polish Contribution to Central European Musical Culture in the Seventeenth Century. The Case of Marcin Mielczewski "Muzikološki Zbornik/Musicological Annual” XL (Musikalische Identität Mitteleuropas/Glasbena identiteta Srednje Europe. Bericht über das internationale Symposium vom 23. und 23. Oktober 2003 in Ljubljana (hrsg. I. Klemenči, Ljubljana 2004, s. 137-148
The Sacred Dramatic Dialogue in the XVIIth Century Poland. Facts and Suppositions, „Musica Iagellonica” I 1995, s. 7-21
Tipi, forma e funzioni dei dialoghi latini di K. Förster jun. w: Tradizione e stile. Atti del II Convegno Internazionale di Studi sul Tema: La musica sacra in area Lombardo-Padana nella seconda metà del'600 (pod red. Alberto Colzani, Andrea Luppi, Maurizio Padoan), A.M.I.S., Como 1989
Treatment of Psalm Texts in Concertato Compositions by Musicians of Ladislaus IV Vasa w: Musica Antiqua X: Acta Musicologica, Vol. 1, Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 1997
W poszukiwaniu dawnej świetności. Glosy do książki Anny i Zygmunta Szweykowskich «Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów», „Muzyka” 1998 nr 2, s. 91-115
W poszukiwaniu dawnej świetności. Glosy do książki Anny i Zygmunta Szweykowskich «Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów», „Muzyka” 1998 nr 2, s. 91-115
Włoskie „szkoły” polichóralności z perspektywy dworów polskich Wazów i austriackich Habsburgów, „Polski Rocznik Muzykologiczny” IV 2005, s. 57–75
Włoskie wesela arcyksiążąt z Grazu a początki opery w Polsce, „Muzyka” 2005 nr 3, s. 3–27
Z luterańskiego wyboru. Zachowany repertuar wokalno-instrumentalnej muzyki religijnej kapelistów polskich Wazów, „Polski Rocznik Muzykologiczny” III 2004, s. 21–32
Z moich doświadczeń w „muzykologii stosowanej" w: Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia. Teoria i praktyka (pod red. Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej, Agnieszki Leszczyńskiej), Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 2000
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Franciszek Lilius Exultabit cor meum, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1996
Franciszek Lilius Laudate Dominum in sanctis eius, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1996
Kaspar Förster jun. Dialogus de Judith et Holoferne, Sub Sole Sarmatiae, Musica Iagellonica, Kraków 1997
Kasper Förster jun. Confitebor tibi Domine, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1997
Kasper Förster jun. Dialogi Davidi cum Philisteo, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1995
Kasper Förster jun. Dialogo de Divite et paupere Lazaro Źródła do historii muzyki polskiej XXXIV, PWM, Kraków 1994
Kasper Förster jun. Repleta est malis anima nostra, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1995
Kasper Förster jun. Sonata a 3 in G, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1993
Kasper Förster jun. Sonata La Sidon, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1997
Marcin Mielczewski Currite populi, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1997
Marcin Mielczewski Ante thorum huius Virginis, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1997
Marcin Mielczewski Audite gentes et exsultate, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1998
Marcin Mielczewski Beata Dei Genitrix, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1998
Marcin Mielczewski Benedictus sit Deus, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1998
Marcin Mielczewski Confitemini Domino, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1997
Marcin Mielczewski Credidi a 12, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1998
Marcin Mielczewski Dixit Dominus primi toni, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1998
Marcin Mielczewski Gaudete omnes et exsultate, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1998
Marcin Mielczewski Ingredimini omnes, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1997
Marcin Mielczewski Iste cognovit, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1998
Marcin Mielczewski Iubilate Deo, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1997
Marcin Mielczewski Laetatus sum, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1996
Marcin Mielczewski Laudate Dominum in sanctis eius, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1997
Marcin Mielczewski O lumen Ecclesiae, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1997
Marcin Mielczewski Plaudite manibus, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1996
Marcin Mielczewski Salve Virgo Puerpera, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1997
Marcin Mielczewski Sub tuum praesidium, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1996
Marcin Mielczewski Victimae paschali laudes, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1997
Marco Scacchi Cantate Domino, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1995
Marco Scacchi Beatus Laurentius, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1996
Marco Scacchi Omnes gentes plaudite manibus, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1996
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Aleksandra Patalas (opr.), Catalogue of Early Music Prints from the Former Preußische Staatsbibliothek in Berlin, Kept at the Jagiellonian Library in Cracow / Katalog starodruków muzycznych ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, Kraków 1999, „Muzyka” L 2005 nr 2, s. 133-137
Alina Żórawska-Witkowska, Muzyczne podróże królewiczów polskich, Warszawa 1992, „Muzyka” 1994 nr 4 s. 130-133
Andrea Gabrieli e il suo tempo. Atti del Convegno Internazionale (Venezia 16-18 Settembre 1985), red. Francesco Degrada, Florencja 1987, „Muzyka” 1992 nr 3 s. 87-90
Anna i Zygmunt Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów, Kraków 1997, „Barok” V/2 (10) 1998, s. 225-227
Anthony F. Carver, Cori spezzati, Cambridge 1988, „Muzyka” 1992 nr 2 s. 102-107
Concetta Assenza, Giovan Ferretti tra canzonetta e madrigale, Florencja 1989, „Muzyka” 1992 nr 2 s. 99-102
Danuta Idaszak, Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków. W serii Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis. Seria A. Tom III, Musica Iagellonica, Kraków 2001, „Muzyka” XLVIII 2003 nr 3, s. 131-134
Francesco Caffi, Storia della musica sacra nella già cappella ducale di S. Marco in Venezia (dal 1318 al 1797), red. Elvidio Surian, Florencja 1987, „Muzyka” 1989 nr 1, s. 73-76
Franco Piperno, Gli „eccelentissimi musici della città di Bologna". Con uno studio sull'antologia madrigalistica del cinquecento, Florencja 1985, „Muzyka” 1987 nr 2, s. 107-112
Giandomenico Martoretta, Il secondo libro di madrigali cromatici a quattro voci (1552), opr. Maria Antonella Balsano, Florencja 1988, „Muzyka” 1989 nr 1, s. 76-78
Johann Adolf Hasse und Polen. Materialien der Konferenz Warszawa, 10-12 Dezember 1993, red. Irena Poniatowska, Alina Żórawska-Witkowska, Warszawa 1995, „Muzyka” 1996 nr 3 s. 131-135
Johann Ephraim Eggert, Choral-Lieder zu dem Glocken-Spiel der Altstädtschen Ober-Pfarr-Kirche zu St. Catharinen ausgesetzt mit Variationes, Danzig 1784, facsimile, edycja, wstęp i komentarze Danuta Popinigis, Dariusz Kaczor, Gdańsk 2006, „Muzyka“ LII 2007 nr 4, s. 146-148
John Caldwell, Editing Early Music, Oksford 1985, „Muzyka” 1988 nr 1 s. 137-141
Marco Bizzarini, Marenzio. La carriera di un musicista tra Rinascimento e Controriforma. Rodengo Saiano 1998, „Muzyka” XLVIII 2003 nr 4, s. 145-153
Marco Bizzarini, Marenzio. La carriera di un musicista tra Rinascimento e Controriforma. Rodengo Saiano 1998 („Muzyka” XLVIII 2003 nr 4, s. 145-153 [skrócona wersja], „De Musica” VI: „Nuove Pagine” 1 2003, http://free.art.pl/demusica/de_mus_6/np_01.html
Ogólnopolska Konferencja ZKP, Toruń 1992, „Muzyka” 1993 nr 1 s. 140-142
Pietro Vinci, Il primo libro di madrigali a cinque voci (1561), opr. Maria Rosaria Adamo i Paolo Emilio Carapezza, Florencja 1985, „Muzyka” 1987 nr 1, s. 81-85
Red. Tim Carter, Zygmunt M. Szweykowski, Musica Practica, t. I-III, Musica Iagellonica, Kraków 1993, 1994, 1995; red. Zygmunt M. Szweykowski, Musica Practica, t. IV, Musica Iagellonica, Kraków 1997, „Muzyka” 1998 nr 2, s. 159-163
Tekst i muzyka w dialogach biblijnych Kaspra Förstera jun. autoreferat doktoratu, „Muzyka” 1992 nr 1, s. 75-80
Marco Scacchi Virgo clemens, virgo pia, Pro Musica Camerata Edition, Warszawa 1996