Polmic - FB

opisy książek (S)Skowron Zbigniew (opr.)

Witold Lutosławski. Zapiski


Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 124

Opracowany przez znanego muzykologa, Zbigniewa Skowrona, Zeszyt myśli Witolda Lutosławskiego to dokument o szczególnym znaczeniu. „Rodził się spontanicznie, mając zrazu charakter czystko użytkowy, (...) z czasem nabrał cech notatnika muzyczno-ideowego, czy nawet wykładni poglądów estetycznych Kompozytora”.

Pierwsza część Zapisków ma charakter warsztatowy – Lutosławski zamieścił tu analizy dzieł zaliczanych do żelaznego repertuaru muzyki klasycznej oraz projekty i szkice własnych utworów, które ostatecznie pozostały niezrealizowane (m.in. Nonet, Treny, Elegia). Dalsza część notatek Lutosławskiego ma charakter czysto tekstowy – stanowi usystematyzowanie przemyśleń i opinii dotyczących sytuacji współczesnej kultury oraz stosunku wobec otaczających kompozytora zjawisk i kierunków w nowej muzyce. Do zasadniczej treści Zapisków został dołączony wnikliwy i wyczerpujący komentarz autorstwa Zbigniewa Skowrona – wykładowcy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjalisty w zakresie teoretyczno-estetycznych aspektów muzyki drugiej połowy XX wieku.