Polmic - FB

opisy książek (S)Sławecki Michał, red.

Thesaurus Musicae Sacrae, t. 1


Chopin University Press, UMFC, Warszawa 2017, s. 112

ISBN: 978-83-61489-98-6

Thesaurus Musicae Sacrae to seria wydawnicza będąca pokłosiem międzynarodowych sympozjów naukowych oraz sympozjów na temat polskiej muzyki sakralnej organizowanych przez Zakład Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Stanowi owoc współpracy wielu środowisk muzycznych skupionych wokół idei piękna muzyki sakralnej. Aspiruje do tego, by prezentowane w niej poglądy odzwierciedlały różnorodność spojrzeń na muzykę towarzyszącą obrzędom liturgicznym w kontekście jej historii, teraźniejszości i przyszłości, w odniesieniu do uświęconej tradycją praktyki wykonawczej.

Zgodnie z naukowym profilem serii zamieszczane w niej artykuły poddawane są recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie. Każdy z tekstów opatrzony jest abstraktem, słowami kluczowymi oraz biogramem autora w języku polskim i angielskim. Radę naukową pisma tworzą uznani naukowcy reprezentujący prestiżowe polskie i zagraniczne ośrodki, w których prowadzone są badania nad muzyką sakralną.

Pierwszy tom zawiera sześć artykułów. Rozpoczyna go tekst wybitnego i niekwestionowanego specjalisty w zakresie śpiewu gregoriańskiego – ks. prof. Alberto Turco z Werony podejmujący tematykę związaną z najstarszym śpiewem Kościoła Zachodniego pod kątem analizy kompozycyjnej, estetycznej i modalnej. Ze względu na obszerność artykułu podzielono go na dwie części. Dwa kolejne teksty, autorstwa dra Alberto Cebolla-Royo (z Salamanki) i dra hab. Piotra Wilczyńskiego (z UMFC), poruszają problematykę rozwoju muzyki i jej miejsca podczas liturgii sprawowanej na przestrzeni wieków w Katedrze w Salamance i w Archikatedrze Warszawskiej. Z kolei artykuł ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego (UKSW) przybliża biblijną perspektywę muzyki, wyjaśnia cel jej istnienia, opisuje tradycję muzyczną i instrumenty w biblijnym Izraelu. Praca prof. dra hab. Wiesława Delimata (AM w Krakowie) przenosi nas do epoki baroku i traktuje o luterańskich korzeniach kantaty, stawiając pytania o siłę jej oddziaływania na ludzi żyjących dzisiaj. Ostatnią propozycją jest referat Jana Węcowskiego (emerytowanego wykładowcy UMFC), w którym autor udowadnia istnienie tematów polskich pieśni kościelnych w twórczości Fryderyka Chopina.