opisy książek (G)Gołąb Maciej

Józef Koffler


Musica Iagellonica, Kraków 1995, s. 290 (+ 12 s. nlb. - zdjęcia)
Publikacja jest pierwszą monografią twórczości polskiego kompozytora, urodzonego w 1896 roku Józefa Koffera. Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza, zatytułowana Przemiany stylu kompozytorskiego, obejmuje problematykę dotyczącą twórczości muzycznej Kofflera wraz z bibliografią przedmiotową. Część druga - Źródłowa dokumentacja życia i twórczości - zawiera kalendarium życia, działalności i recepcji, katalog chronologiczny dzieł Kofflera i bibliografię jego pism. Autor weryfikuje tutaj liczne błędy istniejące we wcześniejszych pracach poświęconych twórczości Kofflera. Wiele utworów zaprezentowano tutaj po raz pierwszy, bowiem niektóre z nich były uznawane za zaginione. Cenne uzupełnienie monografii stanowią zdjęcia.